Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09415 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Circus Barones. 30 november 2022 tot en met 15 januari 2023. Spoor Oost - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09415 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Circus Barones. 30 november 2022 tot en met 15 januari 2023. Spoor Oost - Goedkeuring 2022_CBS_09415 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Circus Barones. 30 november 2022 tot en met 15 januari 2023. Spoor Oost - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 7 februari 2020 (jaarnummer 1284) werd er door het college kennis genomen van de circus opstelling op Spoor Oost door Circus Barones.

Op 8 maart 2022 diende BV Korittnig Events, Fabriekstraat 112, 9200 Dendermonde, een aanvraag in voor de organisatie van Circus Barones, van 30 november 2022 tot en met 15 januari 2023. Het evenement vindt plaats op Spoor Oost in Antwerpen. 

 • De opbouw start op 20 november 2022 om 18.00 uur.
 • De afbraak zal afgerond zijn op 17 januari 2023 om 23.59 uur.
 • De organisatie verwacht 299 bezoekers per voorstelling.

De voorstellingen vinden plaats op volgende dagen:

 • woensdag 30 november 2022: 15.00 uur;
 • zaterdag 3 december 2022: 15.00 uur en 18.00 uur;
 • zondag 4 december 2022: 11.00 uur en 15.00 uur;
 • woensdag 7 december 2022: 15.00 uur;
 • vrijdag 9 december 2022: 14.00 uur;
 • zaterdag 10 december 2022: 15.00 uur en18.00 uur;
 • zondag 11 december 2022: 11.00 uur en 15.00 uur;
 • woensdag 14 december 2022: 15.00 uur;
 • zaterdag 17 december 2022: 15.00 uur en 18.00 uur;
 • zondag 18 december 2022: 11.00 uur en 15.00 uur;
 • woensdag 21 december 2022: 15.00 uur;
 • zaterdag 24 december 2022 : GEEN VOORSTELLING;
 • zondag 25 december 2022: 11.00 uur en 15.00 uur;
 • maandag 26 december 2022: 11.00 uur en 15.00 uur;
 • dinsdag 27 december 2022: 15.00 uur;
 • woensdag 28 december 2022: 15.00 uur;
 • donderdag 29 december 2022: 15.00 uur;
 • vrijdag 30 december 2022: 15.00 uur en 18.00 uur;
 • zaterdag 31 december 2022: 15.00 uur;
 • zondag 1 januari 2023: GEEN VOORSTELLING;
 • maandag 2 januari 2023: 15.00 uur;
 • dinsdag 3 januari 2023: 15.00 uur;
 • woensdag 4 januari 2023: 15.00 uur;
 • donderdag 5 januari 2023: 15.00 uur;
 • vrijdag 6 januari 2023: 15.00 uur;
 • zaterdag 7 januari 2023: 15.00 uur en 18.00 uur;
 • zondag 8 januari 2023: 11.00 uur en 15.00 uur;
 • woensdag 11 januari 2023: 15.00 uur;
 • zaterdag 14 januari 2023: 15.00 uur en 18.00 uur;
 • zondag 15 januari 2023: 11.00 uur en 15.00 uur.

De organisatie verkoopt tickets voor:

ZoneVolwassenenKinderen
Loge30,00 EUR25,00 EUR
Tribune rang 125,00 EUR20,00 EUR
Tribune rang 220,00 EUR15,00 EUR


De noodzakelijke nutsvoorzieningen zullen voorzien worden via de stad Antwerpen tegen betaling. Riolering en water voorziening wordt geregeld met Fluvius.

Mobiliteit:

De organisatie verwijst bezoekers die met de wagen komen naar de P&R zone die betalend zal zijn tijdens de voorstellingen en naar de website www.slimnaarantwerpen.be.

De data van de voorstellingen zijn bezorgd aan de dienst Mobiliteit en de ANPR camera’s zullen twee uur vóór en twee uur na de voorstelling aangezet worden, tenzij Spoor Oost ook open is in functie van een optreden in het Sportpaleis of in de Lotto Arena. In dat geval staan de ANPR camera's al drie uur op voorhand aan en is het parkeren eveneens tegen betaling.

