Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09334 - Omgevingsvergunning. Melding overdracht - Katwilgweg 7A-7B, Waterwilgweg 3 . District Antwerpen. Dossiernummer OMV_2022145663 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09334 - Omgevingsvergunning. Melding overdracht - Katwilgweg 7A-7B, Waterwilgweg 3 . District Antwerpen. Dossiernummer OMV_2022145663 - Goedkeuring 2022_CBS_09334 - Omgevingsvergunning. Melding overdracht - Katwilgweg 7A-7B, Waterwilgweg 3 . District Antwerpen. Dossiernummer OMV_2022145663 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Dossiernummer: OMV_2022145663
Melder: Bram Coussement namens Sereni nv
Inrichtingsnummer: 20221031-0056 (Sereni nv)
Omschrijving: de overname van een milieuvergunning voor de exploitatie van een rouwcentrum
Locatie: Katwilgweg 7A-7B, Waterwilgweg 3 te 2050 Antwerpen
Datum indiening: 4 november 2022

Sereni nv wenst de milieuvergunning over te nemen van Begrafenissen Van Bogaert nv voor de exploitatie van een rouwcentrum gelegen aan de Katwilgweg 7A-7B, Waterwilgweg 3 te 2050 Antwerpen met referentie AN2010/582.

Argumentatie

Het college heeft deze melding onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit en de latere decreten en uitvoeringsbesluiten.

Het college verleende op 18 februari 2011 een milieuvergunning klasse 2 aan Begrafenissen Van Bogaert nv voor de exploitatie van een rouwcentrum aan de Katwilgweg 7A-7B, Waterwilgweg 3 te 2050 Antwerpen (AN2010/582). Deze vergunning is geldig tot 18 februari 2031.

Sereni nv meldde op 4 november 2022 de overname van de vergunning met referentie AN2010/582. De rubrieken worden als volgt geactualiseerd: 

IIOA

oude rubriek

geactualiseerde rubriek

Koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (62,75 kW)
16.3.1.116.3.2.a)
Rouwkamers3535


Er werden geen bijzondere voorwaarden opgelegd.

De opgelegde brandweervoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

In het kader van deze melding werd de geldigheid van de vergunning niet onderzocht. Dit besluit is bijgevolg geen bewijs van geldigheid van vergunning.

Juridische grond

De melding van overdracht wordt getoetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de hierna vermelde
wetgeving:

  • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals gewijzigd bij latere decreten;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van bovenvermeld decreet betreffende de omgevingsvergunning, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 97 van het omgevingsvergunningsbesluit is het college de overheid die bevoegd is voor het project vóór de overdracht conform artikel 15 van het omgevingsvergunningsdecreet.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt akte van de melding van overname door Sereni nv van de vergunning met referentie AN2010/582. De geactualiseerde toestand is als volgt:  

RubriekOmschrijvingHoeveelheid
16.3.2°a)koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW
62,75 kW
35Rouwkamers8 overledenen


Artikel 2

Het college beslist dat de vergunning duurt tot 18 februari 2031, de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Het college wijst er op dat de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en de standaardbrandweervoorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 4

Het college beslist dat volgende slotbepaling van toepassing is:

  1. voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het omgevingsvergunningsdecreet;
  2. elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het omgevingsvergunningsbesluit;
  3. een hernieuwing van een omgevingsvergunning of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en de 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.