Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCWI_00248 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling werkingssubsidie startende jeugdvereniging Federatie Voor Opinie Clubs vzw - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 28/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00248 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling werkingssubsidie startende jeugdvereniging Federatie Voor Opinie Clubs vzw - Goedkeuring 2022_DCWI_00248 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling werkingssubsidie startende jeugdvereniging Federatie Voor Opinie Clubs vzw - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 3 december 2018 (jaarnummer 113) de wijzigingen aan subsidiereglementen jeugd Wilrijk goed.

De districtsraad keurde op 10 november 2022 aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed (jaarnummer 89).

Volgens het reglement werkingssubsidies startende jeugdverenigingen dient het aanvraagformulier ten laatste negen maanden na de start van de werking (= eerste activiteit) te worden ingediend. Op 29 mei 2022 diende de Federatie Voor Opinie Clubs vzw via de Verenigingendatabank (dossier 158546) een aanvraag in voor een werkingssubsidie startende jeugdvereniging. Zij voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen als startende jeugdvereniging in district Wilrijk, dienden tijdig een aanvraag in en kunnen aanspraak maken op een werkingssubsidie startende jeugdvereniging.

Argumentatie

De nieuwe jeugdvereniging Federatie Voor Opinie Clubs vzw (kortweg F.V.O.C.) werd opgericht op 20 februari 2022. Hun eerste activiteit vond vervolgens plaats op 2 maart 2022 in hun lokalen op de Prins Boudewijnlaan 147 in 2610 Wilrijk.

Daar waar zij hun werking in eerste instantie zijn opgestart vanuit de noden en de tekorten die ze merkten rond huiswerkbegeleiding, kregen ze van bij de start zeer snel de vraag van deelnemers en ouders naar extra aanbod jeugdwerkactiviteiten in de vrije tijd. Om aan deze vraag tegemoet te komen is F.V.O.C. dan ook vrij snel na de opstart ook hierop beginnen inzetten. Zij hebben hun vereniging aangesloten bij Roots vzw, een erkende Antwerpse koepelorganisatie voor jeugdverenigingen en jeugdwerk. In deze beginfase van hun werking begeleidt Roots hen in een traject om hun jeugdwerkactiviteiten verder uit te bouwen en hen te helpen een verdere instroom te genereren van jongeren, zowel als deelnemer en als begeleiding.

Intussen is er de afgelopen maanden enerzijds een kennismakingsgesprek geweest met jeugddienst Wilrijk, waarbij werd vastgesteld dat zij voldoen aan de vereisten om een aanvraag in te dienen voor werkingssubsidie startende jeugdvereniging bij district Wilrijk.
In september was er vervolgens een plaatsbezoek aan hun werking met schepen van jeugd Hans Ides. Het constructieve gesprek tijdens dit bezoek maakt dat district Wilrijk deze nieuwe jeugdvereniging de kans wil geven hun werking en aanbod verder uit te bouwen en hen hierbij te ondersteunen via een werkingsondersteuning startende jeugdvereniging.  

Na afloop van de termijn, minimum één jaar werking en een positieve eindevaluatie met het district als startende jeugdvereniging kan de F.V.O.C. vzw overgaan tot aanvragen van een werkingssubsidie bij district Wilrijk. De periode tot de eerstvolgende deadline voor aanvraag van een werkingssubsidie is 31 oktober 2023. Het bedrag van de subsidie voor startende jeugdvereniging voor de F.V.O.C. vzw wordt om die reden bepaald op 2.500,00 Euro, zijnde 20 maanden aan 125,00 Euro per maand.
Aangezien de periode tussen start van de werking en deze deadline langer is dan zes maanden, bepaalt het reglement werkingssubsidie startende jeugdvereniging dat 600,00 Euro van de toelage wordt uitbetaald bij goedkeuring van dit besluit. Het saldo van 1.900,00 Euro volgt na een positieve tussentijdse evaluatie met het district in de eerste helft van 2023.

Juridische grond

Toelagen
Het district Wilrijk is als deel van het Antwerps stadsbestuur gebonden aan:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het algemeen reglement op de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • de ondersteuning van lokale jeugdverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

Er is budget voorzien op budgetplaats 5081000000, budgetpositie 6496800 en functiegebied 2WIL010301A00000.

Bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 10 november 2022 (jaarnummer 89), werd voor dit reglement 56.000,00 Euro in 2022 en 60.000 Euro in 2023 opgenomen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de aanvraag voor een werkingssubsidie startende jeugdvereniging voor de Federatie Voor Opinie Clubs vzw goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van het subsidiebedrag van 2.500,00 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Federatie Voor Opinie Clubs vzw
Prins Boudewijnlaan 147 bus 4
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE14 0689 4493 1183
Ondernemingsnummer: 0782.382.402

600,00 EUR budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496800    
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2200
4505145143
Federatie Voor Opinie Clubs vzw
Prins Boudewijnlaan 147 bus 4
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE14 0689 4493 1183

Ondernemingsnummer: 0782.382.402

1.900,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505145143

Bijlagen

  • Aanvraag subsidie Startende Vereniging Federatie voor opinie clubs.pdf