Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_DCAN_00555 - Van Schoonbekestraat. Wegeniswerken. Bestek GAC/2016/3863 (SWOU12438B) - Eindafrekening - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 14/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00555 - Van Schoonbekestraat. Wegeniswerken. Bestek GAC/2016/3863 (SWOU12438B) - Eindafrekening - Goedkeuring 2022_DCAN_00555 - Van Schoonbekestraat. Wegeniswerken. Bestek GAC/2016/3863 (SWOU12438B) - Eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning
Opdracht SWOU12438B
Goedkeuring districtscollege Antwerpen18 mei 2020306
GunningsbriefVerzonden26 mei 2020

Op 18 mei 2020 (jaarnummer 306) gunde het districtscollege de wegeniswerken in de Van Schoonbekestraat, district Antwerpen, aan de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 tegen de som van 71.667,63 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van de opdracht SWOU12438B. 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.

Argumentatie

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
OmschrijvingDistrict Antwerpen
Inschrijvingsprijs71.667,63
Vermoedelijke hoeveelheid in meer15.698,59
Vermoedelijke hoeveelheid in min-18.295,84
prijsherziening2.129,00
Totaal71.199,38
21% btw14.951,87
Afrondingsfout btw-0,01
Algemeen totaal86.151,24
Vastgelegd budget95.389,61
Restbudget9.238,37

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Van Schoonbekestraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd onderstaande bestelbon in EUR vastgelegd:
BestelbonOmschrijvingBudgetRestbudget
ten laste van het district Antwerpen
4005400389Gunning95.389,619.238,37

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M01507 - SWOU12438 Van Schoonbekestraat (resterende werken Wijk Harmonie)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 86.151,24 EUR inclusief btw voor de wegeniswerken in de Van Schoonbekestraat, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816, op basis van de opdracht SWOU12438B, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20210107_eindafrekening_12438.xlsx