Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09319 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110552. Amethiststraat 33. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09319 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110552. Amethiststraat 33. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_09319 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110552. Amethiststraat 33. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022110552

Gegevens van de aanvrager:

de heer Henry Commerman met als adres Amethiststraat 33 te 2600 Antwerpen en mevrouw Sien de Smet met als adres Amethiststraat 33 te 2600 Antwerpen

Ligging van het project:

Amethiststraat 33 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 22 sectie A nr. 86B3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          17/08/1966: vergunning (957#1748 en 957#5599) voor verbouwingswerken;

-          26/04/1935: toelating (1275#3125) voor veranda, terras op de eerste verdieping bijbouwen;

-          06/08/1926: toelating (961#8343) voor het bouwen woning.

 

Vergunde toestand

-          functie: eengezinswoning met drie slaapkamer;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak;
 • gelijkvloerse bouwdiepte (inclusief overdekte koer) tot 14,09 meter;
 • bouwdiepte eerste verdieping tot 11,45 meter;
 • bouwdiepte tweede verdieping tot 7,3 meter;

-          gevelafwerking:

 • rode baksteen op natuurstenen plint;
 • banden in witte natuursteen en natuurstenen raamdorpels;
 • houten schrijnwerk en houten kroonlijst;
 • gelijkvloerse houten schuifpoort.

 

Bestaande toestand

-          functie: eengezinswoning met één slaapkamer;

-          bouwvolume:

 • bouwdiepte gelijkvloers en eerste verdieping tot circa 13,7 meter;
 • bouwdiepte tweede verdieping tot circa 7,3 meter;
 • gewijzigde interne indeling met gewijzigde vloerhoogtes;

-          gevelafwerking, conform vergund met uitzondering van:

 • ramen met wit pvc schrijnwerk met gewijzigde indeling;
 • gewijzigde voordeur en sectionaalpoort.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning met twee slaapkamers;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak;
 • gelijkvloerse bouwdiepte tot circa 13,7 meter;
 • bouwdiepte eerste verdieping links tot circa 13,7 meter (inclusief doorlopend vakwerk achteraan) en rechts tot circa 11,8 meter;
 • bouwdiepte tweede verdieping links tot circa 13,7 meter (inclusief doorlopende vakwerk achteraan) en rechts tot circa 7,6 meter;
 • gewijzigde interne indeling met gewijzigde vloerhoogtes;

-          voorgevelafwerking: conform bestaand.

Inhoud van de aanvraag

-          uitbreiden van de bouwdiepte van iedere bouwlaag;

-          verhogen en verdikken van de platte daken;

-          voorzien van een dakterras achteraan op de eerste verdieping.

-          wijzigen van de scheidingsmuren;

-          doorvoeren van interne constructieve werken;

-          wijzigen van het schrijnwerk in de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten: een verblijfsruimte moet voldoende vrije hoogte hebben. De vrije hoogte van de keuken bedraagt circa 2,4 m in plaats van de minimale hoogte van 2,60 m (deze hoogte bedraagt 2,8 m bij de laatst vergunde toestand);
 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:
  • de gewijzigde enkelvoudige scheidingsmuren voorzien geen dikte van 0,18 meter langs de eigen zijde van het perceel;
  • de gewijzigde scheidingsmuren en scheidingsmuren waarnaast het dak verhoogd werd, beschikken niet overal over een minimale opstand van 0,3 meter;
 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen: het rioolstelsel en de regenwaterafvoer worden niet gescheiden tot aan de straat voorzien;
 • artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel: het rioolstelsel en de  regenwaterafvoer worden niet gescheiden tot aan de straat voorzien;
 • artikel 43 Septische putten: de inhoud van de septische put wordt niet op de plannen verduidelijkt.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag betreft het uitbreiden van een eengezinswoning.

 

De gelijkvloerse verdieping betreft een garage vooraan met bergplaats achteraan en sanitair in de tuin. De gelijkvloerse bouwdiepte wordt uitgebreid tot circa 13,7 meter, wat aansluit bij de bouwdiepte van de aanpalende woningen. Het gelijkvloers wordt heringericht waarbij er nieuw sanitair, vestiaire en fietsstalplaatsen voorzien worden. Dit verbetert de kwaliteit van de woning en wordt gunstig geadviseerd.

 

De eerste verdieping wordt uitgebreid met een terras achteraan tot een totale bouwdiepte van 13,7 meter. Dit sluit aan bij de bouwdiepte van de gelijkvloerse verdieping en blijft volledig tussen de scheidingsmuren van de aanpalende gebouwen omsloten. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

De eerste verdieping wordt heringericht waardoor een doorzontypologie met grote ramen achteraan ontstaat. Dit betreft een verbetering van de leefkwaliteit van de woning. De vrije hoogte van de keuken wordt echter beperkt van de vergunde 2,8 meter tot slechts 2,56 meter. Dit is onvoldoende, de ruimte dient verhoogd te worden, zodat overal een vrije hoogte van minimaal 2,6 meter voorzien wordt.

 

De bouwdiepte van 13,7 meter wordt via een vakwerk doorgetrokken langs de linkerhelft van de tweede verdieping. Hierdoor sluit het bouwvolume visueel aan bij het entresolvolume van de links aanpalende woning. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is hiertegen geen bezwaar.

 

Het massieve gedeelte van de aanbouw links achteraan de tweede verdieping blijft beperkt tot circa 11,7 meter. De tweede verdieping wordt omgevormd tot twee ruime slaapkamers en een ruime badkamer achteraan. Dit verbetert de leefkwaliteit van de woning en wordt gunstig geadviseerd.

 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgevel blijft ongewijzigd met uitzondering van het schrijnwerk. De voordeur en garagepoort werden vervangen door een nieuwe voordeur en garagepoort met bovenlicht in witte pvc. Deze uitwerking sluit voldoende aan bij de architectuur van de woning.

 

De achtergevel van het gelijkvloers wordt voorzien in wit geschilderde beton met grote ramen in wit aluminium. De achtergevel van de verdiepingen wordt voorzien in witte pleister met ramen in natuurkleurig hout. Achteraan worden het vakwerk en valbeveiliging voorzien in hout met staaldraad. Gelet op de stedelijke context van de achtergevel is dit aanvaardbaar.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De keuken te voorzien van een minimale vrije hoogte van 2,6 meter, conform artikel 21 van de bouwcode.

3. De dikte van de gewijzigde enkelvoudige scheidingsmuren moet uitgebreid worden tot een constructief dragende dikte van minimaal 18 centimeter, conform 34 van de bouwcode.

4. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van: dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.).

5. Het rioolstelsel en de afvoerleidingen moeten gescheiden aangeboden worden tot aan de straat, conform artikel 40 en 41 van de bouwcode.

6. De septische put moet een inhoud hebben van 2.000 liter, conform artikel 43 van de bouwcode.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

18 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 december 2022

Verslag GOA

15 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De keuken te voorzien van een minimale vrije hoogte van 2,6 meter, conform artikel 21 van de bouwcode.

3. De dikte van de gewijzigde enkelvoudige scheidingsmuren moet uitgebreid worden tot een constructief dragende dikte van minimaal 18 centimeter, conform 34 van de bouwcode.

4. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van: dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.).

5. Het rioolstelsel en de afvoerleidingen moeten gescheiden aangeboden worden tot aan de straat, conform artikel 40 en 41 van de bouwcode.

6. De septische put moet een inhoud hebben van 2.000 liter, conform artikel 43 van de bouwcode.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.