De prijs voor de parking bedraagt 5,00 EUR.

De dagen dat er geen optredens zijn in het Sportpaleis of de Lotto Arena dient het circus zelf het parkeren in goede banen te leiden door vrijwilligers te voorzien.

De dagen dat er een overlapping is in de uren van de voorstellingen van het circus en van het Sportpaleis/Lotto Arena, zullen de bezoekers van het circus mee de aanwijzingen van de stewards moeten volgen voor het parkeren op Spoor Oost. Dat wil zeggen, de stewards vullen de parking eerst aan zoveel mogelijk richting Sportpaleis.

Het terrein is groot genoeg om zowel dit evenement te organiseren als het terrein voor te behouden als parking voor voorstellingen in het Sportpaleis en/of de Lotto Arena.

Argumentatie

De dienst Stadsbeheer/Evenementen Film Markten en Foren geeft gunstig advies voor de organisatie van Circus Barones op Spoor Oost.

Het evenement werd onderzocht door alle bevoegde stadsdiensten en kreeg een positieve opportuniteitsbeoordeling van het evenemententeam omwille van van het feit dat het een open karakter heeft en zich richt tot alle Antwerpenaren en bezoekers van Antwerpen.

Toepassing van de berekeningswijze voorzien in artikel 5 van het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties zou voor dit evenement leiden tot een retributiebedrag van 29.688,00 EUR. In afwijking van het reglement wordt echter een forfaitair bedrag aangerekend van 15.000,00 EUR omwille van volgende redenen: 

 • het circus zal in een kerstthema gegoten worden en dit is een aanvulling op het winterse karakter van de stad tijdens Winter In Antwerpen;
 • er worden twee gratis voorstellingen voorzien voor verenigingen die kansengroepen uit de stad Antwerpen ondersteunen. Concreet gaat het om Moeders voor Moeders en ArmenTeKort. In totaal worden er 1.000 gratis tickets beschikbaar gesteld voor deze verenigingen, voor een totale waarde van 20.000, 00 EUR. Dit compenseert ruimschoots de vermindering van de retributie inname openbaar domein;
 • het circus brengt extra leven op de site Spoor Oost die tijdens de wintermaanden minder gebruikt wordt voor evenementen. Dit zorgt voor extra sociale controle en een verhoogd veiligheidsgevoel op deze zone waar anders geen invulling is in deze periode.

Dit evenement wordt volgens het evenementenkader zoals goedgekeurd door het college op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) ingedeeld in categorie 6 (overige, extern georganiseerde evenementen die wél winstgevend bedoeld zijn).

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 30 november 2018 (jaarnummer 10142) keurde het college de wijziging van de retributiezones in verband met het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed. 

Het evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden in het collegebesluit van 18 december 2009 (jaarnummer 18606) wordt voldaan. Dit collegebesluit behandelt de reiniging en het verwijderen van afvalstoffen bij manifestaties of feestelijkheden. Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor de (dagelijkse) reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen, tijdens en/of na de manifestatie of het evenement. Bij het niet naleven van deze voorwaarden worden de kosten voor de opkuis aan de organisator aangerekend.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor inname openbaar domein zal er 15.000,00 EUR aangerekend worden aan de organisatoren.

Er wordt een administratieve kost aangerekend van 150,00 EUR.

Adviezen

SW - Mobiliteitsadvies en ondersteuning Gunstig onder voorwaarden

Gunstig zolang er geen hinder is op de overige delen van Spoor Oost in functie van 'evenementparkeren'.

SW - B&O - Interventies Gunstig onder voorwaarden

Er mag geen schade toegebracht worden aan de openbare weg of straatmeubilair en het wegnemen van straatmeubilair dient tijdig aangevraagd te worden.

