Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Notulen  districtsraad Berchem

di 22/11/2022 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2022_DRBE_00038 - Districtsraad - Notulen districtsraad 18 oktober 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
1.

2022_DRBE_00038 - Districtsraad - Notulen districtsraad 18 oktober 2022 - Goedkeuring

2022_DRBE_00038 - Districtsraad - Notulen districtsraad 18 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 18 oktober 2022.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 18 oktober 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRBE_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2.

2022_DRBE_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

2022_DRBE_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De districtsraad keurde de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 19 mei 2020 (jaarnummer 31).
De districtsraad keurde de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 24 november 2020 (jaarnummer 75).
De districtsraad keurde de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 18 mei 2021 (jaarnummer 38).
De districtsraad keurde de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 23 november 2021 (jaarnummer 72).
De districtsraad keurde de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 17 mei  2022 (jaarnummer 29).


De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 met de dienstmededeling van 30 juni 2022 van de bedrijfseenheid Financiën.

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over het opmaken van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

 1. "de gemeente" als "het district";
 2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
 3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
 4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
 5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
 6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".
Algemene financiële opmerkingen

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht. Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem keurt  het volgende besluit goed met:

stemmen VOOR: Bruno De Saegher, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels          

stemmen TEGEN:  Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Lucienne Verbraeken, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps, Steven Liekens

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2

De districtsraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 3

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.

3.

2022_DRBE_00062 - Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
3.

2022_DRBE_00062 - Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

2022_DRBE_00062 - Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 april 2021 keurde de districtsraad (jaarnummer 22) het reglement mantelzorgpremie voor senioren goed. 

De verhoging van het uit te keren bedrag van 150,00 EUR naar 200,00 EUR is een beleidskeuze. 

Het mogelijk in te dienen medisch bewijsstuk, het BEL-profiel, werd uitgereikt tot 2021 en is daarna vervangen door het nieuwe document BelRai Screener, dat geldig is vanaf september 2021.

Argumentatie

Het ondersteuningsreglement mantelzorgpremie goedgekeurd door de districtsraad van 27 april 2021  (jaarnummer 22) wordt opgeheven.  

Voornaamste wijzigingen:

 • verwijderen van dubbele reglementering met het kaderbesluit;
 • ingericht volgens modaliteiten van het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen;
 • Er is voldoende budget beschikbaar om het uit te keren bedrag te verhogen van 150,00 EUR naar 200,00 EUR;
 • Het BEL-profiel kan niet langer opgevraagd en ingediend worden als medisch bewijsstuk. Het werd  vervangen door het nieuwe document BelRai Screener. Dit moet opgenomen worden in het reglement.
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaand boekingsadres in het meerjarenplan:

budgetplaats: 5013000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2BER010107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090959
 budgetperiode: 2300/  2400/ 2500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010107 - Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de samenleving

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Berchem keurt goed dat met ingang van 1 januari 2023 het  ondersteuningsreglement mantelzorgpremie voor senioren  goedgekeurd door de districtsraad op 27 april 2021 (jaarnummer 22) wordt opgeheven.

Artikel 2

De districtsraad keurt het ondersteuningsreglement mantelzorgpremie met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DRBE_00063 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
4.

2022_DRBE_00063 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

2022_DRBE_00063 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 18 mei 2021 keurde de districtsraad (jaarnummer 32) volgende reglementen goed. 

 • Groenstraat
 • Buurtboom
 • Geveltuin
 • Groenslinger
 • Waterton
 • Klimhulp
 • Naakte Geveltuin
 • Ontharden en Vergroenen privédomein

Bij de creatie van een nieuw districtsreglement voor BerchemBuurt Groen met ingang van 1 juni 2021 werd het reglement van 19 november 2019 (jaarnummer 80) als basis gebruikt. Echter uit de praktijk bleken er nog een aantal onvolledigheden te zijn. Een verbetering en herwerking van deze reglementen was noodzakelijk.

Argumentatie

Volgende reglementen worden opgeheven.

