Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_DCAN_00557 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Humanitair concert. Gamou. Toewijzing en uitbetaling. Weigering. - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 14/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00557 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Humanitair concert. Gamou. Toewijzing en uitbetaling. Weigering. - Goedkeuring 2022_DCAN_00557 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Humanitair concert. Gamou. Toewijzing en uitbetaling. Weigering. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 januari 2020 (jaarnummer 8) keurde de districtsraad het toelagereglement 'Districtsfonds: beleef je buurt' goed. 

Op 18 oktober 2021 (jaarnummer 151) keurde de districtsraad een verlenging van de uitzondering op artikel 21 §4 en 22 §4 van het toelagereglement 'Districtsfonds: beleef je buurt' goed. Aanvragen voor grote activiteiten of projecten, die plaatsvinden vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, kunnen tot uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit of het project ingediend worden, in plaats van 8 weken. 

Op 16 mei 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025, overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus, goed. 

In 2022 voorziet district Antwerpen budgetten voor de betoelaging van initiatieven, conform het reglement dat door de districtsraad werd goedgekeurd.

District Antwerpen heeft 2 nieuwe aanvragen ontvangen voor een toelage van het reglement: Districtsfonds: beleef je buurt:

 • waarvan 2 grote activiteiten: 

Aanvrager, grote activiteit en bedrag

Datum en locatie 

Internationale Vereniging voor Sport en Cultuur fv
Humanitair concert

Aangevraagde toelage: 5.635,00 EUR

9 december 2022
Schijnpoortweg 53, 2060 Antwerpen (Star Plaza Partycentrum)


Dahira Tidiane Anvers Al Khairy Wal Minaty vzw
Gamou

Aangevraagde toelage: 1.300,00 EUR

19 november 2022
Schijnportweg 55, 2060 Antwerpen

Argumentatie

De districtssecretaris stelt voor om volgend initiatief te ondersteunen:

 • Internationale Vereniging voor Sport en Cultuur fv organiseert een 'Humanitair concert' in Antwerpen Noord. Het concert omvat een cultuuractiviteit met muzikale acts uit verschillende Roma-gemeenschappen. De verschillende optredens worden afgewisseld met typisch klassieke maaltijden uit verschillende Balkanlanden.

  De projectdeskundige adviseert positief. Deze activiteit is een vervolg van een humanitair voetbaltoernooi dat in 2021 werd georganiseerd en ondersteund. Het evenement is net als de voorgaande activiteit niet specifiek gericht op armoedebestrijding, de activiteit zet in op de eigen cultuurbeving. De doelgroep is voornamelijk de Roma-gemeenschap maar informatie over de activiteit wordt ook verspreid in Antwerpen Noord. Zo is de activiteit geen besloten evenement, maar een open activiteit waar iedereen welkom is.
  De projectdeskundige adviseert een ondersteuning van 5.635,00 EUR toe te kennen om tussen te komen in de volgende kosten: huur van de zaal, vergoeding van artiesten of muzikanten voor hun prestatie (via officiële factuur of KVR, geen ontvangstbewijzen) en aankoop ingrediënten voor eten en drinken.
  Uitgaven die vermeld worden in de begroting voor de activiteit maar niet benoemd worden in het advies, komen niet in aanmerking voor ondersteuning. 

De districtssecretaris stelt voor om volgend initiatief niet te ondersteunen:

 • Dahira Tidiane Anvers Al Khairy Wal Minaty vzw organiseert de activiteit 'Gamou' waarbij de organisatie haar leden een breder uitgangspunt wil tonen of andere perceptie wil aanleren in een stad vol diversiteit. Een diverse stad met verschillende culturen en geloven heeft als gevolg dat bewoners een andere perceptie kunnen hebben. De organisatie wil haar leden doen nadenken over hoe je je als mens kan aanpassen zonder je eigen cultuur/geloof in gedrang te brengen, maar evengoed hoe je je netwerk kan uitbreiden zonder zelf een subjectief beeld te vormen over iemands cultuur of geloof.

  De projectdeskundige adviseert geen ondersteuning toe te kennen. De activiteit is gericht op de leden van de vereniging en hun familie en kennissen. Er is geen verbinding met de wijk of buurt.

Juridische grond

 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
 • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

Artikel 13 uit het toelagereglement district Antwerpen (Districtsfonds: beleef je buurt) :

§2 Aanvragen met een goedgekeurd bedrag hoger dan 250,00 euro worden in schijven uitbetaald. De eerst schijf omvat een betaling van maximum 70% van het toegekende bedrag en wordt uitbetaald na goedkeuring van de toelage door het bevoegde orgaan. De tweede schijf van maximum 30% van het toegekende bedrag wordt uitbetaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen na goedkeuring van de verantwoordingsstukken.
§3 Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0101 - District gaat in dialoog (participatie)
2ANT010101 - Wijkgerichte werking
9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010401 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de toelage van 5.635,00 EUR aan Internationale Vereniging voor Sport en Cultuur FV voor initiatief 'Humanitair concert' goed.

Artikel 2

Het districtscollege weigert de toekenning van een toelage aan Dahira Tidiane Anvers Al Khairy Wal Minaty vzw voor initiatief 'Gamou'.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Internationale Vereniging voor Sport en Cultuur fv
Nieuwkerkenstraat 234
9100 Sint-Niklaas

Ondernemingsnummer: 
NXX0039766337
Rekeningnummer:
BE34 0689 4293 3690
5.635,00 EURbudgetplaats:
5002000000
budgetpositie:
6496500
functiegebied:
2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:
2AN090739
budgetperiode: 2200
4505145109

Bijlagen

 • Aanvraag_InternationaleVerenigingVoorSportEnCultuur_HumanitairConcert.pdf
 • Aanvraag_DahiraTidiane_Gamou.pdf