SB - Groendienst Borgerhout Gunstig onder voorwaarden

1.    Vereiste documenten

 • De organisator bezorgt een inplantingsplan met aanduiding van: publiekszones, alle installaties/voorzieningen, stockage van materialen, toegangen en wegen gebruikt voor leveringen, opbouw en afbraak, zones waar rijplaten worden gelegd, aanvoer van water/afvoer van afvalwater.
 • De organisator voorziet een slecht weer scenario (enkel voor middelgrote en grote evenementen).

2.    Rondgang

 • Ten laatste drie weken voor de opbouw van het evenement heeft een rondgang plaats met de groendienst op vraag van de organisator.
 • Ter plaatse worden de nodige afspraken gemaakt die bindend zijn, waar nodig wordt het inplantingsplan aangepast.
 • De organisator staat in voor een plaatsbeschrijving.

3.    Mobiliteit

 •  Leveren, lossen en laden enkel via de bestaande wegen en zoals weergegeven op het inplantingsplan.
 • De maximale snelheid van 20km/uur wordt altijd en overal gerespecteerd.
 • Gewichtsbeperking tot 3,5 ton, tenzij anders afgesproken.
 • Verplichte steward(s) die het verkeer in het park in goede banen leiden (zowel bij opbouw, afbraak als tijdens het evenement).
 • Er mag nergens in het park worden geparkeerd (met uitzondering van foodtrucks mits goedkeuring in de evenemententoelating, en enkel op verharde zones zoals aangeduid op het inplantingsplan).
 • Er mag niet met voertuigen op gazons, in de beplanting of in de wortelzone van bomen gereden of gestationeerd worden. Indien dit niet te vermijden is moeten er rijplaten voorzien worden die op het inplantingsplan worden ingetekend.

4.    Infrastructuur & activiteit

 • Zware infrastructuur of zwaar materiaal moet op de bestaande verharding staan, of op rijplaten mits toelating en intekening op het inplantingsplan.
 • De organisator mag geen obstakels (verkeerspaaltjes, vuilbakken,… ) verwijderen.
 • Spanriemen  van tenten mogen de bomen niet raken en er mogen geen verankeringen aangebracht worden onder de kroonprojectie van bomen.
 • Onder de kruin van bomen mag niets geplaatst of opgesteld worden tenzij op rijplaten mits toelating en intekening op het inplantingsplan.
 • Er mag geen vuur worden gemaakt.
 • Geen ingrepen in de bodem (greppels, putten, inwerken materialen…).
 • Geen markeringen op of aan bomen of op de wegen.
 • Niets bevestigen aan groenelementen (bomen), tenzij mits toelating en onder voorwaarden.

5.    Milieu & veiligheid

 • Stroomgeneratoren moeten met bijhorende tank op een lekbak geplaatst worden. Zij mogen nooit onder de kroonprojectie van bomen worden geplaatst.
 • Alle zwerfvuil afkomstig van het evenement of de opname moet onmiddellijk na afloop opgeruimd zijn, ook in omliggende zones buiten het evenement. Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de opkuis aan de organisator doorgerekend.
 • Geen glas (glazen en flessen) gebruiken om drank aan te bieden in de publiekszones.

6.    Schade

 • Alle vermijdbare schade of onzichtbare schade die ondubbelzinnig blijkt uit de plaatsbeschrijvingen en die ontstaan is tijdens het evenement of tijdens opbouw of afbraak wordt aangerekend aan de organisator. Als er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt ervan uitgegaan dat alles voor aanvang in goede conditie is zonder recente schade.
 • Schade aan bomen na het evenement wordt volgens de geijkte VVOG-methode voor ‘uniforme waardebepaling van bomen’ bepaald en doorgerekend aan de organisator.
 • Schade aan groen, parkelementen of meubilair wordt berekend op basis van de werkelijke kostprijs voor herstelling of vervanging.
AG Vespa - vastgoedverhuringen & Ruimtebeheer Gunstig advies
AG Vespa - stadsprojecten Gunstig advies
SB - Groendienst Antwerpen centrum Gunstig onder voorwaarden

Stad Antwerpen, dienst Groen en Begraafplaatsen, geeft een gunstig advies op voorwaarde dat onderstaande zaken worden gerespecteerd.

