Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCWI_00243 - Ondersteuning. Sterke wijken - Vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. Bekrachtiging - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 21/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Hans Ides, districtsschepen

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00243 - Ondersteuning. Sterke wijken - Vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. Bekrachtiging - Goedkeuring 2022_DCWI_00243 - Ondersteuning. Sterke wijken - Vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. Bekrachtiging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld diende met brief van 16 mei 2022 de aanvraag in voor de ondersteuning van 2022. De vereniging bezorgde hierbij de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de nodige bewijsstukken (facturen, aankooptickets, bankuittreksels, ontvangstbewijzen) om de ondersteuning van 2021 te staven.

Op 10 november 2022 (jaarnummer 89) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het districtscollege nam kennis van de jaarrekening 2021 in zitting van 3 oktober 2022 (jaarnummer 205).
De districtsraad nam kennis van de jaarrekening 2021 in zitting van 10 november 2022 (jaarnummer 81).

Argumentatie

De vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld beheert de volkstuintjes op Wilrijks grondgebied in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2002 (jaarnummer 2307, artikel 4).

Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord Wilrijk goed.

Onder hoofdstuk 14. Groenvoorziening-parken-begraafplaats wordt vermeld: "We voeren een actief volktuintjesbeleid, waarbij we de huidige volkstuintjes behouden en nieuwe bijcreëren."

Vermits aan de volkstuinen ook een sterke wijkgerichte werking verbonden is, werd het budget voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder het beleidsdomein van sterke wijken.

Juridische grond

 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983); 
 • het stedelijk ondersteuningsbeleid met nieuw kaderbesluit basisprincipes, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595);
 • nominatieve opname in de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 5 mei 2022 (jaarnummer 37).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463)  werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is over participatie en verenigingsleven voor:

 • organisatie van inspraak en participatie over het lokaal beleid;
 • het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk-of burgerinitiatieven;
 • de ondersteuning van wijkverenigingen
 • de ondersteuning van wijkactiviteiten en projecten in de wijk.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 werd een budget van 3.000,00 EUR ingeschreven voor de nominatieve ondersteuning 2022 aan de vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld. Het budget werd voorzien op functiegebied 2WIL010101A00000 (Wijkgerichte werking) en budgetplaats 5085000000 (WI_Wijkwerking) om de vereniging te ondersteunen in hun werkingskosten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0101 - Participatie, communicatie en sterke wijken
2WIL010101 - Wijkgerichte werking

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota tussen het district Wilrijk en de vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld die van toepassing is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning in de jaarlijkse werkingskosten van 3.000,00 EUR aan de vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld goed te keuren. De vzw dient verantwoording af te leggen over de aanwending van de toegekende ondersteuning via een activiteitenverslag en/of een verslag van de algemene vergadering 2023 waarin de evaluatie van de activiteiten en de doeleinden beschreven wordt en voorzien van enkele foto's en een financieel verslag volgens de bepalingen in de afsprakennota 2022.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Afsprakennota 2022

Ondersteuning werkingskosten
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld
Bist 1
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0862712753
rekeningnummer: BE97 0682 0086 9849 

3.000,00 EUR budgetplaats: 5085000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2WIL010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090171
budgetperiode: 2200
4505145563

Bijlagen

 • G2002-002307.pdf
 • Volkstuinen_aanvraag_2022_Bestuur_Bankrek.pdf
 • volkstuinen_jaarrekening2021_begroting2022.pdf
 • afsprakennota_2022.pdf