Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCWI_00177 - Ondersteuning. Sportbeleid. Beleidsdoelstelling 2WIL010401 - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Overeenkomst voor Valaarhof VK vzw - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 12/09/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00177 - Ondersteuning. Sportbeleid. Beleidsdoelstelling 2WIL010401 - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Overeenkomst voor Valaarhof VK vzw - Goedkeuring 2022_DCWI_00177 - Ondersteuning. Sportbeleid. Beleidsdoelstelling 2WIL010401 - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Overeenkomst voor Valaarhof VK vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 5 mei 2022 (jaarnummer 37}) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Valaarhof VK vzw, Pachthofplein 20 in 2610 Wilrijk met ondernemingsnummer 0449.844.230  voor de aanpassingswerken aan hun terreinverlichting. 

Valaarhof VK vzw diende op 27 april 2022 een aanvraag in voor investeringssubsidies sport  bij de stad. Op 1 juli 2022 (jaarnummer 5460) keurde het college de aanvraag goed en werd er aan de vereniging een ondersteuning van € 29.622,60 toegekend. Dit komt overeen met  70% en is geheel het stedelijk reglement  "Investeringssubsidies voor sportverenigingen ".

Argumentatie

VK Valaarhof  vzw is een Wilrijkse voetbalclub die al meer dan 50 jaar bestaat en een belangrijke sportieve en ook sociale waarde heeft in wijk Valaar. Ze is één van de weinige clubs die ook een damesteam heeft en  hun jeugdwerking werd nog uitgebreid. Ook binnen het bestuur waait er een nieuwe wind. Om conform te zijn met de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen diende de club een aanpassing van hun terreinverlichting door te voeren. Omwille van het belang van deze club voor Wilrijk en  de onverwachte, grote en dringende kosten besliste het district om de vereniging hierin te steunen.

Er werd een overeenkomst opgesteld; deze schetst waarvoor de ondersteuning mag aangewend worden en de verwachting naar de club toe.

Juridische grond

  • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie van het lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven op een investeringskrediet zullen enkel uitbetaald worden op basis van facturen. 

Het totaalbedrag van de factuur bedraagt 42.318,00 EUR.
70% hiervan ontvangt de vereniging via het stedelijk reglement "Investeringssubsidies voor sportverenigingen ". De overige 30% komt overeen met een bedrag van 12.695,40 EUR. Deze ondersteuning ontvangt de vereniging via het district.

De nominatieve ondersteuning staat in de meerjarenplanning op 41.345,85 EUR . Deze zal bij de volgende aanpassing A6 van de meerjarenplanning verlaagd worden.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de ondersteuningsovereenkomst tussen het district en Valaarhof VK vzw goed. Deze overeenkomst  heeft een looptijd van 12 september  2022 tot en met 31 december 2024.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 12.695,40 EUR aan  Valaarhof VK vzw goed.


Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
 

V.K. Valaarhof
Pachthofplein 20
2610 Wilrijk

rekeningnummer: BE71 7509 0395 3569

ondernemingsnummer: 0449.844.230

 

12.695,40 EUR


budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2200
 4505131593

Bijlagen

  • 20220912_Overeenkomst_VkValaarhof.pdf