Algemeen

Het staat de organisator vrij om een plaatsbeschrijving op te maken. Indien hij dat niet doet, wordt ervan uitgegaan dat de zones in het park die de organisator tijdelijk gebruikt, in goede conditie zijn en zonder recente beschadigingen. Alle zichtbare schade die nadien vastgesteld wordt, zal aan de organisator doorgerekend worden.

1. Documenten

 • De organisator vermeldt hoe hij de toevoer en afvoer van water organiseert. Het afvoeren van water in parkvijvers of elders in het park is niet toegestaan. 
 • Water afvoeren kan enkel in een DWA-riool, het rioolstelsel voor afvalwater. 

2. Mobiliteit

 • Lossen en laden gebeurt enkel via de bestaande wegen met een maximale snelheid van 20km/uur. Voor gemotoriseerd vervoer in parken geldt een beperking tot 3,5 ton, tenzij anders afgesproken. 
 • Er mag nergens in het park worden geparkeerd. Enige uitzondering zijn foodtrucks die onderdeel uitmaken van een goedgekeurd evenement. Deze foodtrucks mogen enkel op verharde zones of wegen staan en hebben hiervoor een toelating nodig. 
 •  Het is niet toegestaan om met voertuigen op de gazons, in de beplanting of in de wortelzones van bomen te rijden. Indien dit niet te vermijden is, moeten er rijplaten worden voorzien en moet er hiervoor een inplantingsplan wordt opgemaakt.

3. Infrastructuur en activiteit

 • De organisator mag zelf geen obstakels (verkeerspaaltjes, vuilbakken,… ) verwijderen.
 • Bij de plaatsing van tenten mogen spanriemen de bomen niet raken en verankeringen mogen de boomwortels niet beschadigen.
 • Bij plaatsing van tijdelijke vloeren krijgen deze minstens 10 cm luchtruimte.
 • Onder de kroonprojectie van de bomen (onder de kruin van bomen) mag niets geplaatst of opgesteld worden. Enkel houten vloeren met minimum 10 cm luchtruimte zijn hier de uitzondering. 
 • Er mag zeker geen vuur worden gemaakt onder de bomen.
 • Bij het gebruik van vuurkorven op de gazons/graslanden moet grasbescherming worden voorzien onder de korven.
 • Ingrepen in de bodem (greppels, putten, inwerken materialen…) zijn niet toegestaan, verankeringen in de bodem binnen de kroonprojectie zijn ook niet toegestaan.
 • Er mogen geen markeringen worden aangebracht op of aan bomen of op de wegen.
 • Er mag niets worden bevestigd aan groenelementen (bomen), tenzij daar uitdrukkelijk toestemming is voor gegeven. In dit geval moeten zachte materialen die geen schade aan de bomen veroorzaken worden gebruikt.

Groenadvies

Klein evenement

4. Milieu & veiligheid

 • Bij het gebruik van stroomgeneratoren moeten deze met bijhorende tank op een lekbak geplaatst worden om verontreinigende substanties op te vangen. Zij mogen nooit onder de kroonprojectie van bomen worden geplaatst. 
 • Alle zwerfvuil afkomstig van het evenement of de opname wordt onmiddellijk na afloop opgeruimd. Dit geldt ook ook het afval dat mogelijk verspreid is geraakt in omliggende zones buiten het evenement. Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de opkuis aan de organisator doorgerekend.
 • Het is de organisator niet toegestaan om glas (glazen en flessen) te gebruiken om drank aan te bieden in de publiekszones.

