Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_DCBO_00269 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde kwartaal 2022 - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00269 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde kwartaal 2022 - Kennisneming 2022_DCBO_00269 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde kwartaal 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 26 april en 24 mei 2022 vonden de vergaderingen plaats van de jeugdraad van het district Borgerhout.

Op 12 april en 14 juni en 30 augustus 2022 vonden de vergaderingen plaats van de seniorenraad van het district Borgerhout. Argumentatie

Zoals bepaald door het Gemeentedecreet worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Dereet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de verslagen van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Jeugdraad 26 april 2022

24 mei 2022
Seniorenraad
12 april 2022

14 juni 2022

30 augustus 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220426_Verslag_JR_april.pdf
  • 20220524_Verslag_JR_mei.pdf
  • 20220412_verslag_AV.pdf
  • 20220614_verslag_AV.pdf
  • 20220830_verslag_AV.pdf