Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_DCBE_00222 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Kris Gysels, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00222 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen - Goedkeuring 2022_DCBE_00222 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Argumentatie

District Berchem wil de nieuwe noden van de vrijwillige jeugdverenigingen ten gevolge van de energiecrisis ondersteunen.

Het reglement gaat in op 01 januari 2023 en eindigt op 30 juni 2023.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

Budgetplaats: 5011000000
budgetpositie: 6496500 of 6496800
functiegebied: 2BER010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090750
budgetperiode: 2300

Adviezen

Jeugdraad Berchem Gunstig advies

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad keurt het reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen goed, met een looptijd van 01 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.