Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCDE_00350 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

districtscollege Deurne
ma 28/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00350 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming 2022_DCDE_00350 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het reglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen voorziet de mogelijkheid voor het stadsbestuur en de districtsbesturen om regelmatig met elkaar in overleg te gaan. Aanvullend werd een nieuw samenwerkingsmodel stad-districten opgemaakt. Hiermee wordt het overleg tussen de tien besturen gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus, en wordt de vorm van het overleg afhankelijk gemaakt van de doelstelling ervan. Wanneer sprake is van het uitzetten of scherpstellen van een beleidsvisie, of wanneer overgegaan wordt tot evaluatie, houden de besturen een raad voor overleg.

Indien het gaat om het operationaliseren van een beleidsvisie, organiseert men een werkoverleg. In alle gevallen is het mogelijk om ter voorbereiding bilateraal overleg in te plannen. Als men alleen tot bedoeling heeft om informatie te laten doorstromen, wordt dit aangegeven met de term informatiesessie.

Het nieuwe samenwerkingsmodel laat toe om voorstellen tot beslissing te formuleren.

Argumentatie

Conform het nieuwe samenwerkingsmodel worden de verslagen van het overleg tussen stad en districten ter kennisneming geagendeerd op het college en de districtscolleges. 

Volgende werkvergadering vond plaats:

DatumDomeinTitelAgendapunten
8 september 2022StadsontwikkelingThema Openbaar Domein
 • Procesoptimalisatie nutswerken
 • Structureel onderhoud
 • Prijsstijgingen binnen investeringsprojecten
 • Rapportering / planning projecten
 • Rapportering 100% LED


Juridische grond

Artikel 27 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt de modaliteiten van de raad voor overleg (het reglementair overlegorgaan tussen het college en de districtscolleges).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districstcollege neemt kennis van volgend verslag, thema Openbaar Domein:
Raad voor Overleg van 8 september 2022 Inhoud:
 • Procesoptimalisatie nutswerken
 • Structureel onderhoud
 • Prijsstijgingen binnen investeringsprojecten 
 • Rapportering/planning Projecten 
 • Rapportering 100% LED 


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

 • 20220908_RVO_OD_verslag.doc
 • 20220908_presentatie_RVO_def.pdf