Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCWI_00223 - GAC/2020/01392/P1/WI04 - Vervangen zand door boomschors op speelterrein Boeksveldstraat. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 24/10/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00223 - GAC/2020/01392/P1/WI04 - Vervangen zand door boomschors op speelterrein Boeksveldstraat. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring 2022_DCWI_00223 - GAC/2020/01392/P1/WI04 - Vervangen zand door boomschors op speelterrein Boeksveldstraat. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1621) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01392 voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel- en sportterreinen, perceel 1 "onderhouds- en herstelwerkzaamheden", te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Argumentatie

Het speelterrein aan de Boeksveldstraat is aangelegd in april 2017. Het speelterrein bestaat uit 2 delen. Eén deel heeft een rubberen valdemping, het andere deel heeft zand als valdemping. De wind uit zuidwestelijke richting heeft hier altijd vrij spel. De klimaatverandering heeft dat alleen maar erger gemaakt. Hierdoor wordt de zandbak regelmatig leeggeblazen en ligt het zand ook over de hele omgeving verspreid. Behalve dat de zandbak regelmatig moet bijgevuld worden, moet het zand ook regelmatig opgeruimd worden. Het veroorzaakt ook veel overlast voor de buurt. 

Deze problemen kunnen opgelost worden door het zand te vervangen door boomschors. Om deze werken te kunnen uitvoeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01392 perceel 1, een nieuwe deelopdracht WI04 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 9.938,94 EUR (btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke ondernemingsnummer 0405.009.246.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) werden de bevoegdheden waarover het college beschikt op grond van artikel 57 §3, 4°, 5°en 6° van het gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, overgedragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt: "Het college beslist de volgende bevoegdheden over jeugd over te dragen aan de districtscolleges: de uitvoering van het budget voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen."

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) keurde de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goed. De terreinen die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale speelterreinen.

Algemene financiële opmerkingen

District Wilrijk maakte voor deze werken bestelbon 4005532747 op voor een bedrag van 9.938,94 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0107 - Grijs
2WIL010703 - Voet- en zebrapaden

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01392/P1/WI04 goed voor structurele onderhoudswerken op het speelterrein Boeksveldstraat, voor een bedrag van 8.214,00 EUR + 1.724,94 EUR (21% btw) = 9.938,94 EUR. Op basis van bestek GAC/2020/01392 perceel 1 kunnen de werken uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Structurele onderhoudswerken speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen 

GAC/2020/01392/P1/WI04

BOAD2022 0125

vast te leggen op
Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke
ondernemingsnummer: NBE0405.009.246
IBAN: BE12 2930 3945 3692

9.938,94 EUR
inclusief btw
budgetplaats speel: 5082500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2WIL010703A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090200
budgetperiode: 2200 
4005532747 

Bijlagen

  • offerte_Boeksveldstraat.xlsx