Terug
Gepubliceerd op 27/12/2022

Notulen  districtscollege Hoboken

di 29/11/2022 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCHO_00275 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2022_DCHO_00275 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

2022_DCHO_00275 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde in de zitting van 23 mei 2022 (jaarnummer 46) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing van het meerjarenplan met dienstmededeling van 30 juni 2022 van de bedrijfseenheid Financiën.

Argumentatie
De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.
Juridische grond
 • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over de aanpassing van het meerjarenplan.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
 • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
 • Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:
 
1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".
Algemene financiële opmerkingen
Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad keurt aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2

De districtsraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 3

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.

2.

2022_DCHO_00276 - Ondersteuning - Cultuur, sport, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2022_DCHO_00276 - Ondersteuning - Cultuur, sport, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen - Goedkeuring

2022_DCHO_00276 - Ondersteuning - Cultuur, sport, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 117) keurde de districtsraad het reglement op de werkingstoelage goed.

Argumentatie

Het district ondersteunt Hobokense verenigingen die bijdragen aan het maken van een welvarend, warm en bruisend district met een jaarlijkse ondersteuning voor hun reguliere werking. Om aan de voorwaarden van het kaderbesluit te voldoen moet elk ondersteuningsreglement aangepast en opnieuw goedgekeurd worden door de districtsraad.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd.

 • Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.
 • Artikel 3 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal sportbeleid.
 • Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.
 • Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor de ondersteuning van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.
Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadressen in het meerjarenplan:

sport: budgetplaats: 5061500000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090740.
cultuur: budgetplaats: Budgetplaats: 5062000000, 2HOB010303A00000, budgetpositie  6496800/6496600/6496500/6496499/6496430, begrotingsprogramma: 2HOB090739.
socioculturele initiatieven: budgetplaats 5066000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090909.
senioren: budgetplaats 5063000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090759.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad heft het reglement op de werkingstoelage (met uitzonderling van de artikels 2.02 en 6.02.02) zoals beslist door de districtsraad op 16 december 2019 (jaarnummer 117) op, met ingang van 1 januari 2023.


Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DCHO_00277 - Ondersteuning - Cultuur, sport, jeugd, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement projectondersteuning Hoboken - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2022_DCHO_00277 - Ondersteuning - Cultuur, sport, jeugd, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement projectondersteuning Hoboken - Goedkeuring

2022_DCHO_00277 - Ondersteuning - Cultuur, sport, jeugd, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement projectondersteuning Hoboken - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 118) keurde de districtsraad het reglement op de projecttoelage goed.

Argumentatie

Het district ondersteunt Hobokenaars die bijdragen aan het maken van een welvarend, warm en bruisend district met een ondersteuning voor projecten. Om aan de voorwaarden van het kaderbesluit te voldoen moet elk ondersteuningsreglement aangepast en opnieuw goedgekeurd worden door de districtsraad.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd.

 • Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.
 • Artikel 3 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal sportbeleid.
 • Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.
 • Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.
 • Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor de ondersteuning van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.
Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadressen in het meerjarenplan:

Jeugd: budgetplaats 5061000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090750
Cultuur: budgetplaats: Budgetplaats: 5062000000, 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496600/6496500/6496499/6496430, begrotingsprogramma: 2HOB090739
Senioren: budgetplaats 5063000000, functiegebied: 2HOB010304A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090759
Socio: budgetplaats 5066000000, functiegebied: 2HOB010304A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090909
Erfgoed: budgetplaats 5067000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090729

Infrastructurele ingrepen:

Algemeen: budgetplaats 5060100000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 664500/664800, begrotingsprogramma: 2HOB090740
Jeugd: budgetplaats 5061000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 664500/664800, begrotingsprogramma: 2HOB090750
Cultuur: budgetplaats 5062000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 664800, begrotingsprogramma: 2HOB090739
Socio: budgetplaats 5066000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 664500/664800, begrotingsprogramma: 2HOB0900909

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad heft het reglement op de projecttoelage zoals beslist door de districtsraad op 16 december 2019 (jaarnummer 118) op, met ingang van 1 januari 2023.


Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement projectondersteuning Hoboken goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DCHO_00278 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement werkingsondersteuning Hobokense jeugdverenigingen - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2022_DCHO_00278 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement werkingsondersteuning Hobokense jeugdverenigingen - Goedkeuring

2022_DCHO_00278 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement werkingsondersteuning Hobokense jeugdverenigingen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed. 

Op 16 december 2019 (jaarnummer 117) keurde de districtsraad het reglement op de werkingstoelage goed.

Argumentatie

Het district ondersteunt Hobokense verenigingen die bijdragen aan het maken van een welvarend, warm en bruisend district met een jaarlijkse ondersteuning voor hun reguliere werking.

