Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCWI_00249 - Ondersteuning. Erfgoed. Kring voor Heemkunde Wilrica vzw. - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Addendum afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 28/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00249 - Ondersteuning. Erfgoed. Kring voor Heemkunde Wilrica vzw. - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Addendum afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCWI_00249 - Ondersteuning. Erfgoed. Kring voor Heemkunde Wilrica vzw. - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Addendum afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 4 juli 2022 keurde het districtscollege van Wilrijk de afsprakennota en de ondersteuning goed aan vzw Kring voor Heemkunde Wilrica voor een bedrag van 1.500,00 EUR (jaarnummer 151).

In aanpassing 6 van de meerjarenplanning 2022-2025 keurde de districtsraad goed om de ondersteuning aan vzw Kring voor Heemkunde Wilrica jaarlijks te verhogen van 1.500,00 EUR naar 2.500,00 EUR (10 november 2022, jaarnummer 89).

Argumentatie

Het districtsbestuur ondersteunt de Kring voor Heemkunde Wilrica vzw omdat zij mee zorgt voor de actieve bescherming van het historisch en cultureel erfgoed. De jaarlijkse tegemoetkoming in de reguliere werkingskosten van 2.500,00 EUR werd in het meerjarenplan 2020-2025 voorzien.

Juridische grond

Wet op de toelagen

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale culturele erfgoedverenigingen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0102 - Cultuur en erfgoed
2WIL010203 - Roerend erfgoed

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota tussen het district Wilrijk en de vzw Kring voor Heemkunde Wilrica die van toepassing is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om de vastlegging en uitbetaling van het extra bedrag van 1.000,00 EUR in de werkingskosten 2022 aan de vzw Kring voor Heemkunde Wilrica goed te keuren.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Ondersteuning werkingskosten
Kring voor Heemkunde Wilrica vzw
Bist 1, 2610 Wilrijk
Ondernemingsnummer: 0421909319
Rekeningnummer: BE02 7380 0818 8640

 

 1.000,00 EUR budgetplaats: 5082000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2WIL010203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090729
budgetperiode: 2200
 4505145767  

Bijlagen

  • Addendum_afsprakennota_2022_vzw_Kring_voor_Heemkunde_Wilrica.pdf