5. Schade

 • Bij vaststelling van schade aan bomen na het evenement zal het schadebedrag via de geijkte VVOG-methode voor ‘uniforme waardebepaling van bomen’ worden bepaald en doorgerekend worden aan de organisator.
 • Alle vermijdbare schade of onzichtbare schade die ondubbelzinnig blijkt uit de plaatsbeschrijvingen en die ontstaan is tijdens het evenement of tijdens opbouw of afbraak zal aangerekend worden aan de organisator.
 • Vermijdbare schade is schade die voortkomt uit het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van maatregelen en afspraken uit de toelating of die voortkomt het niet naleven van beschermingsmaatregelen of incidentele schade.
 • Onzichtbare schade is verdichting van de bodem en beschadiging van het wortelgestel van bomen door het betreden van niet toegankelijke zones met transportmiddelen en machines of door het niet of foutief gebruiken van rijplaten en door stockeren buiten de voorziene zones.
 • Zowel de schade als de mogelijke gevolgschade bij bomen zal berekend worden op basis van de door de VVOG ontwikkelde methode. Deze is gebaseerd op de uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein . Dit bedrag, samen met alle kosten voor verzorging en de kosten die het opstellen van het schadedossier met zich meebrengt, zal aangerekend worden aan de organisator van het evenement.
 • Schade aan ander parkelementen zoals wegen, grasmatten, bloemperken en constructies wordt berekend op basis van offertes indien externen moeten worden ingezet. Indien de herstellingen door eigen stedelijke diensten worden uitgevoerd zal de schade berekend worden op basis van materiaalkosten en volgens de officiële uurloontarieven van de stad Antwerpen.
 • Schade aan parkmeubilair wordt steeds berekend op basis van de prijslijsten van lopende contracten.
Politiezone Antwerpen/Openbare Orde/Evenementen Gunstig onder voorwaarden

Politioneel gunstig advies met standaardvoorwaarden.

SB - EFMF - Sitemanagement Gunstig onder voorwaarden
 • Geen schade aan terrein, geen afval achterlaten
 • Hinder voor andere bezoekers, gebruikers (proberen) voorkomen. In het bijzonder eventparkeren, jeugddienst, Oostnatie, fietsers op fastlane…  Vooral ook tijdens opbouw en afbraak.
 • Denk aan de (nacht-) rust van de buren en ruime omgeving. Richt geluidboxen met beleid, ga wijs om met versterking en muziekkeuze. Informeer buurtbewoners, voorzie een contactmogelijkheid.
 • Direct bij opbouw terrein afbakenen (heras) zodat duidelijk is waar event is en waar andere bezoekers wel nog kunnen komen. Let in het bijzonder op voor spelende (en nieuwsgierige) kinderen op het terrein.
 • Tenzij sportvelden, hangar deel uitmaken van het aangevraagde eventterrein deze niet gebruiken als parking, opslagplaats, loszone…. Dit is plaats voor buurtkinderen om te spelen.
 • Doorgangen voor hulpdiensten steeds vrijhouden. Rijweg voor hulpdiensten vrijhouden en voorzien tot in de eventzone.
 • De riooldeksels sluiten aan op regenwater afvoer of drainage. Niets lozen in riool. Alles opvangen (dixi, septische tank…) en afvoeren. Tenzij afgesproken en goedgekeurd (rioolput, switch op ‘zwart water’…)
 •  Het terrein is groot, open en vlak. De wind heeft hier vrij spel. Voorzie een stevige verankering (maar niet in de grond) met voetuigen, betonblokken, ballastgewichten..
 •  Bij regenval kan er wateroverlast zijn op meerdere zones. In het bijzonder langsheen de sporen. 
 •  Er moet doorgang vrij blijven voor voertuigen voor eventparkeren naar de vrije zones omheen het circus. 
 •  Eventparkeren moet mogelijk blijven ook tijdens Circusvoorstellingen.
 • ANPR camera’s zijn operationeel. Als uitschakelen nodig is dan tijdig nummerplaten bezorgen aan MPA (buurtparkeren@antwerpen.be).