Om aan de voorwaarden van het kaderbesluit te voldoen moet elk ondersteuningsreglement aangepast en opnieuw goedgekeurd worden door de districtsraad.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan:

budgetplaats: 5061000000; functiegebied: 2HOB010303A00000; budgetpositie: 6496800/6496500; begrotingsprogramma: 2HOB090750.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad heft artikels 2.02 en 6.02.02 van het toelagereglement voor Hobokense verenigingen zoals beslist door de districtsraad op 16 december 2019 (jaarnummer 117) op, met ingang van 1 januari 2023.


Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement werkingsondersteuning Hobokense jeugdverenigingen goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DCHO_00279 - Ondersteuning - Jeugd - reglement vormingsondersteuning - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2022_DCHO_00279 - Ondersteuning - Jeugd - reglement vormingsondersteuning - Goedkeuring

2022_DCHO_00279 - Ondersteuning - Jeugd - reglement vormingsondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed. 

Op 27 april 2020 (jaarnummer 19) keurde de districtsraad het reglement op de vormingstoelage jeugd goed.

Argumentatie

Het district ondersteunt Hobokense verenigingen die bijdragen aan het maken van een welvarend, warm en bruisend district.

Om aan de voorwaarden van het kaderbesluit te voldoen moet elk ondersteuningsreglement aangepast en opnieuw goedgekeurd worden door de districtsraad.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan:

budgetplaats 5061000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090750.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad heft het reglement op de vormingstoelage jeugd zoals beslist door de districtsraad op 27 april 2020 (jaarnummer 19) op, met ingang van 1 januari 2023.


Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement vormingsondersteuning jeugd goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DCHO_00280 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota's - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2022_DCHO_00280 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota's - Goedkeuring

2022_DCHO_00280 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota's - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In de week van 26 september organiseerde het district Hoboken, in samenwerking met de sportverenigingen,  'de week van de Hobokense sportclub'. Tijdens deze week ondersteunde het district de verenigingen die hun werking voorstelden aan de hand van een kijk- of doe-activiteit met een nominatieve ondersteuning van 150,00 EUR. 4 clubs waren echter niet opgenomen in de lijst van nominatieve ondersteuningen. In het kader van deze activiteit wil het districtscollege ook aan onderstaande verenigingen een nominatieve ondersteuning van 150,00 EUR toekennen: 

 • Bell Badminton vzw, Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0811.098.261;
 • DANS!Hoboken vzw, Grasmuslaan 8, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0560.844.892;
 • Sasja vzw, Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0443.405.014;
 • SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken, Albert Einsteinlaan 50, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0413.082.616.

In de zitting van 21 november 2022 (jaarnummer 82 ) keurde de districtsraad van Hoboken de nominatieve toekenning van de ondersteuning aan deze verenigingen goed.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer Hobokense verenigingen en organisaties. 

In het kader van "de maand van de sportclub" van Sport Vlaanderen, organiseerde het district Hoboken tussen 26 september 2022 en 2 oktober 2022  'de week van de Hobokense sportclubs'. De sportantenne riep de Hobokense clubs op om zich in te schrijven en tijdens deze week een activiteit te organiseren om hun werking in de kijker te zetten.

Het district Hoboken verbond zich ertoe actief promotie te voeren voor deze activiteiten via de website en sociale mediakanalen van het district en voorzag een nominatieve ondersteuning van 150,00 EUR per deelnemende club.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota Week van de Hobokense sportclub - Bell Badminton vzw, ondernemingsnummer NBE0811.098.261 met een looptijd van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022. 

Artikel 2

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota Week van de Hobokense sportclub - DANS!Hoboken vzw, ondernemingsnummer NBE0560.844.892 met een looptijd van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022.

Artikel 3

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota Week van de Hobokense sportclub - SASJA vzw, ondernemingsnummer NBE0443.405.014 met een looptijd van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022. 

Artikel 4

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota Week van de Hobokense sportclub - SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw, ondernemingsnummer NBE0413.082.616 met een looptijd van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022.

Artikel 5

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan Bell Badminton vzw, ondernemingsnummer NBE811.098.261 voor een bedrag van 150,00 EUR goed.

Artikel 6

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan DANS!Hoboken vzw, ondernemingsnummer NBE0560.844.892 voor een bedrag van 150,00 EUR goed.

Artikel 7

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan SASJA vzw, ondernemingsnummer NBE0443.405.014 voor een bedrag van 150,00 EUR goed.

Artikel 8

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw, ondernemingsnummer NBE0413.082.616 voor een bedrag van 150,00 EUR goed.

Artikel 9

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Bell Badminton vzw
Copernicuslaan 50
2018 Antwerpen
rekeningnummer: BE04 9793 3655 3831
ondernemingsnummer: NBE0811.098.261
150,00 EUR
budgetplaats: 5061500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090740
budgetperiode: 2200
4505143492
Dans!Hoboken vzw
Grasmuslaan 8
2660 Hoboken
rekeningnummer: BE54 7360 6191 8497
ondernemingsnummer: NBE0560.844.892
150,00 EUR
budgetplaats: 5061500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090740
budgetperiode: 2200
4505142862
SASJA vzw
Krijgsbaan 20
2660 Hoboken
rekeningnummer: BE36 3631 9217 0881
ondernemingsnummer: NBE0443.405.014
150,00 EUR
budgetplaats: 5061500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090740
budgetperiode: 2200
4505142869
SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw
Albert Einsteinlaan 50
2660 Hoboken
rekeningnummer:BE41 0012 0997 9010
ondernemingsnummer: NBE0413.082.616
150,00 EUR
budgetplaats: 5061500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090740
budgetperiode: 2200
4505142871
7.

