Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

Notulen  districtscollege Ekeren

di 15/11/2022 - 14:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCEK_00304 - Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2022_DCEK_00304 - Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring

2022_DCEK_00304 - Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In de districtsraad van 23 november 2015  (jaarnummer 103) keurde de districtsraad Ekeren het reglement sportlaureaten goed. Ieder jaar zet het Ekerse districtsbestuur verdienstelijke Ekerse sporters in de bloemetjes voor de in het voorbije jaar geleverde prestaties. Om in aanmerking te komen voor deze huldiging moeten de sporters aan een aantal criteria voldoen die zijn vastgelegd in een reglement. Het district wenst het huidige reglement nu te verfijnen.

Argumentatie

Het district Ekeren hecht veel belang aan sportbeoefening, zowel in competitieverband als recreatief. Het district vindt het belangrijk om atleten die prestaties neerzetten met een uitstraling buiten Ekeren in de bloemetjes te zetten. 

De criteria voor de laureaten worden versoepeld:  ook deelnemers aan internationale wedstrijden  (Europese of wereldkampioenschappen of Olympische spelen kunnen gevierd worden. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017(jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010207 - Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

De districtsraad keurt de aanpassing van het reglement sportlaureaten dat in voege treedt op 1 december 2022 goed. 

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van de gecoördineerde versie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DCEK_00305 - District Ekeren. Weide - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
2.

2022_DCEK_00305 - District Ekeren. Weide - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DCEK_00305 - District Ekeren. Weide - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Weide in het district Ekeren:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 8 mei 2020 (jaarnummer 4152);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Bredestraat';
 • maakt deel uit van de zone 'Klein Heiken en omgeving'.
Op 30 augustus 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Bredestraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap tegenover nummer 47 (artikel 3).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Bredestraat 134, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Met het districtsraadbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor Weide in het district Ekeren, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 8 mei 2020 (jaarnummer 4152).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DCEK_00290 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
3.

2022_DCEK_00290 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. - Goedkeuring

2022_DCEK_00290 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Masterplan Publieke ruimte

Analyse en visie

Advies districtsraad Antwerpen

9 februari 2015

16

Goedkeuring college
27 februari 2015
1649

Voorontwerp

Advies districtsraad Antwerpen

19 oktober 2015

133

Goedkeuring college
13 november 2015
9503

Definitief ontwerp

Goedkeuring colleg

24 juni 2016

5690

Bouwveld 10

Advies 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

24 januari 2022

 

Voorontwerp
Goedkeuring college
28 oktober 2022
8612

Het college keurde op 24 juni 2016 (jaarnummer 5690) het definitief ontwerp voor het masterplan publiek domein Rozemaai goed. Dit Masterplan formuleert een lange termijn visie op de herinrichting van het publiek domein. Hierbij wordt rekening gehouden met een herschikking van de bewoonbare oppervlakte in de wijk. Het Masterplan bepaalt op detailniveau de mobiliteitsontsluitingen, de inrichtingsprofielen, het materiaalgebruik, de groenvoorziening, de waterhuishouding, het parkeren. Bestaande en toekomstige nieuwe gewenste bouwvolumes worden conceptmatig ingepast in een te herzien publiek domein.

Studiebureau Groep Infrabo maakte in opdracht van Woonhaven het voorontwerp voor wegeniswerken ‘Bouwveld 15A Rozemaai’, Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat, op.

Op 28 oktober 2022 (jaarnummer 8612) keurde het college de mobiliteitsvoorwaarden en het voorontwerp (10 februari 2022) ‘Bouwveld 15A Rozemaai’, Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat, district Ekeren goed.

Argumentatie

Het bouw- en infrastructuurproject ‘Rozemaai bouwveld 15A’ bevindt zich in het zuidelijke deel van de wijk Rozemaai. Het bouwveld wordt begrensd door de Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat en Lodewijk De Vochtstraat.

Het architectuurproject is via een wedstrijd door Woonhaven gegund aan Bogdan & van den Broeck in samenwerking met Shift architecture Urbanism en de infrastructuur werd ontworpen en begeleid in uitvoering door Groep Infrabo.