 • Groenstraat
 • Buurtboom
 • Geveltuin
 • Groenslinger
 • Waterton
 • Klimhulp
 • naakte geveltuin
 • Ontharden en Vergroenen privédomein

Voornaamste wijzigingen:

 • verwijderen van dubbele reglementering met het kaderbesluit;
 • ingericht volgens modaliteiten van het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen; 
 • aanpassingen van deadlines en termijnen;
 • de criteria waarvoor er een ondersteuning gegeven wordt werd duidelijker omschreven.
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie. De districtsraad is bevoegd voor lokaal seniorenbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid alsook voor ondersteuning wijk - of burgerinitiatieven en plaatsen, heraanplanten en groenonderhoud van groenaanplantingen en bomen op lokaal publiek domein volgens artikelen 3, 4, 5, 6 en 12.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

Geveltuin, groenslinger, klimhulp

Deze ondersteuningen worden geregeld via een maatwerkbedrijf.

Budgetplaats: 5014000000
budgetpositie:225
functiegebied: 2BER010202PA6197
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090680
budgetperiode: 2300 – 2500

Buurtboom, geveltuinen, groenstraten, waterton, ontharden en vergroenen privédomein

Budgetplaats: 5014000000
budgetpositie: 6496800 - 6496500
functiegebied: 2BER010202PA6197
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090680
budgetperiode: 2300 – 2500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010305 - Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Berchem keurt goed dat met ingang van 1 januari 2023 de volgende ondersteuningsreglementen  ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven van BerchemBuurt Groen goedgekeurd door de districtsraad Berchem op 18 mei 2021 (jaarnummer 32) worden opgeheven:

 • Groenstraat
 • Buurtboom
 • Geveltuin
 • Groenslinger
 • Waterton
 • Klimhulp
 • Naakte Geveltuin
 • Ontharden en Vergroenen privédomein

Artikel 2

De districtsraad keurt de volgende ondersteuningsreglementen van BerchemBuurt Groen met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed:

 • Groenstraat
 • Buurtboom
 • Geveltuin
 • Groenslinger
 • Waterton
 • Klimhulp
 • Ontharden en Vergroenen privédomein


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DRBE_00069 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
5.

2022_DRBE_00069 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

2022_DRBE_00069 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 18 mei 2021 keurde de districtsraad (jaarnummer 33) volgende reglementen goed:

 • Burendag
 • Buurtboost
 • Buurtgerichte activiteit
 • Herfstpoets
 • Lentepoets
 • Project Infrastructurele Middelen
 • Project Werkingsmiddelen
 • Straatactiviteit
 • Zitbank

Op 23 maart 2021 (jaarnummer 16) keurde de districtsraad het ondersteuningsreglement voor korte en lange speelstraten goed.

Bij de creatie van een nieuw districtsreglement voor BerchemBuurt Ontmoet met ingang van 1 juni 2021 werd het reglement van 19 november 2019 (jaarnummer 80) als basis gebruikt. Echter uit de praktijk bleken er nog een aantal onvolledigheden te zijn. Een verbetering en herwerking van deze reglementen was noodzakelijk.

Argumentatie

Volgende reglementen worden opgeheven:

 • Burendag
 • Buurtboost
 • Buurtgerichte activiteit
 • Herfstpoets
 • Lentepoets
 • project infrastructurele middelen
 • project werkingsmiddelen
 • Straatactiviteit
 • Zitbank
 • Korte en lange speelstraten

Voornaamste wijzigingen:

 • verwijderen van dubbele reglementering met het kaderbesluit;
 • ingericht volgens modaliteiten van het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen; 
 • aanpassingen van deadlines en termijnen;
 • de criteria waarvoor er een ondersteuning gegeven wordt werd duidelijker omschreven.
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie. De districtsraad is bevoegd voor lokaal seniorenbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid alsook voor ondersteuning wijk - of burgerinitiatieven en plaatsen, heraanplanten en groenonderhoud van groenaanplantingen en bomen op lokaal publiek domein volgens artikelen 3, 4, 5, 6 en 12.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

