Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00562 - Verschansingstraat. Wegeniswerken. SWOU12723 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00562 - Verschansingstraat. Wegeniswerken. SWOU12723 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring 2022_DCAN_00562 - Verschansingstraat. Wegeniswerken. SWOU12723 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

faseactiedatumjaarnummer
Antwerpen breekt uit
Selectie projecten
Goedkeuring college18 december 2020
10682
Info bewonersNulbevragingmei 2021
---
Participatiemoment12 januari 2022
---
AdviezenCoördinatieoverleg Openbaar Domein 4 april 2022
---

Op 18 december 2020 (jaarnummer 10682) keurde het college de weerhouden projectvoorstellen voor tuinstraten, voor woonstraat breekt uit en de verdeling van de dotatie per project goed.

Ambitie
Inzetten op een klimaatrobuust ontwerp met een verbetering van de woon –en leefkwaliteit dat het karakter van de straat versterkt en de Gedempte Zuiderdokken en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) verbindt.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de projectdefinitie en het concept voor woonstraat breekt uit in de Verschansingstraat ter goedkeuring voor.  

Argumentatie

De Verschansingstraat is geselecteerd als woonstraat binnen het project Antwerpen Breekt Uit. De ambitie van het project is om de straat klimaatrobuust te maken, maximaal te ontharden en vergroenen, en daarnaast ook het karakter van de straat terug te versterken. Deze straat vormt de verbinding tussen het KMSKA en de Gedempte Zuiderdokken. 

De Verschansingstraat wordt gekenmerkt door de verschillende monumentale gebouwen in en rond de straat. Vanuit de straat heeft men zicht op het KMSKA en de Waterpoort. Verder zijn er veel verschillende functies in de straat aanwezig. Zowel wonen, handel en horeca, alsook een kleuter- en lagere school. 

De straat werd recent een enkelrichtingsstraat. Momenteel heeft deze hierdoor een overbreedte. Bewoners geven aan dat er te snel gereden wordt. Daarnaast blijkt uit de bewonersbevraging dat er overlast is van geluid en sluikstort. 

Het concept wil inzetten op vergroening, verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van het karakter van de straat. Centraal wordt er een verblijfszone voorzien, waar ingezet wordt op een veilige schoolomgeving, vergroening, en ontmoeten. Deze plek zal als lokale koelteplek worden ingericht. 

Daarnaast worden er in het concept voldoende ruime voetpaden voorzien om zo de verbinding voor de trage weggebruiker tussen de Gedempte Zuiderdokken en de Leopold de Waelplaats te versterken. Ter hoogte van de Pourbusstraat wordt er een verhoogd kruispunt ingericht in functie van snelheidsremming. Verder wordt de straat van een symmetrische opbouw voorzien. Dit beeld is typerend voor het Zuid. 

De conditie van de bestaande bomen werd in beeld gebracht. Hieruit is gebleken dat het wenselijk is om de bomen aan de zuidelijke zijde te behouden. Aan de noordzijde blijkt uit de bomentoets dat er veel worteldruk aanwezig is, en de bomen nog een beperkte verwachte levensduur hebben. Aangezien de wortelopdruk te groot is, en de kwaliteit van deze bomen beperkt is, worden de bomen aan de noordzijde vervangen. Ook in functie van het groenvolume op lange termijn is het aangewezen de bomen meteen te vernieuwen bij de heraanleg. De nieuwe bomen komen in het ontwerp op een grotere afstand van de gevel te staan en worden voorzien van een groot volume ondergronds ruimte. Hierdoor zullen de bomen meer groeikansen krijgen.  

In de volgende fase van het ontwerp zal er ingezet worden op verdere maximale ontharding van het project, rekening houdende met het ruimtegebruik van voetgangers, terrassen, enzovoort.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • zebrapaden aan Gillisplaats en Leopold De Waelplaats;
 • grondsticker schoolomgeving en vlaggenmast aan de school;
 • snelheidsregime 30 km/u;
 • snelheidsremmers in de straat;
 • voorrang van rechts;
 • gemengd verkeer;
 • fietsen in beide richtingen toegelaten (inclusief speed-pedelecs);
 • parkeren langs beide zijden;
 • enkelrichting naar de Leopold De Waelplaats.

Parkeerbalans

Het concept resulteert in een parkeerbalans van 26 plaatsen in de bestaande toestand naar 17 plaatsen in de nieuwe toestand. In de nieuwe toestand wordt er rekening gehouden met terrasruimte voor alle bestaande horecazaken. Deze zijn in de bestaande toestand niet altijd aanwezig. Het integreren van een verkeersplateau heeft impact op enkele parkeerplaatsen.