Het terrein is braakliggend en de bestaande gebouwen werden afgebroken ter voorbereiding van het nieuwbouwproject. Aan de westzijde zal het project begrensd worden door een nieuw te ontwerpen en aan te leggen weg en de Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat en Lodewijk De Vochtstraat zullen deels heraangelegd worden in het infrastructuurproject.

Het programma omvat acht vrijstaande gebouwen met in totaal (circa) 135 appartementen voor sociale huisvesting, 29 bescheiden wooneenheden, een kinderdagverblijf en een casco commerciële ruimte voor Woonhaven Antwerpen.
Het ontwerp bestaat uit twee clusters van ieder één schijf en drie blokken rondom een centraal woonhof. De twee clusters worden gescheiden door de her aan te leggen oost-west doorsteek naar het beekdal en zijn verbonden door een multifunctioneel speelplein.

De gebouwen zijn opgedeeld in twee clusters gegroepeerd rond een woonhof in het Noorden en een woonhof in het Zuiden. Een centraal plein verbindt de Oost-Westdoorsteek uit het masterplan tussen bouwveld 15A en het al aangelegde bouwveld 15B.

De padenstructuur uit het masterplan Rozemaai wordt gevolgd, een primaire Oost-West structuur met betonnen fiets- en wandelpaden en een secundaire Noord-Zuid wandelpadstructuur in klinkers.

De woonhoven worden gezien als groene eilanden waar het groen van Rozemaai vrij spel krijgt als kennismaking met de natuur. 

De omgevende straten worden aangelegd volgens de draaiboeken Stad en het goedgekeurde Masterplan openbaar domein.

Mobiliteitsvoorwaarden

Deze straten zijn in het mobiliteitsplan geselecteerd als woonstraten:

Voetgangers:

 • gemarkeerde oversteekplaatsen voor voetgangers  (zebrapaden). Markering doortrekken over fietspad indien geen of onvoldoende opstelruimte;
 • voorzieningen voor slechtzienden (geleidetegels);
 • aanwezigheid van aansluiting trage wegen: die aansluiting moet vrijgehouden worden van geparkeerde voertuigen en moet zichtbaar zijn in functie van gebruik door actieve weggebruikers en in functie van conflictpresentatie;
 • in woonstraten (zone 30) waar langs- of haaksparkeren van toepassing is, zouden regelmatig plaatsen moeten worden voorzien waar voetgangers veilig kunnen oversteken (dit wil zeggen: geen belemmering van het zicht op/van de voetganger). Wanneer plateaus worden gebruikt als snelheidsremmer kan dit uiteraard gecombineerd worden.

 Fietsers:

 • verkeerssamenstelling gemengd verkeer:
  • fietsen en speedpedelecs in beide richtingen toegelaten;
  • fietsbeugels;
  • dropzones voor deelmobiliteit te voorzien afhankelijk van spreiding in het gebied.

 Openbaar vervoer: niet van toepassing.

Auto:

 • snelheidsregime: 
  • 30km/u (Zone 30). verhoogde inrichting (conform voorrangsregeling). Herhalingstickers ‘30’ om de ca. 250m;
 • snelheidsremmers;
 • voorrangsregeling: voorrang aan rechts;
 • parkeerorganisatie:
  • haaks/langs:
  • aandachtspunt voor de parkeerorganisatie: vermijden van parkeerplaatsen minimaal 5 meter voor de oversteekplaatsen (al dan niet gemarkeerd met zebrapaden);
  • parkeerplaats voorbehouden voor andersvaliden (met wit logo op blauwe achtergond);
  • parkeerplaats voorbehouden voor autodelen (met wit logo op groene achtergrond);
  • parkeerplaats voorbehouden voor elektrische wagens (met logo op groene achtergrond) aan publieke laadpalen ruimte houden voor twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.

Parkeerbalans

Volgende parkeerplaatsen worden voorzien:

 • 78 parkeerplaatsen op eigen terrein (waarvan 3 MIVA plaatsen en 5 aangepaste parkeerplaatsen (2,8 m breed));
 • 23 parkeerplaatsen langs de weg op (toekomstig) openbaar domein.

