Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00571 - District Antwerpen. Pothoekstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00571 - District Antwerpen. Pothoekstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00571 - District Antwerpen. Pothoekstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Pothoekstraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd in het college op 9 juli 2021 (jaarnummer 5774);
 • bevat een zone 30 schoolomgeving;
 • is opgenomen in de proefopstelling "Elektrische laadinfrastructuur" die goedgekeurd werd in het college van 10 mei 2019 (jaarnummer 3997);
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

District Antwerpen voorziet een heraanleg van de Pothoekstraat in 2025-2026. Binnen het ontwerp van dit project is het aangewezen om ruimte te voorzien om het verkeerslicht links van het fietspad te plaatsen, zodat signalisatie van een vrije rechtdoor dan niet meer nodig is.
Stad Antwerpen voorziet op korte termijn de toepassing van een ‘vrije rechtdoor’ voor fietsers. In de huidige situatie is er onvoldoende vrije ruimte om fietsers rechts van het verkeerslicht te leiden. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • Fietsers mogen de driekleurige verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de Schijnpoortweg-Halenstraat voorbijrijden om rechts af te slaan, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan (artikel 2).
  Door het gebruik van het verkeersbord B23 zouden fietsers vrij rechtdoor richting Schijnpoortweg kunnen rijden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 27 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Pothoekstraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement dat goedgekeurd werd in het college op 9 juli 2021 (jaarnummer 5774).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen