Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00202 - Ondersteuning - KSA Berghemerburcht VZW - Organisatie Driekoningenstoet - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00202 - Ondersteuning - KSA Berghemerburcht VZW - Organisatie Driekoningenstoet - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBE_00202 - Ondersteuning - KSA Berghemerburcht VZW - Organisatie Driekoningenstoet - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 17 mei 2022 (jaarnummer 29) de 5de aanpassing meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan KSA Berghemerburcht vzw, Willem Van Laarstraat 23, 2600 Berchem, 0707.743.969.

In september 2022 vroeg KSA Berghemerburcht vzw ondersteuning aan het district Berchem voor het organiseren van een Driekoningenstoet door de buurt.

Argumentatie

Naar jaarlijkse gewoonte trekken de kinderen en jongeren van KSA Berghemerburcht vzw gekostumeerd door de straten van Oud-Berchem op 16 en 17 december 2022. De ondersteuning kan gebruikt worden voor de aanschaf van fakkels, sfeerscheppend materiaal, communicatie, bedanking vrijwilligers, vervoersmiddelen en nieuwe verkleedkleren.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning voor 2022 bedraagt 400,00 EUR.

De ondersteuning wordt uitbetaald volgens de modaliteiten vermeld in de afsprakennota. 


Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist de afsprakennota Driekoningenstoet voor de ondersteuning van KSA Berghemerburcht vzw, Willem Van Laarstraat 23, 2600 Berchem met een looptijd van 01/12/2022 en 17/03/2023 voor een bedrag van 400,00 EUR goed te keuren.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 400,00 EUR aan KSA Berghemerburcht vzw, Willem Van Laarstraat 23, 2600 Berchem goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
KSA Berghemerburcht vzw
Willem Van Laarstraat 23
2600 Berchem
IBAN: BE65 7360 6169 5296
Ondernemingsnummer: 0707.743.969
400,00 EURbudgetplaats: 5011000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090750
budgetperiode: 2200
4505144860