Bomenbalans

Het concept resulteert in een positieve bomenbalans. In de bestaande toestand zijn er 20 bomen aanwezig. In de nieuwe toestand zijn dit er 22. De nieuwe bomen zullen van ondergronds doorwortelbaar volume worden voorzien. Er wordt gestreefd om maximaal in te zetten op het bekomen van medium en large bomen.

Hemelwaterplan

Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Verschansingstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld. In de volgende fase zal gedetailleerd worden hoe het water ter plaatse kan infiltreren en bufferen. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Verschansingstraat is een lokale straat.

Inspraak

Er is een nulmeting gebeurd aan de hand van een bevraging in mei/juni 2021. Het participatiemoment voor de bewoners ging door op 12 januari 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget zal voorzien worden op SUB_NR/INTERN/2400-2500/5002500000/224/2ANT010502M01892/2AN090610.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

4/04/2022

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het concept op voorwaarde dat:

 • in overleg met SW/MOB de impact van het vergroeningsconcept in beeld gebracht en verder uitgewerkt wordt.
  Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende fase;
 • Onderzocht wordt of bijkomende vergroening haalbaar is, rekening houdend met het gewenste programma en gebruik van de straat (zoals verbinding trage weggebruikers, terrasruimte, …).
  Ter hoogte van de centrale verblijfsruimte werd een voorstel uitgewerkt om bijkomend te vergroenen. Aan de noordelijke zijden werden de boomvakken groter gemaakt, en wordt er naast de parkeerplaatsen onthard. In het definitief ontwerp wordt er gezocht naar extra onthardingsmogelijkheden;
 • de centrale groene verblijfzone verder uitgewerkt wordt in overleg met SB/Groen.
  Dit werd conceptmatig uitgewerkt in samenspraak met SB/Groen. De verdere uitwerking zal gebeuren aan de hand van input uit het participatiemoment;
 • de locatie van de verschillende gewenste zebrapaden in overleg met SW/MOB verder uitgewerkt worden, conform de principes van het draaiboek openbaar domein.
  De uitwerking van de verschillende zebrapaden wordt mee opgenomen in de volgende fase;
 • in overleg met SB/SR de locatie van de glascontainer wordt herbekeken, en dit in relatie/afstand tot de voorziene oversteekplaatsen.
  SB/SR onderzoekt momenteel alternatieve locaties voor de glascontainer in de omgeving;
 • onderzocht wordt of er bijkomend speelaanleidingen gewenst zijn en (ruimtelijk) voorzien kunnen worden.
  Dit zal mee opgenomen worden in het participatiemoment, en zal verder onderzocht worden in de volgende fase;
 • voldoende zitmeubilair met rug- en armleuningen voorzien worden.
  Wordt mee opgenomen in de volgende fase;
 • de haalbare ondergrondse wortelruimte in beeld wordt gebracht op de plannen.
  De ondergrondse ruimte wordt in de volgende fase verder in beeld gebracht;
 • de reeds vergunde terrasruimtes en de toekomstige (maximaal gewenste) zones voor terrassen in beeld worden gebracht in samenspraak met het terrasteam.
  Deze werden mee opgenomen in de plannen van de projectdefinitie;
 • het ontwerp van de zuiderdokken mee opgenomen wordt in de plannen om een correcte aansluiting ter hoogte van de Waterpoort te voorzien.
  De aansluiting werd toegevoegd aan de plannen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M01892 - SWOU12723 Verschansingstraat (woonstraat_ABU)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept van 21 juni 2022 voor de wegeniswerken in de Verschansingstraat, district Antwerpen, goed op voorwaarde dat: 

 • onderzocht wordt hoe de mogelijkheden voor ontharding, vergroening en infiltratie zo maximaal mogelijk uitgewerkt kunnen worden;
 • er voldoende banken en fietsenstallingen voorzien worden.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/PR/ONT
 • Opdracht aan Water-link:
  1. opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie
 • Na de inspraakprocedure:
  1. concept uitwerken tot een voorontwerp

SW/PR/ADM
mobiliteitsvoorwaarden ter goedkeuring voorleggen aan het college
Bestuurscoördinator district
communicatie en participatietraject organiseren

Bijlagen

 • 202201024_SWOU12723_BT_NT_PD.pdf
 • 20220404_COD_Verslag_Verschansingsstraat_PDCO.pdf
 • 20221024_SWOU12723_PD.pdf