Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_DCBE_00223 - Ondersteuning - Lokaal cultuurbeleid. - Koninklijke Harmonie De Vriendenkring VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Kris Gysels, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00223 - Ondersteuning - Lokaal cultuurbeleid. - Koninklijke Harmonie De Vriendenkring VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBE_00223 - Ondersteuning - Lokaal cultuurbeleid. - Koninklijke Harmonie De Vriendenkring VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 november 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad  aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd  een nominatieve ondersteuning van 4.598,00 EUR  toegekend aan Koninklijke Harmonie De Vriendenkring VZW, Pioenstraat 17, 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0460715059.

Op 28 maart 2022 vroeg Koninklijke Harmonie de Vriendenkring VZW of er een ondersteuning kon gegeven worden voor de aankoop van een aanhangwagen om de grote instrumenten mee te vervoeren naar de verschillende concerten.

Argumentatie

De afsprakennota geldig van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, specifieert de opdracht van de Koninklijke Harmonie de Vriendenkring VZW en legt de modaliteiten vast.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal  lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning  wordt uitbetaald na voorlegging en controle van de ingediende verantwoordingsstukken zoals omschreven in de afsprakennota.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010105 - Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt  de afsprakennota geldig van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 voor de ondersteuning van de Koninklijke Harmonie De Vriendenkring VZW, Pioenstraat 17 2600 Berchem, Ondernemingsnummer: 0460715059 voor een bedrag van 4.598,00 EUR.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 4.598,00 EUR aan  Koninklijke Harmonie De Vriendenkring VZW, Pioenstraat 17 2600 Berchem, Ondernemingsnummer: 0460715059  goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Koninklijke Harmonie De Vriendenkring VZW

Pioenstraat 17, 2600 Berchem

IBAN: BE72 0011 2592 9116

Ondernemingsnummer: NBE0460715059

4.598,00 EUR

budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2BER010105A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090739
budgetperiode: 2200
4505146513