Bomenbalans
De bestaande waardevolle bomen worden behouden en nieuwe voorzien. In de parkeerzones worden groenstroken met bomen toegepast. Het groen uit de Donksebeekvallei wordt doorgetrokken in de binnenhoven en zal in overleg met de groendienst Stad Antwerpen bekeken worden.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Het regenwater komende van de gebouwen wordt via een baangrachten naar de Donksebeekvallei afgeleid en het oppervlaktewater infrastructuur zal geïnfiltreerd worden (wadi's).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat en de Lodewijk De Vochtstraat zijn een lokale straten.
Ontwikkelingen (nieuw openbaar domein) en mobiliteitsvoorwaarden blijven een bevoegdheid van het college.

Adviezen
Coördinatieoverleg openaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het Coördinatieoverleg openbaar domein van 24 januari 2022 gaf gunstig advies op voorontwerp met volgende opmerkingen:

 • in overleg met SW/Publieke Ruimte de eigendomsstructuur en het rooilijnenplan verfijnd wordt in functie van een heldere en zuivere percelering en stedenbouwkundige figuur;
 • het rooilijnplan transparant in beeld wordt gebracht en verduidelijkt wordt hoe deze grens op het terrein zichtbaar gematerialiseerd kan worden, in functie van helder en efficiënt toekomstig beheer van de publieke ruimte;
 • alle private leidingen, putten en constructies (onder andere de ontworpen colonnade/pergolaconstructie) enkel op private grond worden voorzien en niet worden overgedragen naar de stad;
 • voor het ontwerp van de buitenruimte en het nieuw openbaar domein duidelijke mobiliteitsvoorwaarden worden opgemaakt;
 • het ontwerp van de publieke ruimte (onder andere rijwegbreedtes, maatvoering parkeerplaatsen, minimale voetpadbreedtes, afstand parkeerstroken ten aanzien van oversteekplaatsen, ….) herbekeken wordt conform de inrichtingsprincipes van het draaiboek Openbaar domein;
 • de aansluitingen met de bestaande zijstraten en de toegangen naar de parkingpockets conform de principes van het Draaiboek Openbaar Domein worden ingericht;
 • de voetpaden conform de draaiboeken minimaal 1,90 m breed gemaakt worden;
 • de logische looplijnen en oversteekbewegingen in de voetpadruimte obstakelvrij en comfortabel worden ingericht;
 • verduidelijkt wordt hoe de fiets- en voetgangersdoorsteken autovrij zullen worden gehouden;
 • de parkeerstroken afgebakend worden met boomvakken;
 • de inrichting van de pocketparkings, onder andere de laatste parkeerplaatsen, herbekeken wordt in functie van de nodige manoeuvreerruimte en veiligheid;
 • het verkeersplateau in de Eugeen Van Mieghemstraat herbekeken en beperkt wordt tot het kruispunt met de Lodewijk De Vochtstraat, zodat de “zone 30” snelheid beter afgedwongen kan worden;
 • onderzocht wordt op welke manier de oost-west (zachte) verbinding naar gebruik en leesbaarheid best gematerialiseerd wordt, zodat het conflict met de speelruimte beperkt wordt;
 • In overleg met SW/Publieke Ruimte de diverse bestratingsmaterialen worden afgestemd op de generieke toepassingen van Stad Antwerpen, (onder andere voetpaden in BSS 22x22, parkpaden in grijs (ter plaatste gestort)beton, parkeerplaatsen in kassei, …);
 • het voorliggend groenconcept wordt herbekeken en maximaal ingezet wordt op een duurzame en leesbare groenstructuur, waarbij zowel op openbaar domein als in het binnengebied bijkomend vergroend wordt;
 • in overleg met SW/Publieke Ruimte en SB/Groen een groenplan (beplanting- en bomen) wordt opgemaakt in functie van een beheerbare publiek ruimte;
 • in overleg met SB/Groen een poortmodel wordt opgemaakt om de toekomstige onderhouds- en beheerskosten transparant in beeld te brengen;
 • de technische inrichting en detaillering van de diverse boomvakken, de ondergrondse voorzieningen, de halfverharding en de voorafgaande bodembewerking in overleg met SB/Groen verder uit te werken en de ondergrondse voorzieningen afgestemd zijn op het vooropgesteld gewenst eindbeeld;
 • de bereikbaarheid van de groene binnengebieden voor de onderhoudsdiensten gegarandeerd wordt;
 • de inplanting van de sorteerstraten en de ondergrondse nutssleuven worden afgestemd op de gewenste groenstructuur;
 • onderzocht wordt of er bijkomend nog (informele) speel en sportruimte voorzien kan worden;
 • onderzocht wordt of speelaanleidingen in de doorgangen en omgevende straten voorzien kunnen worden;
 • straatmeubilair (banken, fietsbeugels, paaltjes, …) conform de straatmeubilaris Stad Antwerpen wordt voorzien en deze duidelijk worden ingetekend op plan;
 • zitmogelijkheden, met arm en rugsteun, om de 100 m worden voorzien;
 • onderzocht wordt op welke manier de “woonhoven” zichtbaarder kunnen gemaakt worden vanuit de omliggende straten.