Burendag, Buurtboost, Straatactiviteit, Buurtgerichte Activiteit

Budgetplaats: 5016000000

budgetpositie: 6496500 - 6496800

functiegebied: 2BER010305A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma: 2BE090171

budgetperiode: 2300 – 2500


Herfstpoets en Lentepoets:


Budgetplaats: 5016000000

budgetpositie: 6141

functiegebied: 2BER010305A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma: 2BE090171

budgetperiode: 2300 – 2500


Zitbank 

Budgetplaats: 5016000000 

budgetpositie: 664500 -  664600 -664800 

functiegebied: 2BER010305A00000 

subsidie: SUB_NR fonds: 

intern begrotingsprogramma: 2BE090171 

budgetperiode: 2300 – 2500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010305 - Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Berchem keurt goed dan met ingang van 1 januari 2023 het ondersteuningsreglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven voor korte en lange speelstraten goedgekeurd op  23 maart 2021 (jaarnummer 16) wordt opgeheven.

Artikel 2

De districtsraad van Berchem keurt goed dat met ingang van 1 januari 2023 onderstaande ondersteuningsreglementen ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven van BerchemBuurt Ontmoet goedgekeurd door de districtsraad Berchem op 18 mei 2021 (jaarnummer 33) worden opgeheven:

 • Burendag
 • Buurtboost
 • Buurtgerichte activiteit
 • Herfstpoets
 • Lentepoets
 • Project Infrastructurele Middelen
 • Project Werkingsmiddelen
 • Straatactiviteit
 • Zitbank

Artikel 3

De districtsraad keurt de volgende ondersteuningsreglementen van BerchemBuurt Ontmoet met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed:

 • Burendag
 • Buurtboost
 • Buurtgerichte activiteit
 • Herfstpoets
 • Lentepoets
 • Straatactiviteit
 • Zitbank
 • korte en lange speelstraten


Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DRBE_00061 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
6.

2022_DRBE_00061 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

2022_DRBE_00061 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Bij gemeenteraadsbesluit van 23 november 2020 (jaarnummer 672) werd mevrouw Buket Karaca aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Met het bericht van 2 november 2022 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem dat op 7 december 2022 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Begrotingswijziging 2022. Goedkeuring
 • Varia
Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem dient de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Berchem te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem keurde op 12 oktober 2022 het actieplan en de begroting 2023 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Berchem en de algemene vergadering.

Het werkingsverslag van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Berchem kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

De districtsraad Berchem geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 7 december 2022 goed te keuren.

 De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 969) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed.

Op 23 april 2015 (jaarnummer 20) gaf de districtsraad positief advies over het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem, alsook over de wijziging van artikel 44 in de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 266) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 (jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 743) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 44 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur een ontwerp van budget opmaakt en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering en de districtsraad voorlegt.

Artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem jaarlijks een actieplan voor het volgende werkingsjaar opstelt met het oog op de realisatie van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sociocultureel aanbod op maat van het district. Het actieplan dient aan de districtsraad ter goedkeuring worden voorgelegd voor 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem van 7 december 2022:

 • Verslag algemene vergadering 29 juni 2022.  Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering.  Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023.  Goedkeuring
 • Begrotingswijziging 2022. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad keurt het actieplan 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de begroting 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed.

Artikel 4

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DRBE_00068 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
7.

2022_DRBE_00068 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

2022_DRBE_00068 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 26 september 2013 keurde de districtsraad (jaarnummer 76) het reglement voor werkingssubsidies aan socioculturele verenigingen goed.

Op 26 januari 2021 keurde de districtsraad (jaarnummer 4) het ondersteuningsproduct voor cultuurprojecten goed. 

In dit besluit wordt het reglement voor werkingssubsidies vernieuwd conform het kaderbesluit inzake het ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Voor het ondersteuningsproduct voor cultuurprojecten drongen een aantal aanpassingen zich op.

