Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCWI_00227 - 2610 Magazine. - Toewijzing drukopdracht editie 12. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 07/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00227 - 2610 Magazine. - Toewijzing drukopdracht editie 12. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2022_DCWI_00227 - 2610 Magazine. - Toewijzing drukopdracht editie 12. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Wilrijk geeft driemaandelijks een huis-aan-huispublicatie uit getiteld '2610 magazine'. 

Binnen de gebruikelijke procedure wordt hiervoor binnen het drukwerkportaal van de stad Antwerpen een opdracht 'Niet-standaard drukwerk' geplaatst. Vervolgens wordt, na prijsvraag, een bestelbon opgemaakt voor de aanbieder van de meest voordelige aanbieder.

Argumentatie

Editie nummer 12 van het magazine wordt bedeeld in het begin van de maand december 2022. De editie telt 32 pagina's.

Via het Servicecenter van de bedrijfseenheid Ondernemen & Stadsmarketing werd prijs gevraagd voor deze opdracht (prijsvraag 2693). Volgende drukkerijen dienden een offerte in:

  • Gazelle nv: € 5.696,00 (exclusief btw)
  • Antilope De Bie: € 5.876,93 (exclusief btw)
  • Grafilux: € 8.265,00 (exclusief btw)
  • Hendrix: € 8.421,00 (exclusief btw)
  • Albe De Coker: € 8.575,00 (exclusief btw)
  • Durnam: € 9.966,00 (exclusief btw)

Van de ingediende offertes blijkt de offerte van drukkerij Gazelle nv de meest voordelige en bedraagt € 5.696,00 + 6% btw =
€ 6.037,76.

Aangezien de kostprijs hoger ligt dan € 5.500,00 dient hiervoor een collegebesluit te worden opgemaakt.
De meerkost wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gestegen meerkost van papier.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 euro (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) werden de bevoegdheden waarover het college beschikt op grond van artikel 57 §3, 4°, 5°en 6° van het gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007(jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, overgedragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • communicatie over het lokale beleid, lokale initiatieven en lokale activiteiten;
  • promotie van het aanbod aan lokale activiteiten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0101 - Participatie, communicatie en sterke wijken
2WIL010102 - Participatie / communicatie

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de drukopdracht voor een bedrag van € 6.037,76 inclusief btw goed van editie 12 van het 2610 Magazine en wijst deze toe aan drukkerij Gazelle  NV, Mortselsesteenweg 58, 2100 Deurne-Antwerpen (ondernemingsnummer 0473.296.058).

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling  goed voor een bedrag van € 6.037,76 inclusief btw aan drukkerij Gazelle  NV, Mortselsesteenweg 58, 2100 Deurne-Antwerpen (ondernemingsnummer 0473.296.058).

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
Medewerker communicatie district WilrijkDe druk van editie 12 van het 2610 magazine verder te begeleiden
Financieel verantwoordelijke district WilrijkDe bestelbon verder te verwerken

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Druk 2610 Magazine editie 12

aan drukkerij Gazelle NV
Mortselsesteenweg 58
2100 ANTWERPEN

Ondernemingsnummer:
0473.296.058

IBAN BE14 2930 1636 6783
€  6.037,76 inclusief btwbudgetplaats: 5083500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2WIL010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090171
budgetperiode: 2200
4005531112

Bijlagen

  • 2693_screenshot_offertes.jpg