Alle opmerkingen worden met de stadsdiensten in werkgroepen besproken en meegenomen naar Definitief ontwerp.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp (10 februari 2022) goed, voor de wegeniswerken (bestaand openbaar domein) ‘Bouwveld 15A Rozemaai’, Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat, district Ekeren.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DCEK_00291 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2022_DCEK_00291 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

2022_DCEK_00291 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Masterplan Publieke ruimte

Analyse en visie

Advies districtsraad Antwerpen

9 februari 2015

16

Goedkeuring college
27 februari 2015
1649

Voorontwerp

Advies districtsraad Antwerpen

19 oktober 2015

133

Goedkeuring college
13 november 2015
9503

Definitief ontwerp

Goedkeuring colleg

24 juni 2016

5690

Bouwveld 10

Advies 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

24 januari 2022

 

Voorontwerp
Goedkeuring college
28 oktober 2022
8612

Het college keurde op 24 juni 2016 (jaarnummer 5690) het definitief ontwerp voor het masterplan publiek domein Rozemaai goed. Dit Masterplan formuleert een lange termijn visie op de herinrichting van het publiek domein. Hierbij wordt rekening gehouden met een herschikking van de bewoonbare oppervlakte in de wijk. Het Masterplan bepaalt op detailniveau de mobiliteitsontsluitingen, de inrichtingsprofielen, het materiaalgebruik, de groenvoorziening, de waterhuishouding, het parkeren. Bestaande en toekomstige nieuwe gewenste bouwvolumes worden conceptmatig ingepast in een te herzien publiek domein.

Studiebureau Groep Infrabo maakte in opdracht van Woonhaven het voorontwerp voor wegeniswerken ‘Bouwveld 15A Rozemaai’, Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat, op.

Op 28 oktober 2022 (jaarnummer 8612) keurde het college de mobiliteitsvoorwaarden en het voorontwerp (10 februari 2022) ‘Bouwveld 15A Rozemaai’, Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat, district Ekeren goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt het voorontwerp ter advies voor.

Argumentatie

Het bouw- en infrastructuurproject ‘Rozemaai bouwveld 15A’ bevindt zich in het zuidelijke deel van de wijk Rozemaai. Het bouwveld wordt begrensd door de Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat en Lodewijk De Vochtstraat.

Het architectuurproject is via een wedstrijd door Woonhaven gegund aan Bogdan & van den Broeck in samenwerking met Shift architecture Urbanism en de infrastructuur werd ontworpen en begeleid in uitvoering door Groep Infrabo.

Het terrein is braakliggend en de bestaande gebouwen werden afgebroken ter voorbereiding van het nieuwbouwproject. Aan de westzijde zal het project begrensd worden door een nieuw te ontwerpen en aan te leggen weg en de Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat en Lodewijk De Vochtstraat zullen deels heraangelegd worden in het infrastructuurproject.

