Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00613 - Ondersteuning. Jeugd. Kras jeugdwerk vzw. Steunpunt Antwerpen Kiel - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00613 - Ondersteuning. Jeugd. Kras jeugdwerk vzw. Steunpunt Antwerpen Kiel - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCAN_00613 - Ondersteuning. Jeugd. Kras jeugdwerk vzw. Steunpunt Antwerpen Kiel - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 6.450,00 EUR werd toegekend aan Kras Jeugdwerk vzw - steunpunt Antwerpen Kiel, Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen, ondernemingsnummer: 0826.963.008.

In het kader van het beheers- en beleidsplan en aansluitend op het bestuursakkoord van district Antwerpen keurt het district overeenkomsten goed met partners die belangrijk zijn voor de uitvoering van het jeugdbeleid.

Argumentatie

Kras Kiel organiseert een aanbod gericht op kinderen, tieners en jongeren van het Kiel en postcode 2020. Dit aanbod betreft de Buitenspeeldag, een vrijwilligerswerking en de spektakelnamiddagen. 

De ondersteuning wordt gegeven voor volgende doelgroep: (in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare) kinderen, tieners en jongeren van de postcode 2020.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan Kras jeugdwerk vzw - steunpunt Antwerpen Kiel bedraagt 6.450,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010401 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, ter ondersteuning van Kras jeugdwerk vzw - steunpunt Antwerpen Kiel, ondernemingsnummer:  0826.963.008 voor een bedrag van 6.450,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 6.450,00 EUR aan Kras jeugdwerk vzw - steunpunt Antwerpen Kiel, ondernemingsnummer: 0826.963.008 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Kras Jeugdwerk VZW
Kroonstraat 169
2140 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0826.963.008
Rekeningnummer: BE32 0016 2849 4402
6.450,00 EURbudgetplaats: 5001000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090759
budgetperiode: 2300
4505145588