Bij beslissingen met betrekking tot cultuurbeleid wordt de cultuurraad, nu Berchems Cultuurschap, om advies gevraagd. Hun adviesbevoegdheid is vastgelegd door de districtsraad op 26 september 2013 (jaarnummer 82).

Argumentatie

Bij de aanpassing van de nieuwe cultuurreglementen voor werking en projecten met een geldigheid van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 werden de lopende reglement van werkingssubidies en cultuurprojecten als basis gebruikt.

De voornaamste wijzigingen in beide reglementen:

 • verwijderen van dubbele reglementering met het kaderbesluit;
 • ingericht volgens modaliteiten van het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen; 
 • aanpassingen van deadlines en termijnen;
 • de werkingsondersteuning voor socioculturele verenigingen wordt enkel nog toegekend aan culturele verenigingen;
 • verhoging van het maximale ondersteuningsbedrag voor werking; 
 • de ondersteuning voor cultuurprojecten wordt uitbetaald na goedkeuring van de toekenning i.p.v. na realisatie van het project;
 • het advies van het Berchems Cultuurschap is voor elke aanvraag éénmalig noodzakelijk;
 • de criteria waarvoor er een ondersteuning gegeven wordt werd duidelijker omschreven.

Het Berchems Cultuurschap besprak de voorgestelde reglementen en gaf advies op 26 oktober 2022.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan:

budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496500 - 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode:2300 - 2500

Adviezen
Berchems Cultuurschap Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010105 - Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat met ingang vanaf 1 januari 2023 de volgende reglementen worden opgeheven:

 • het reglement voor werkingssubsidies aan socioculturele verenigingen goedgekeurd door de districtsraad op 26 september 2013 (jaarnummer 76)
 • het ondersteuningsproduct cultuurprojecten goedgekeurd door de districtsraad op 26 januari 2021 (jaarnummer 4)

Artikel 2

De districtsraad keurt de volgende ondersteuningsreglement voor het lokaal cultuurbeleid met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed:

 • werkingsondersteuning voor culturele verenigingen
 • ondersteuning voor cultuurprojecten

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_DRBE_00058 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
8.

2022_DRBE_00058 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00058 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreidenâ€�. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 7 oktober 2022 (jaarnummer 8243) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Berchem goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu nieuwe locaties in het district Berchem en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies voor.

In het aanvullend verkeersreglement van 7 oktober 2022 werd verkeerdelijk Wittestraat nr 5 vermeld, terwijl dit Wittestraat nr 44 moet zijn, dit wordt nu aangepast.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor een publieke laadpaal te plaatsen op de volgende locaties: 

District Berchem

 1. Fruithoflaan 122;
 2. Granaatstraat 5;
 3. Morpheusstraat 8/10;
 4. Vredestraat 21 (twee plaatsen);
 5. Woningenstraat 7/9 (twee plaatsen).

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd. Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht. Aangezien er voor de Vredestraat en Woningenstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locaties gunstig:

District Berchem

 1. Fruithoflaan 122;
 2. Granaatstraat 5;
 3. Morpheusstraat 8/10;
 4. Vredestraat 21 (twee plaatsen);
 5. Woningenstraat 7/9 (twee plaatsen).

Artikel 2

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Berchem' goed, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen' zoals goedgekeurd door het college op 7 oktober 2022 (jaarnummer 8243).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_DRBE_00064 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
9.

2022_DRBE_00064 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00064 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Floraliënlaan in de districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 22 oktober 2012 (jaarnummer 1108);      
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Omgeving Lodewijk Gerritslaan", "Omgeving Middelheim", "Omgeving Floraliënlaan" en "Omgeving Oosterveld-Elsdonk";
 • maakt deel uit van het reglement "Gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen";  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.   

