Terug
Gepubliceerd op 04/10/2022

2022_DCAN_00485 - Julius De Geyterstraat en Stijgbeugelstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12516A - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 03/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00485 - Julius De Geyterstraat en Stijgbeugelstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12516A - Goedkeuring 2022_DCAN_00485 - Julius De Geyterstraat en Stijgbeugelstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12516A - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 2 - cluster Midden, district Antwerpen, inclusief bovenlokale locaties aan de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12516A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWOU12516A op, voor een bedrag van 166.725,86 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Antwerpen166.725,8672.674,1450.274,00289.673,99
Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.


Prijsherziening en Overschrijding VH
Periode van opmaak: augustus 2022
Posten bitumeuze verhardingen, slemlagen en bestrijkingen
25.178,5051,16%actuele prijsherziening
Posten exclusief bitumineuze verhardingen

25.732,00

22,97%

actuele prijsherziening
Overschrijding VH

21.763,64

10%


Totaal72.674,14

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Julius De Geyterstraat en Stijgbeugelstraat zijn lokale straten.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005527881 opgemaakt voor een bedrag van 289.673,99 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010505 - Mobiliteit
2ANT010505M01637 - SWOU12516 Julius De Geyterstraat, Stijgbeugelstraat (plateau)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWOU12516A in de Julius De Geyterstraat en Stijgbeugelstraat, district Antwerpen, goed voor een bedrag van 166.725,86 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 2.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 289.673,99 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWOU12516A
Julius De Geyterstraat
Stijgbeugelstraat 
Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
289.673,99 EUR
budgetplaats:5002500000
budgetpositie:224
functiegebied:2ANT010505M01637
subsidie:SBT11287
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2AN090200
budgetperiode:2300
4005527881

Bijlagen

  • 20220907_StijgbeugelJDGeyter_SWOU12516.xlsx
  • 20220916_12516_BT_NT.pdf