Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_DCHO_00222 - Ondersteuning. Cultuur - Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 06/09/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Carine Leys, districtsschepen

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00222 - Ondersteuning. Cultuur - Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCHO_00222 - Ondersteuning. Cultuur - Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw is een partner bij de uitwerking van lokale erfgoedactiviteiten. Tijdens de jaarmarkt organiseert de Heemkundige Kring telkens een tentoonstelling omtrent een bepaald thema. Voor 2022 werkt de vereniging een tentoonstelling uit met als thema 'Hoboken vanaf 1870'. Daarbij is er ook aandacht voor het boek 'A Dog of Flanders' dat verscheen in 1872. Het boek bestaat 150 jaar en werd vertaald naar het Nederlands onder de titel 'Een hond van Vlaanderen'.
De Heemkundige Kring organiseert niet alleen een tentoonstelling maar ook extra animatie met aandacht voor de hoofdpersonages uit het boek.  

De ondersteuning werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

De Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw krijgt een jaarlijkse werkingsondersteuning. Naast voormelde ondersteuning, ontvangt de vzw een bijkomende ondersteuning van 700,00 EUR voor de realisatie van extra animatie bij hun jaarlijkse expo tijdens het jaarmarktweekend op 18 en 19 september 2022.

 Er wordt een afsprakennota gemaakt met de aanwendingsmodaliteiten van de ondersteuning.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelage (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010205 - Cultuur en erfgoed

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Hoboken keurt de afsprakennota die loopt van 16 september 2022 tot en met 31 december 2022 met vzw Heemkundige Kring Hobuechen 1135 (ondernemingsnummer NBE0433.472.610) goed.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de nominatieve ondersteuning aan Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw (ondernemingsnummer NBE0433.472.610) van 700,00 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw 
Sint-Bernardsesteenweg 987 bus 10
2660 Hoboken 
Rekeningnummer 
BE46 0682 0716 3836
Ondernemingsnummer 
NBE0433.472.610

700,00 EUR budgetplaats: 5067000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090729
budgetperiode: 2200
4505142709