2022_DCHO_00281 - Districtscollege - Notulen 22 november 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
7.

2022_DCHO_00281 - Districtscollege - Notulen 22 november 2022 - Goedkeuring

2022_DCHO_00281 - Districtscollege - Notulen 22 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Het districtscollege vergaderde op 22 november 2022. Iedereen was aanwezig.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 22 november 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
8.

2022_DCHO_00282 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
8.

2022_DCHO_00282 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

2022_DCHO_00282 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het reglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen voorziet de mogelijkheid voor het stadsbestuur en de districtsbesturen om regelmatig met elkaar in overleg te gaan. Aanvullend werd een nieuw samenwerkingsmodel stad-districten opgemaakt. Hiermee wordt het overleg tussen de tien besturen gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus, en wordt de vorm van het overleg afhankelijk gemaakt van de doelstelling ervan. Wanneer sprake is van het uitzetten of scherpstellen van een beleidsvisie, of wanneer overgegaan wordt tot evaluatie, houden de besturen een raad voor overleg.

Indien het gaat om het operationaliseren van een beleidsvisie, organiseert men een werkoverleg. In alle gevallen is het mogelijk om ter voorbereiding bilateraal overleg in te plannen. Als men alleen tot bedoeling heeft om informatie te laten doorstromen, wordt dit aangegeven met de term informatiesessie.

Het nieuwe samenwerkingsmodel laat toe om voorstellen tot beslissing te formuleren.

Argumentatie

Conform het nieuwe samenwerkingsmodel worden de verslagen van het overleg tussen stad en districten ter kennisneming geagendeerd op het college en de districtscolleges. 

Volgende werkvergadering vond plaats:

DatumDomeinTitelAgendapunten
8 september 2022StadsontwikkelingThema Openbaar Domein
 • Procesoptimalisatie nutwerken
 • Structureel onderhoud
 • Prijsstijgingen binnen investeringsprojecten
 • Rapportering / planning projecten
 • Rapportering 100% LED


Juridische grond

Artikel 27 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt de modaliteiten van de raad voor overleg (het reglementair overlegorgaan tussen het college en de districtscolleges).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districstcollege neemt kennis van volgend verslag, thema Openbaar Domein:
Raad voor Overleg van 8 september 2022 Inhoud:
 • Procesoptimalisatie nutswerken
 • Structureel onderhoud
 • Prijsstijgingen binnen investeringsprojecten 
 • Rapportering/planning Projecten 
 • Rapportering 100%LED 


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_DCHO_00283 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
9.

2022_DCHO_00283 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

2022_DCHO_00283 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het reglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen voorziet de mogelijkheid voor het stadsbestuur en de districtsbesturen om regelmatig met elkaar in overleg te gaan. Aanvullend werd een nieuw samenwerkingsmodel stad-districten opgemaakt. Hiermee wordt het overleg tussen de tien besturen gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus, en wordt de vorm van het overleg afhankelijk gemaakt van de doelstelling ervan. Wanneer sprake is van het uitzetten of scherpstellen van een beleidsvisie, of wanneer overgegaan wordt tot evaluatie, houden de besturen een raad voor overleg.

Indien het gaat om het operationaliseren van een beleidsvisie, organiseert men een werkoverleg. In alle gevallen is het mogelijk om ter voorbereiding bilateraal overleg in te plannen. Als men alleen tot bedoeling heeft om informatie te laten doorstromen, wordt dit aangegeven met de term informatiesessie.

Het nieuwe samenwerkingsmodel laat toe om voorstellen tot beslissing te formuleren.

Argumentatie

Conform het nieuwe samenwerkingsmodel worden de verslagen van het overleg tussen stad en districten ter kennisneming geagendeerd op het college en de districtscolleges. 

Volgende werkvergadering vond plaats:

DatumDomeinTitel Agendapunten
26 oktober 2022Cultuur  Thema Cultuur   
 • Toelichting Masterplan Culturele Ontmoeting


 • Juridische grond

  Artikel 27 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt de modaliteiten van de raad voor overleg (het reglementair overlegorgaan tussen het college en de districtscolleges).

  Beleidsdoelstellingen

  8 - Sterk bestuurde stad
  2SBS01 - Bestuurszaken
  2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken

  Besluit

  Het districtscollege hoboken beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege neemt kennis van volgend verslag, thema Cultuur:
  Raad voor Overleg van 26 oktober 2022 Inhoud:
  • Toelichting Masterplan Culturele Ontmoeting


  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.