Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00196 - Sport - Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00196 - Sport - Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00196 - Sport - Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw organiseert in samenwerking met Ligo een Start to Run in Borgerhout intramuros.

In het besluit van de districtsraad van 30 mei 2022 (jaarnummer 30) over de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd hiervoor budget voorzien.

Argumentatie

Start to Run is een laagdrempelige manier om beginnende sporters stap voor stap te begeleiden om na twaalf weken vijf kilometer aan een stuk te kunnen lopen. Het trainen op vaste momenten in groep en de begeleiding door een ervaren trainer van een atletiekclub vergroot de slaagkansen aanzienlijk. Dit alles in samenwerking met Ligo. Met de Start to Run-cursus is het de bedoeling niet enkel de conditie van de deelnemers te verbeteren, maar ook hun Nederlands taalgebruik en participatie in de gemeenschap te stimuleren.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Het district voorzag bij de goedkeuring van aanpassing 5 van het meerjarenplan (goedgekeurd door de districtsraad op 30 mei 2022, jaarnummer 30) een bedrag van 1.000,00 euro voor Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw.

Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw moet uiterlijk 28 februari 2023 een financieel en inhoudelijk verslag met bewijsstukken van de uitgaven (facturen, onkostennota's, kastickets) indienen.

De uitbetaling zal gebeuren volgens de termijnen in bijgevoegde afsprakennota.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0102 - Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district
2BOR010201 - Het districtsbestuur wil elke vorm van vrijetijdsbesteding stimuleren door een aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten te voorzien of te faciliteren

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota  met Beerschot Vrienden Atletiek Club die loopt van 17 februari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van een nominatieve ondersteuning van 1.000,00 euro goed aan Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw voor de organisatie van  Start to Run in 2022.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw
Zandweellaan 14
2660 Antwerpen

BE55 4029 1919 6144
ondernemingsnummer 0472.058.418
 1.000,00 euro budgetplaats: 5031500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode:2200
 4505140382