Het programma omvat acht vrijstaande gebouwen met in totaal (circa) 135 appartementen voor sociale huisvesting, 29 bescheiden wooneenheden, een kinderdagverblijf en een casco commerciële ruimte voor Woonhaven Antwerpen.
Het ontwerp bestaat uit twee clusters van ieder één schijf en drie blokken rondom een centraal woonhof. De twee clusters worden gescheiden door de her aan te leggen oost-west doorsteek naar het beekdal en zijn verbonden door een multifunctioneel speelplein.

De gebouwen zijn opgedeeld in twee clusters gegroepeerd rond een woonhof in het Noorden en een woonhof in het Zuiden. Een centraal plein verbindt de Oost-Westdoorsteek uit het masterplan tussen bouwveld 15A en het al aangelegde bouwveld 15B.

De padenstructuur uit het masterplan Rozemaai wordt gevolgd, een primaire Oost-West structuur met betonnen fiets- en wandelpaden en een secundaire Noord-Zuid wandelpadstructuur in klinkers.

De woonhoven worden gezien als groene eilanden waar het groen van Rozemaai vrij spel krijgt als kennismaking met de natuur. 

De omgevende straten worden aangelegd volgens de draaiboeken Stad en het goedgekeurde Masterplan openbaar domein.

Mobiliteitsvoorwaarden

Deze straten zijn in het mobiliteitsplan geselecteerd als woonstraten:

Voetgangers:

 • gemarkeerde oversteekplaatsen voor voetgangers  (zebrapaden). Markering doortrekken over fietspad indien geen of onvoldoende opstelruimte;
 • voorzieningen voor slechtzienden (geleidetegels);
 • aanwezigheid van aansluiting trage wegen: die aansluiting moet vrijgehouden worden van geparkeerde voertuigen en moet zichtbaar zijn in functie van gebruik door actieve weggebruikers en in functie van conflictpresentatie;
 • in woonstraten (zone 30) waar langs- of haaksparkeren van toepassing is, zouden regelmatig plaatsen moeten worden voorzien waar voetgangers veilig kunnen oversteken (dit wil zeggen: geen belemmering van het zicht op/van de voetganger). Wanneer plateaus worden gebruikt als snelheidsremmer kan dit uiteraard gecombineerd worden.

 Fietsers:

 • verkeerssamenstelling gemengd verkeer:
  • fietsen en speedpedelecs in beide richtingen toegelaten;
  • fietsbeugels;
  • dropzones voor deelmobiliteit te voorzien afhankelijk van spreiding in het gebied.

 Openbaar vervoer: niet van toepassing.

Auto:

 • snelheidsregime: 
  • 30km/u (Zone 30). verhoogde inrichting (conform voorrangsregeling). Herhalingstickers ‘30’ om de ca. 250m;
 • snelheidsremmers;
 • voorrangsregeling: voorrang aan rechts;
 • parkeerorganisatie:
  • haaks/langs:
  • aandachtspunt voor de parkeerorganisatie: vermijden van parkeerplaatsen minimaal 5 meter voor de oversteekplaatsen (al dan niet gemarkeerd met zebrapaden);
  • parkeerplaats voorbehouden voor andersvaliden (met wit logo op blauwe achtergond);
  • parkeerplaats voorbehouden voor autodelen (met wit logo op groene achtergrond);
  • parkeerplaats voorbehouden voor elektrische wagens (met logo op groene achtergrond) aan publieke laadpalen ruimte houden voor twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.

Parkeerbalans

Volgende parkeerplaatsen worden voorzien:

 • 78 parkeerplaatsen op eigen terrein (waarvan 3 MIVA plaatsen en 5 aangepaste parkeerplaatsen (2,8 m breed));
 • 23 parkeerplaatsen langs de weg op (toekomstig) openbaar domein.