De straat werd gedeeltelijk heraangelegd. 
Op 27 september 2022 werd tevens een aanvraag ingediend door een bewoner van de Prins Boudewijnlaan om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Het aanvullend verkeersreglement wordt ook geactualiseerd.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de verplichting om rechts te rijden ter hoogte van verkeersgeleiders aan verschillende kruispunten wordt opgenomen in het reglement (artikel 2).
  Door de heraanleg van de kruispunten werden deze duidelijk geplaatst aan de verkeersgeleiders;
 • de verplichting wordt opgelegd naar rechts te rijden aan het kruispunt met de Elisabethlaan, voor het verkeer rijdend in de richting van de Prins Boudewijnlaan (artikel 3);
 • de verplichte fietspaden worden opgenomen in het reglement (artikel 4);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 300 (artikel 8,11).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Prins Boudewijnlaan op nummer 3, voldoet aan de voorwaarden.
  Doordat er  geen veilige parkeergelegenheid is in de nabijheid van de woonst op de Prins Boudewijnlaan, wordt de plaats ingericht in de Floraliënlaan;
 • de publieke parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 473, voorzien tijdens de heraanleg, wordt opgenomen in het reglement (artikel 8, 11);
 • de oversteekplaatsen ter hoogte van het kruispunt met de Pastoor Van de Wouwerstraat worden opgenomen in het reglement (artikel 9);
 • parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markering in de nieuwe aangelegde parkeerzones (artikel 10);
 • het parkeerregime waarbij het parkeren uitsluitend werd toegelaten voor personenauto's wordt verwijderd uit het reglement;
 • het parkeerregime waarbij het parkeren werd toegelaten gedurende maximum 30 minuten langs de even zijde, vóór het nummer 288 voor personenauto's, wordt verwijderd uit het reglement.
  Door herinrichting van het kruispunt in dit gedeelte van de straat is dit niet meer van toepassing.
De parkeerbalans neemt af met 13 plaatsen. Deze beperkte negatieve parkeerbalans is een gevolg van de aanleg van een sorteerstraat, voetpaduitstulpingen (veiligheid aan de schoolomgeving) en een aanplant met positieve bomenbalans.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt het volgende besluit goed met:

stemmen VOOR: Bruno De Saegher, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels, Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Arnold Peeters, Lucienne Verbraeken, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps, Steven Liekens    

ONTHOUDINGEN: Erkan Öztürk    


De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Floraliënlaan in de districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 oktober 2012 (jaarnummer 1108).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2022_DRBE_00065 - District Berchem. Euterpestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
10.

2022_DRBE_00065 - District Berchem. Euterpestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00065 - District Berchem. Euterpestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Euterpestraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 22 oktober 2012 (jaarnummer 1192); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Berchemlei";  
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
De lokale politie en brandweer vragen om bijkomende maatregelen te nemen tegen foutparkeerders in de bocht ter hoogte van het kruispunt Euterpestraat, Junostraat en Orpheusplein, om zo de doorstroom van grote voertuigen naar het plein te allen tijde te garanderen. 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt, in samenspraak met district Berchem en politie, voor om twee verdrijvingsvlakken te markeren die aansluiten op het bestaande parkeerverbod op het Orpheusplein. Eén verdrijvingsvlak wordt gereglementeerd in de Junostraat. Het tweede vlak wordt gereglementeerd in de Euterpestraat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd ter hoogte van het nummer 23 vanaf het parkeerverbod tot aan het Orpheusplein (artikel 3).
  Hierdoor wordt het hinderlijk parkeren van voertuigen vermeden en wordt de doorstroom van grote voertuigen gegarandeerd.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.


Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt het volgende besluit goed met:

stemmen VOOR: Bruno De Saegher, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels, Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Arnold Peeters, Lucienne Verbraeken, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps, Steven Liekens    

ONTHOUDINGEN: Erkan Öztürk    

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Euterpestraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 oktober 2012 (jaarnummer 1192).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2022_DRBE_00066 - District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
11.

