Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00368 - Gitaarfestival - Addendum op afsprakennota met bijhorende uitbetaling aan Rode Productions vzw - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 19/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00368 - Gitaarfestival - Addendum op afsprakennota met bijhorende uitbetaling aan Rode Productions vzw - Goedkeuring 2022_DCDE_00368 - Gitaarfestival - Addendum op afsprakennota met bijhorende uitbetaling aan Rode Productions vzw - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 130), zijn middelen ingeschreven om Rode Productions vzw te ondersteunen bij de jaarlijkse organisatie van het Gitaarfestival. Dit is een jaarlijks terugkerend festival in Antwerpen. Het festival zet de allerbeste gitaristen in de spotlights, en organiseert ook masterclasses en exposities. 
In 2022 heeft het festival plaatsgevonden van 6 tot en met 13 november. 

Argumentatie

De vereniging gebruikt de financiële ondersteuning voor de organisatie van het Gitaarfestival. Dit is een jaarlijks terugkerend festival in Antwerpen. Het festival zet de allerbeste gitaristen in de spotlights en organiseert ook masterclasses en exposities. In 2022 heeft het festival plaatsgevonden van 6 tot en met 13 november. Voor de ondersteuning is een afsprakennota opgesteld, goedgekeurd door het districtscollege op 27 september 2021 (jaarnummer 281). Deze nota legt de inhoudelijke en financiële modaliteiten vast voor een bedrag van 6.000,00EUR in 2021 en een jaarlijks bedrag van3.000,00EUR van 2022 tot en met 2025. Na de goedkeuring aanpassing meerjarenbegroting 6 op de districtsraad van 17 november 2022 werd beslist om in 2022 een bedrag van 6.000,00 EUR in plaats van 3.000,00 EUR toe te kennen. Hiervoor is een addendum op de afsprakennota gemaakt.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.
Het kaderbesluit Ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuningsverstrekker stort in 2022 de 6.000,00 EUR na afloop van het evenement en na aanlevering van de staving- en verantwoordingsstukken door de uitvoerder. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010301 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt het addendum op de afsprakennota, met als duurtijd 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025, met Rode Productions vzw met ondernemingsnummer 0539.848.055 voor een bedrag van 6.000,00 EUR voor 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de financiële ondersteuning 2022 voor een bedrag van 6.000,00 EUR aan de Rode Productions vzw met ondernemingsnummer 0539.848.055 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Rode Productions vzw
Tweegezusterslaan 14
2100 Deurne
ondernemingsnr: 0539.848.055
IBAN: BE64 9730 9956 2652
6.000,00 EURbudgetplaats: 5042000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090739
budgetperiode: 2200
4505143497