Bomenbalans
De bestaande waardevolle bomen worden behouden en nieuwe voorzien. In de parkeerzones worden groenstroken met bomen toegepast. Het groen uit de Donksebeekvallei wordt doorgetrokken in de binnenhoven en zal in overleg met de groendienst Stad Antwerpen bekeken worden.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Het regenwater komende van de gebouwen wordt via een baangrachten naar de Donksebeekvallei afgeleid en het oppervlaktewater infrastructuur zal geïnfiltreerd worden (wadi's).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat en de Lodewijk De Vochtstraat zijn een lokale straten.
Ontwikkelingen (nieuw openbaar domein) en mobiliteitsvoorwaarden blijven een bevoegdheid van het college.
Het districtsbestuur heeft adviesbevoegdheid, ingevolge artikel 138 Decreet Lokaal bestuur.

Adviezen
Coördinatieoverleg openaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het Coördinatieoverleg openbaar domein van 24 januari 2022 gaf gunstig advies op voorontwerp met volgende opmerkingen:

 • in overleg met SW/Publieke Ruimte de eigendomsstructuur en het rooilijnenplan verfijnd wordt in functie van een heldere en zuivere percelering en stedenbouwkundige figuur;
 • het rooilijnplan transparant in beeld wordt gebracht en verduidelijkt wordt hoe deze grens op het terrein zichtbaar gematerialiseerd kan worden, in functie van helder en efficiënt toekomstig beheer van de publieke ruimte;
 • alle private leidingen, putten en constructies (onder andere de ontworpen colonnade/pergolaconstructie) enkel op private grond worden voorzien en niet worden overgedragen naar de stad;
 • voor het ontwerp van de buitenruimte en het nieuw openbaar domein duidelijke mobiliteitsvoorwaarden worden opgemaakt;
 • het ontwerp van de publieke ruimte (onder andere rijwegbreedtes, maatvoering parkeerplaatsen, minimale voetpadbreedtes, afstand parkeerstroken ten aanzien van oversteekplaatsen, ….) herbekeken wordt conform de inrichtingsprincipes van het draaiboek Openbaar domein;
 • de aansluitingen met de bestaande zijstraten en de toegangen naar de parkingpockets conform de principes van het Draaiboek Openbaar Domein worden ingericht;
 • de voetpaden conform de draaiboeken minimaal 1,90 m breed gemaakt worden;
 • de logische looplijnen en oversteekbewegingen in de voetpadruimte obstakelvrij en comfortabel worden ingericht;
 • verduidelijkt wordt hoe de fiets- en voetgangersdoorsteken autovrij zullen worden gehouden;
 • de parkeerstroken afgebakend worden met boomvakken;
 • de inrichting van de pocketparkings, onder andere de laatste parkeerplaatsen, herbekeken wordt in functie van de nodige manoeuvreerruimte en veiligheid;
 • het verkeersplateau in de Eugeen Van Mieghemstraat herbekeken en beperkt wordt tot het kruispunt met de Lodewijk De Vochtstraat, zodat de “zone 30” snelheid beter afgedwongen kan worden;
 • onderzocht wordt op welke manier de oost-west (zachte) verbinding naar gebruik en leesbaarheid best gematerialiseerd wordt, zodat het conflict met de speelruimte beperkt wordt;
 • In overleg met SW/Publieke Ruimte de diverse bestratingsmaterialen worden afgestemd op de generieke toepassingen van Stad Antwerpen, (onder andere voetpaden in BSS 22x22, parkpaden in grijs (ter plaatste gestort)beton, parkeerplaatsen in kassei, …);
 • het voorliggend groenconcept wordt herbekeken en maximaal ingezet wordt op een duurzame en leesbare groenstructuur, waarbij zowel op openbaar domein als in het binnengebied bijkomend vergroend wordt;
 • in overleg met SW/Publieke Ruimte en SB/Groen een groenplan (beplanting- en bomen) wordt opgemaakt in functie van een beheerbare publiek ruimte;
 • in overleg met SB/Groen een poortmodel wordt opgemaakt om de toekomstige onderhouds- en beheerskosten transparant in beeld te brengen;
 • de technische inrichting en detaillering van de diverse boomvakken, de ondergrondse voorzieningen, de halfverharding en de voorafgaande bodembewerking in overleg met SB/Groen verder uit te werken en de ondergrondse voorzieningen afgestemd zijn op het vooropgesteld gewenst eindbeeld;
 • de bereikbaarheid van de groene binnengebieden voor de onderhoudsdiensten gegarandeerd wordt;
 • de inplanting van de sorteerstraten en de ondergrondse nutssleuven worden afgestemd op de gewenste groenstructuur;
 • onderzocht wordt of er bijkomend nog (informele) speel en sportruimte voorzien kan worden;
 • onderzocht wordt of speelaanleidingen in de doorgangen en omgevende straten voorzien kunnen worden;
 • straatmeubilair (banken, fietsbeugels, paaltjes, …) conform de straatmeubilaris Stad Antwerpen wordt voorzien en deze duidelijk worden ingetekend op plan;
 • zitmogelijkheden, met arm en rugsteun, om de 100 m worden voorzien;
 • onderzocht wordt op welke manier de “woonhoven” zichtbaarder kunnen gemaakt worden vanuit de omliggende straten.