2022_DRBE_00066 - District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00066 - District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Junostraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;    
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 13 mei 2022 (jaarnummer 3987);    
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Berchemlei";   
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De lokale politie en brandweer vragen om bijkomende maatregelen te nemen tegen foutparkeerders in de bocht  ter hoogte van het kruispunt Euterpestraat, Junostraat en Orpheusplein, om zo de doorstroom van grote voertuigen naar het plein ten allen tijden te garanderen.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt, in samenspraak met district Berchem en politie, voor om twee verdrijvingsvlakken te markeren die aansluiten op het bestaande parkeerverbod op het Orpheusplein. Eén verdrijvingsvlak wordt gereglementeerd in de Junostraat. Het tweede vlak wordt gereglementeerd in de Euterpestraat.
In functie van verkeersveiligheid en uniformiteit wordt tevens een oversteekplaats gemarkeerd ter hoogte van het kruispunt met de Gitschotellei. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • een oversteekplaats wordt gemarkeerd ter hoogte van het kruispunt met de Gitschotellei (artikel 2);
 • een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd ter hoogte van de nummers 30-32-34 (artikel 3).
  Hierdoor wordt het hinderlijk parkeren van voertuigen vermeden en wordt de doorstroom van grote voertuigen gegarandeerd. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt het volgende besluit goed met:

stemmen VOOR: Bruno De Saegher, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels, Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Arnold Peeters, Lucienne Verbraeken, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps, Steven Liekens    

ONTHOUDINGEN: Erkan Öztürk    

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Junostraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 13 mei 2022 (jaarnummer 3987).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
12.

2022_DRBE_00060 - Adviesraden en inspraak - Verslag Jeugdraad 27 september 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
12.

2022_DRBE_00060 - Adviesraden en inspraak - Verslag Jeugdraad 27 september 2022 - Kennisneming

2022_DRBE_00060 - Adviesraden en inspraak - Verslag Jeugdraad 27 september 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 27 september 2022 vond een vergadering plaats van jeugdraad district Berchem.
Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 304, §3 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 137 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010103 - Berchem organiseert een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod permanent afgestemd aan de noden van kinderen, tieners en jongeren

Besluit

De districtsraad Berchem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
 jeugdraad 27 september 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
13.

2022_IP_00241 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over het verdwijnen van het Huis van het Kind in Berchem

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
13.

2022_IP_00241 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over het verdwijnen van het Huis van het Kind in Berchem

2022_IP_00241 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over het verdwijnen van het Huis van het Kind in Berchem
Indiener(s)
Johan Malcorps
Gericht aan
Kris Gysels
Tijdstip van indienen
wo 16/11/2022 - 22:10
Toelichting

Drie Huizen van het Kind, in Berchem, Ekeren en Berendrecht zullen op termijn de deuren moeten sluiten. Enkel de consultatiebureaus van Kind en Gezin blijven er open. Het zou volgens de stad niet om een besparing gaan. Volgens een audit zou o.m. de locatie in Berchem niet de beoogde kwetsbare doelgroep bereiken.

 

Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen verschillende organisaties die ouders helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops,... Die ondersteuning is een aanvulling op de consultatiebureaus van Kind en Gezin, waar jonge ouders terechtkunnen voor preventief medische, psychosociale en pedagogische consultatie. Aan de consultatiebureaus wordt niet geraakt. 

Het budget voor het Huis van het Kind in Berchem wordt nu op andere plaatsen ingezet. En dat uitgerekend op een moment dat er heel wat heisa is rond kinderopvang in Vlaanderen. Veel ouders hebben vragen en zoeken steun. Maar in Berchem zullen ze dus niet meer terecht kunnen. Het Huis van het Kind is dé geschikte plek om jonge ouders te ondersteunen in deze vaak woelige periode. “Het is een plek waar ze op één plek alle informatie kregen die ze nodig hadden, laagdrempelig en toegankelijk. Voor de bewoners van Berchem valt dit nu allemaal weg.

Naar verluidt, wordt voor de consultatiebureaus van Kind en Gezin gezocht naar een alternatieve locatie. 

Ouders in Berchem worden nu doorverwezen naar Borgerhout.

