Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCBO_00235 - Ondersteuning. Jeugd - Jongerenevenement - JES vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00235 - Ondersteuning. Jeugd - Jongerenevenement - JES vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00235 - Ondersteuning. Jeugd - Jongerenevenement - JES vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het district organiseert een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen. Daarom wil het bestuur jeugdwerkpartners die hierrond een aanbod opzetten extra ondersteunen.

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Het district voorzag een ondersteuning van 7.500,00 EUR aan JES vzw voor de organisatie van een jongerenevenement. 

Argumentatie

JES vzw organiseert in samenwerking met Borgerhoutse partners een evenement voor een door jongeren. 

JES vzw vraagt het district een ondersteuning van 7.500,00 EUR voor de organisatie van dit aanbod voor de Borgerhoutse jongeren. 

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.
  • Het kaderbesluit ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid. 

Algemene financiële opmerkingen

In de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd door de districtsraad op 30 mei 2022, jaarnummer 30) werd deze ondersteuning nominatief ingeschreven op JES vzw. Het district voorzag een ondersteuning van 7.500,00 EUR voor het aanbod van JES vzw. 


Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 met JES vzw. 

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatieve ondersteuning van 7.500,00 EUR aan JES vzw goed. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
JES vzw
Werkhuizenstraat 3-5
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Ondernemingsnummer:0443.565.558
Rekeningnummer: BE43 7343 2519 1701
7.500,00 EUR

Budgetplaats: 5031000000

Budgetpositie: 6496800

Functiegebied: 2BOR010402A00000

Subsidie: SUB_NR

Fonds: Intern

Begrotingsprogramma: 2BO090110

Budgetperiode: 2200


4505143923