Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_DCAN_00559 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Bestellingen op exploitatiebudget op raamcontract aanleggen van geveltuinen en boomvakken. - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 14/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00559 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Bestellingen op exploitatiebudget op raamcontract aanleggen van geveltuinen en boomvakken. - Goedkeuring 2022_DCAN_00559 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Bestellingen op exploitatiebudget op raamcontract aanleggen van geveltuinen en boomvakken. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed. 

Op 23 augustus 2021 (jaarnummer 497) keurde het districtscollege de raamovereenkomst voor het aanleggen van geveltuinen en boomvakken goed.

Op 20 juni 2022 (jaarnummer 83) keurde de districtsraad de reglementen 'Districtsfonds: buurt in bloei. Geveltuin', 'Districtsfonds: buurt in bloei. Groenslinger' en 'Districtsfonds: buurt in bloei. Boomvak' goed. 

Argumentatie

De dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW� van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbonnen - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

District Antwerpen ondersteunt initiatieven die de leefomgeving verbeteren. Het district kiest hier bij uitstek voor duurzame vergroening.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor buurt in bloei worden volgende geveltuinen en boomvakken aangelegd:

  • 85 geveltuinen met boordsteen;
  • 89 geveltuinen uitbreidingen van het standaardformaat geveltuin;
  • 46 geveltuinen zonder boordsteen;
  • 4 geveltuinen zonder plantenpakket;
  • 81 geveltuinen extra plantenpakket;
  • 90 aanplantingen van boomvakken;
  • 32 te verwijderen boomroosters.

De totale kostprijs bedraagt 25.277,10 EUR incl. BTW.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0102 - District innoveert (innovatie)
2ANT010205 - Groen en ontharding

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt op basis van raamcontract GAC_2021_01646 bestelbon 4005535913 voor het aanleggen van geveltuinen en boomvakken voor een bedrag van 25.277,10 EUR incl. BTW aan de firma Dolmans Landscaping BVBA, Bosstraat 38 3620 Lanaken, met ondernemingsnummer 0458.736.061, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Dolmans Landscaping BVBA
Bosstraat 38
3620 Lanaken
Ond.nr.: 0458.736.061
Ibannr.: BE55 4552 1102 3144
25.277,10 EURbudgetplaats: 5004000000
budgetpositie:61414
functiegebied: 2ANT010205A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2200
4005535913

Bijlagen

  • Kopie van optelling dolmans offerte najaar 2022.xlsx