Meer algemene info: https://www.antwerpen.be/info/588f4905b4ce55b1a54a6824/aanvraag-toegang-voetgangerszone-of-autoluwe-zone 

SB - EFMF - Markten en Foren Gunstig advies
SB - EFMF - Ambulante Handel Gunstig advies
MPA - Mobiliteit & Parkeren - Buurtparkeren Gunstig advies
SW - Milieuvergunningen Gunstig onder voorwaarden

Het gemiddelde geluidsniveau (gemeten als LAeq,15min) mag niet hoger zijn dan 85 dB(A). Het maximum geluidsniveau (gemeten als LAmax,slow) mag niet hoger zijn dan 92 dB(A).

Het aandeel van zware bastonen gemeten 2 meter voor de luidsprekers dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10 dB.

SD - Dierenwelzijn Gunstig advies

De stedelijke dienst dierenwelzijn heeft kennis genomen van het evenement ‘Circus Barones’ dat plaatsvindt van 23 november 2022  tot 22 januari 2023 in 2140 Borgerhout en verleent positief advies voor de organisatie van de voorstellingen op voorwaarde dat volgende richtlijnen strikt worden nageleefd:

 • Er mogen uitsluitend gedomesticeerde dieren (A-lijst van de circuswetgeving van 11 februari 2014) aanwezig zijn. Alle andere dieren en exoten zijn niet toegelaten. Bij deze aanvraag werden 3 kamelen, 5 katten, 10 duiven, 3 geiten en 2 honden opgegeven als aanwezige dieren.
 • De huisvestingsnormen en verzorging van de dieren moeten voldoen aan de bepalingen, zoals beschreven in de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 11 februari 2014 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen. Het circus blijft ten allen tijde verantwoordelijk dat de oppervlakte voldoet voor het aantal aanwezige dieren volgens het KB 11/02/2014. Er worden hierop geen afwijkingen toegestaan.
 • De beheerder van de dieren is in orde met alle wetgeving omtrent het houden van deze dieren (zoals voorgeschreven door dierengezondheidszorg), de identificatie en het transporteren van deze dieren over de landsgrenzen heen (Europese Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het transport (.PDF).
 • Overdag is er permanent toezicht door deskundig personeel.
 • De dieren mogen niet gevoederd worden door het publiek. 
 • De dieren worden niet blootgesteld aan geluiden die hen angstig kunnen maken.
 • De organisator zorgt ervoor dat de veiligheid en het welzijn van de aanwezige dieren en mensen niet in het gevaar komt en treft hiervoor de nodige maatregelen.

Volgende voorwaarden dienen strikt te worden nageleefd:

1. Circus Barones verklaart te weten dat op het Antwerpse grondgebied circussen uitsluitend met gedomesticeerde dieren mogen optreden (A- lijst van de circuswetgeving van 11 februari 2014); 

2. Circus Barones moet zich schriftelijk akkoord verklaren: 

 • de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 11 februari 2014 en 26 april 2007 strikt na te leven en afwijkingen hierop onmiddellijk mee te delen aan de stad 
 • met een controle van een door de stad aangeduide dierenarts tijdens de periode van aanwezigheid van het circus op het grondgebied van de stad Antwerpen. 

 Indien aan bovenvermelde verplichtingen niet wordt voldaan of een inbreuk wordt vastgesteld op het vlak van dierenwelzijn, behoudt de stad Antwerpen zich het recht voor de vergunning in te trekken.

SB - EFMF - District Borgerhout Gunstig advies
SB - EFMF - District Antwerpen Gunstig advies
SB - Logistiek - Bijzondere opdrachten en feestmateriaal Gunstig onder voorwaarden

Standaardvoorwaarden 

Dit evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden beslist in de gemeenteraadsbesluiten van 16 en 17 december 2019 (jaarnummers 715 en 716) wordt voldaan. Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf moeten instaan voor de reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen tijdens en/of na het evenement of de opname. Indien bij controle blijkt dat de reinheid onvoldoende is, kan een niet-geplande reinigingstaak worden uitgevoerd op initiatief van de stad. De kosten hiervan worden doorgerekend aan de organisator van het evenement of de opname volgens de bepalingen van het retributiereglement. 