Het zoveelste voorbeeld van een dienstverlening voor de Berchemnaars die naar buiten het district verhuist.

 

Mijn vragen aan de schepen

 

 1. Is het districtscollege geconsulteerd i.v.m. deze beslissing? Hebben jullie advies mogen geven? Zo ja welk advies?
 2. Hebben jullie kennis kunnen nemen van de audit – klopt het dat er in Berchem geen kwetsbare doelgroep is ?
 3. Blijven de consultatiebureaus van Kind en Gezin of moeten die ook verhuizen? 
 4. Zorgt het district mee voor een goede communicatie zodat elke ouder goed weet waar hij of zij met opvang- of opvoedingsproblemen dan wel terecht kan? 
 5. Kan of mag het district voor een aantal taken van het Huis van de Kind zelf de rol overnemen, bijv. via de Jeugddienst op vlak van vrijetijdsaanbod, bijv. samen met Corso en De Poort?  Of mogen we dat niet omdat het niet onze bevoegdheid is?
Bespreking
Antwoord

In de media verscheen onlangs het bericht dat drie Huizen van het Kind, namelijk in Berchem, Ekeren en Berendrecht, op termijn de deuren moeten sluiten. 

Het nieuwsbericht bevat echter een misvatting wat betreft de locaties: de huizen waarbij sprake is van een afbouw van de werking zijn Groenenhoek, Ekeren en Berendrecht in plaats van Berchem. Bovendien zullen deze werkingen op een outreachende manier worden verdergezet in plaats van volledig te sluiten. De bijsturing van de werking van de Huizen van het Kind is het resultaat van een evaluatie van de werking van de Huizen van het Kind die gestart is na een audit opgeleverd in het voorjaar 2020. 

Het Huis van het Kind Berchem opende de deuren in december 2018 in een tijdelijke locatie in de Driekoningenstraat 39-41 (voormalige woonkantoor). De wekelijkse spel en ontmoeting werd vanaf de start, wegens gebrek aan polyvalente ruimte, ondergebracht in Corso. 

Vanaf het begin van de werking zijn er aanzienlijke problemen aan de infrastructuur geconstateerd, met name aan het ventilatiesysteem, die een gezond en veilig aanbod voor Antwerpse gezinnen ernstig hypothekeren. Een grondige renovatie zou aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het was daarom noodzakelijk om (delen van) de werking van het Huis van het Kind Berchem onder te brengen in andere nabijgelegen infrastructuur, zoals nu reeds gebeurt voor het spel- en ontmoetingsaanbod in Corso. 

Vanuit de administratie van de stad Antwerpen werden reeds heel wat inspanningen geleverd om een nieuwe, geschikte, infrastructuur te zoeken in oud-Berchem die alle functie van een Huis van het Kind zou kunnen verenigen. Helaas is deze zoektocht tot nu toe zonder resultaat gebleken. Niettemin is het stadsbestuur ervan overtuigd dat een Huis van het Kind in oud-Berchem nodig is. De spel en ontmoeting in Berchem bijv. kende in 2022 alleen al een opkomst van meer dan 600 deelnames. 

De stad zal de inspanningen intensifiëren om een geschikt pand te vinden in oud-Berchem dat aan de vereisten van een Huis van het Kind voldoet. In tussentijd blijft de spel en ontmoeting in Corso doorgaan en kunnen ouders in het Huis van het Kind Groenenhoek terecht voor onthaalvragen en pedagogische adviesgesprekken. Het Huis van het Kind Groenenhoek zal slechts afgebouwd worden wanneer een geschikte infrastructuur in oud-Berchem is gevonden.

De aanwezigheid van consultatiebureaus in een werkingsgebied zijn beslissingen vanuit het Agentschap Opgroeien. Gezien de geboortecijfers zullen er altijd één of meerdere consultatiebureaus in Berchem blijven bestaan. De stad streeft hierbij steeds naar een zo ver mogelijke integratie van de werkingen van het Huis van het Kind en het Consultatiebureau.

wo 23/11/2022 - 10:15