Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_DCBE_00231 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Kris Gysels, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00231 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring 2022_DCBE_00231 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 219) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen (perceel 2), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv, ondernemingsnummer 0403.063.902).

De eerste locatie voor een snellaadstation met meerdere snellaadpalen voor het district Berchem wordt nu ter advies voorgelegd.

Argumentatie

Er wordt gekozen om meerdere snellaadpalen op één locatie in te richten zodanig dat de gebruikers van elektrische voertuigen meer zekerheid hebben over de mogelijkheid om te laden op die locatie. Bij een snellaadpaal kan er afhankelijk van het type wagen op 20 à 30 minuten een aanzienlijke hoeveelheid kWh en dus rijbereik worden bijgeladen om verder te kunnen rijden. De snellaadpalen zijn dan ook een ideale aanvulling op de gewone laadpalen waar de wagen lange tijd geconnecteerd moet zijn om op te laden. 

De locaties voor snellaadstations worden zo gekozen dat ze langs de Singel en andere grote verbindingswegen van Antwerpen liggen. Op die manier kunnen gebruikers van elektrische voertuigen gemakkelijk hun wagen bijladen, zonder extra verkeer in de woonwijken te creëren. Er wordt hierbij gekozen voor een logisch netwerk van locaties verspreid over de stad en haar districten.

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de locatie samen met Total onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor een publiek snellaadstation te plaatsen op de parkeerpocket van de Uitbreidingstraat ter hoogte van huisnummer 180.

Er wordt voorgesteld om vier snellaadpalen te plaatsen die samen acht oplaadplaatsen voor elektrische wagens kunnen bedienen. Om dit snellaadstation van voldoende stroom te voorzien, is er nood aan het installeren van een hoogspanningscabine. Deze cabine zal kwalitatief worden afgewerkt met houten bekleding en er worden fietsbeugels naast geplaatst. 

De voorbehouden parkeerplaatsen zijn iets breder dan standaard parkeerplaatsen zodat er ruimte is om te manoeuvreren met de oplaadkabel die een stuk dikker en stugger is dan bij een normale laadpaal. Op deze manier is er ook meer plaats om de parkeerplaatsen in en uit te rijden tussen andere wagens die aan het laden zijn en verbonden zijn met een oplaadkabel.

De snellaadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans daalt met drie plaatsen, 11 gewone parkeerplaatsen worden omgevormd tot acht ruimere plaatsen voorbehouden voor elektrisch laden.

Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locatie gunstig:

District Berchem

1. Uitbreidingsstraat, ter hoogte van nummer 180.

Artikel 2

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke snellaadpalen, district Berchem' gunstig.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen