Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00196 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 22 november 2022 - Kennisneming

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00196 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 22 november 2022 - Kennisneming 2022_DCBE_00196 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 22 november 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 6 september 2021  (jaarnummer 192) de vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor 2022 goed. 

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 22 november 2022 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen.

districtscollege 17 oktober  2022

 • District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring 
 • Adviesraden en inspraak - Verslag Jeugdraad 27 september 2022 - Kennisneming

districtscollege 7 november 2022

 • Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 
 • Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring 
 • Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring  
 • Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Aanpassing - Goedkeuring 
 • Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring 
 • Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring 
 • Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 
 • District Berchem. Euterpestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 
 • District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Bijkomende punten

Districtsraad - Notulen districtsraad  18 oktober  2022 - Goedkeuring

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 15 november 2022 samen te roepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.