De organisator dient de evenementen- of opnamesite in dezelfde staat achter te laten als men deze aantrof voor aanvang van het evenement of de opname. Iedere bewijslast met betrekking tot de staat van de site voor ingang van het evenement of de opname ligt bij de organisator. De site is proper voor aanvang, tenzij anders gemeld én aangetoond door de organisator voor het begin van het evenement of de opname (de melding gebeurt telefonisch naar 03 338 41 79 én per mail met foto’s als plaatsbeschrijving naar ama@stad.antwerpen.be).

Alle zwerfvuil afkomstig van het evenement of de opname (ook het afval verspreid in omliggende straten en pleinen), wordt onmiddellijk na afloop opgeruimd. Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de reiniging aan de organisator doorgerekend. Het is verboden confetti of serpentines uit te delen. Bij het bewegwijzeren zorgt de organisator ervoor dat er niets op stadsmeubilair of op de grond wordt aangebracht (zoals bijvoorbeeld plakband, krijtverf, enz.)

De organisator voorziet voldoende sluitende afvalcontainers op de openbare weg om zwerfvuil te vermijden. Hij is eveneens verantwoordelijk om deze afvalcontainers tijdig te (laten) ledigen. Indien de organisator afvalcontainers ontleent van de stad, zorgt hij zelf voor het beheer en de bewaking van de afvalcontainers en dit voor de periode die in het aanvraagformulier staat. De organisator zorgt ervoor dat er geen klein gevaarlijk afval, grofvuil, olie, gasflessen en/of glas in de containers gedumpt wordt.

De retributie voor het leveren en ledigen van afvalcontainers van de stad bedraagt 7,00 euro per container van 240 liter en 27,00 euro per container van 1.100 liter inhoud. Voor elke lediging tijdens het evenement, rekent de stad een bijkomend bedrag van 7,00 euro of 27,00 euro aan per geledigde container.

Brandweer - preventie Geen advies ontvangen
District Borgerhout Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen
2BRS0301 - Reguliere taken
2BRS030101 - Ondersteuning evenementen derden

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Het gemeenteraad bekrachtigt de goedkeuring door het college van de effectieve organisatie van Circus Barones, zoals hierboven beschreven, van 30 november 2022 tot en met 15 januari 2023  op Spoor Oost door BV Korittnig Events, Fabriekstraat 112, 9200 Dendermonde met ondernemingsnummer BE 0787 447 879 goed. De organisator dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat er, in afwijking van artikel 5 van het retributiereglement, voor de retributie inname openbaar domein een forfaitair bedrag van 15.000,00 EUR wordt aangerekend.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:
DienstTaak
SB/BOF om de logistieke ondersteuning te voorzien volgens DUM nummer 12533

Artikel 4

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresOrderbon

Retributie inname openbaar domein voor evenementen 

BV Korittnig Events
Richard Korittnig
Fabriekstraat, 112
9200 Dendermonde

Ondernemingsnummer: BE 0787.447.879
Rekening nummer: BE13 1431 2011 8639

15.000,00 EURbudgetplaats: 5373000000
budgetpositie: 7006010
functiegebied: 2BRS030101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN 
begrotingsprogramma: 2SA070719
budgetperiode: 2200
De orderbon zal worden opgemaakt nadat het evenement heeft plaatsgevonden.

Inning administratieve kost

BV Korittnig Events
Richard Korittnig
Fabriekstraat, 112
9200 Dendermonde

Ondernemingsnummer: BE 0787.447.879
Rekening nummer: BE13 1431 2011 8639

150,00 EUR budgetplaats: 5373000000
budgetpositie: 746
functiegebied: 2BRS030101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070719
budgetperiode: 2200
De orderbon zal worden opgemaakt nadat het evenement heeft plaatsgevonden.