Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00538 - Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat. SWOU10115I - Correctiebestelling - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00538 - Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat. SWOU10115I - Correctiebestelling - Goedkeuring 2022_DCAN_00538 - Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat. SWOU10115I - Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 5 september 2022 (jaarnummer 422) keurde het districtscollege van Antwerpen de samenwerkingsovereenkomst met stad Antwerpen, Water-link OV en de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn goed, voor de studie en de uitvoering van de herinrichting van de stadslus, inbegrepen de riolering en de traminrichting, project SWOU10115 Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Wijngaardbrug, Wolstraat, Borzestraat en Sudermanstraat. 

Op 16 september 2022 (jaarnummer 7626) keurde het college de samenwerkingsovereenkomst met district Antwerpen, Water-link OV en de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn goed, voor de studie en de uitvoering van de herinrichting, stadslus, de riolering en traminrichting inbegrepen, project SWOU10115 Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Wijngaardbrug, Wolstraat, Borzestraat en Sudermanstraat.

Voor het project stadslus was het noodzakelijk om een milieuhygiënisch grondonderzoek te bestellen om toe te voegen aan de aanbestedingsdocumenten.

Tevens diende er een sloopopvolgingsplan opgemaakt te worden, om toe te voegen aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Deze onderzoeken werden begin 2022 per mail besteld bij ABO nv, stad Antwerpen heeft met ABO nv een raamovereenkomst voor het uitvoeren van dergelijke onderzoeken onderzoeken.

De onderzoeken werden opgestart en afgewerkt in juli 2022.

Bij facturatie van de exact uitgevoerde hoeveelheden bleek de raamovereenkomst verlopen zonder dat er voorafgaand een bestelbon was opgemaakt.

Argumentatie

De bestelbon werd niet aangevraagd voor aanvang van de werken. Ondertussen is de vorderingsstaat binnen (vorderingsstaat met datum 12 juli 2022), deze gaat uit van het afgelopen raamcontract GAC_2018_00057 sloopopvolgingsdeskundige. 

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018 is van toepassing.

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. 

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug en Wolstraat zijn lokale straten. De Melkmarkt is een bovenlokale straat.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Algemene financiële opmerkingen

De vorderingsstaat van ABO nv voor een bedrag van 46.108,03 euro (incl. btw), die bij de bestelbon 4105061275 werd gevoegd, is te verstaan als een offerte. Op de factuuraanvraag met goedgekeurde bestelbon volgt de factuur van ABO nv voor 9.913,23 (incl. btw). Het restbedrag van de te verwachten factuur zal worden opgedeeld onder de partners: De Lijn en Aquafin.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010506 - Investeringsplan fietsen
2ANT010506M01720 - SWOU10115 Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat (stadslus)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling sloopopvolgingsplan goed voor een bedrag van 9.913,23 EUR (inclusief btw). Dit is uitgevoerd door de firma ABO nv, Derbystraat 55, 9051 Gent, ondernemingsnummer 0456 322 543. Bestelbon 4105061275 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Sloopopvolgingsplan
Tramlus
SWOU10115I
ABO nv
Derbystraat 55
9051 Gent

ondernemingsnummer:
0456 322 543
rekeningnummer:
BE54 3900 5222 9097

9.913,23 EURbudgetplaats:5002500000
budgetpositie:224
functiegebied:2ANT010506M01720
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2AN090200
budgetperiode:2200
4105061275