Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00595 - District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00595 - District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00595 - District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Van Schoonbekestraat in district Antwerpen: 

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 5 maart 2021 (jaarnummer 1896);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Harmonie-Brederode"; 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

In het kader van de nieuwe verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC), werd het lichtengeregeld kruispunt "Van Schoonbekestraat/Mechelsesteenweg" onderzocht om conflictvrij te maken. Dit is enkel mogelijk indien het beperkt eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in het deel tussen de Harmoniestraat en de Mechelsesteenweg, met toegelaten rijrichting naar de Mechelsesteenweg.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het beperkt eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in het deel tussen de Harmoniestraat en de Mechelsesteenweg, met toegelaten rijrichting naar de Mechelsesteenweg (artikel 1).
  Hierdoor kan het kruispunt volledig conflictvrij worden ingericht;
 • door het invoeren van het beperkt eenrichtingsverkeer, kan een toeleidend fietspad naar het opstelvak voor fietsers (OFOS) worden aangebracht (artikel 7).
  Er is voldoende ruimte om dit aan te brengen.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 17 november 2022 Gunstig onder voorwaarden

De Verkeerspolitie meldt: "Het zonebord “30” aan de even kant dient behouden te blijven aangezien speed pedelecs toegelaten zijn tegen de rijrichting."

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) gaat hier niet op in. In de praktijk zal slechts een zeer beperkt aandeel speed pedelecs meer dan 30 km/u rijden in zones 30, vandaar de afweging dat bijkomende borden niet nodig zijn. Bijkomend zou dit mogelijks tot verwarring leiden bij autobestuurders over de toegelaten rijrichting om in tegenrichting een snelheidsbord aan te brengen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Van Schoonbekestraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 5 maart 2021 (jaarnummer 1896).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen