Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09360 - Ondersteuning. Succesvolle leerloopbaan - Ondersteuningsproduct reglement onderwijsprojecten ‘Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Aanpassing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09360 - Ondersteuning. Succesvolle leerloopbaan - Ondersteuningsproduct reglement onderwijsprojecten ‘Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Aanpassing - Goedkeuring 2022_CBS_09360 - Ondersteuning. Succesvolle leerloopbaan - Ondersteuningsproduct reglement onderwijsprojecten ‘Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 29 juni 2020 (jaarnummer 3384) keurde de gemeenteraad het toelagereglement voor onderwijsprojecten 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen' goed.

Wijzigingen in het reglement worden doorgevoerd zodat dit de principes in het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid volgt. 

Argumentatie

Zoals verwoord in het bestuursakkoord (2SLW02) ligt de grootste uitdaging voor het Antwerpse onderwijs in het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom. Scholen zijn hierin de belangrijkste factor, aangezien zij zorgen voor het onderwijzen, vormen en integreren van onze jongeren in onze samenleving. Om scholen te ondersteunen in het uitvoeren van die taak, inspireert en ondersteunt de stad haar onderwijsprofessionals om het leren van kinderen en jongeren te versterken. 

Naast inhoudelijke ondersteuning keurde de gemeenteraad op 29 juni 2020 het reglement 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen' goed om ook financiële ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning wordt verleend aan scholen en aan organisaties (in partnerschap met scholen) voor projecten rond thema’s en inhouden waarvan (wetenschappelijk) onderbouwd is dat ze de leerwinst bij kinderen en jongeren verhogen en zo ook de gekwalificeerde uitstroom positief beïnvloeden.

Volgende zaken zijn in functie van het nieuwe kaderbesluit gewijzigd: 

 • toegevoegd: 
  • criteria waarop een aanvraagprocedure wordt goedgekeurd; 
  • verantwoordingsstukken die worden opgevraagd; 
  • einddatum.
 • verwijderd:
  • definities van toelageverstrekker, aanvraagdossier, verlengingsaanvraag; 
  • samenstelling jury.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

Budgetplaats

5117000000

Budgetpositie

6496800

Functiegebied

2LWS020101A00000

Subsidie

SUB_NR

Begrotingsprogramma

2SA060814

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassingen in het reglement 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen' goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.