Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCHO_00266 - Groen - Hoogdunning. Fort 8 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 08/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00266 - Groen - Hoogdunning. Fort 8 - Goedkeuring 2022_DCHO_00266 - Groen - Hoogdunning. Fort 8 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In Fort 8 dient er in het kader van duurzaam bosbeheer een hoogdunning in de loofhoutbestanden te gebeuren.
De werken zullen worden uitgevoerd door de firma NV Krinkels, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek met ondernemingsnummer 0821.547.933 op basis van het raamcontract GAC_2020_01266, perceel 2, goedgekeurd op 1 oktober 2021 (jaarnummer 7937).

Argumentatie

Deze beheermaatregel staat opgenomen in het beheerplan van Fort 8 dat werd goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos en als bijlage aan dit besluit wordt toegevoegd. De hoogdunning staat beschreven onder artikel 4.5.1 in dit document. 

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010104 - Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning deelopdracht om een hoogdunning uit te voeren goed, voor een bedrag van 26.015,00 EUR (inclusief 21% btw). De werken kunnen uitgevoerd worden door de firma NV Krinkels - Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek, ondernemingsnummer 0821.547.933 op basis van raamcontract GAC/2020/01266.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Krinkels NV
Auguste Reyerslaan 80
1030 Schaarbeek
Rekeningnummer:
BE36 2930 1108 0081
Ondernemingsnummer:
0821.547.933

26.015,00 EUR (incl.BTW)
budgetplaats: 5064000000
budgetpositie:61414
functiegebied: 2HOB010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090680
budgetperiode: 2200
4005534173

Bijlagen

  • UBP Fort 8 definitief_mei 13.pdf