Alle opmerkingen worden met de stadsdiensten in werkgroepen besproken en meegenomen naar Definitief ontwerp.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies op het voorontwerp (10 februari 2022)  ‘Bouwveld 15A Rozemaai’, Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat (nieuw openbaar domein), district Ekeren mits rekening te houden met volgende punten:

 • De districtsraad adviseert om de circulatie te herbekijken in functie van minimaal omrijden doorheen de woonstraten van de wijk;
 • de districtsraad advirseert om de openbare ruimte in het binnengebied kwaliteitsvol én onderhoudsvriendelijk in te richten;
 • de districtsraad adviseert op basis van resolutie 123 van het bestuursakkoord om bij nieuwbouwprojecten niet hoger te gaan dan vier bouwlagen;
 • de districtsraad adviseert op basis van resolutie 144 uit het bestuursakkoord om geen sorteerstraten te voorzien.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DCEK_00292 - Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
5.

2022_DCEK_00292 - Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

2022_DCEK_00292 - Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

fase

actie

datum

 Jaarnummer

Masterplan Publieke domein Rozemaai

Analyse en visie

Advies districtsraad Antwerpen

9 februari 2015

 16

Goedkeuring college
27 februari 2015
1649

Voorontwerp

Advies districtsraad Antwerpen

19 oktober 2015 

 133

Goedkeuring college
13 november 20159503

Definitief ontwerp

Goedkeuring college

24 juni 2016

 5690

Bouwveld 10

Advies 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

21 februari 2022

 

VoorontwerpGoedkeuring college
28 oktober 20228613

Het college keurde op 24 juni 2016 (jaarnummer 5690) het definitief ontwerp voor het masterplan publiek domein Rozemaai goed. Dit Masterplan formuleert een lange termijn visie op de herinrichting van het publiek domein. Hierbij wordt rekening gehouden met een herschikking van de bewoonbare oppervlakte in de wijk. Het Masterplan bepaalt op detailniveau de mobiliteitsontsluitingen, de inrichtingsprofielen, het materiaalgebruik, de groenvoorziening, de waterhuishouding, het parkeren. Bestaande en toekomstige nieuwe gewenste bouwvolumes worden conceptmatig ingepast in een te herzien publiek domein.

Studiebureau Groep Infrabo maakte in opdracht van Woonhaven het voorontwerp voor wegeniswerken ‘Bouwveld 10 Rozemaai’, Renaat Veremansstraat, op.

Op 28 oktober 2022 (jaarnummer 8613) keurde het college de mobiliteitsvoorwaarden en het voorontwerp (10 februari 2022) ‘Bouwveld 10 Rozemaai’, Renaat Veremansstraat, district Ekeren goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt het voorontwerp ter advies voor.

Argumentatie

Het project ‘Bouwveld 10’ is gelegen aan de Renaat Veremansstraat en maakt deel uit van het ‘Masterplan Publieke domein Rozemaai’

Het architectuurproject is via een wedstrijd door Woonhaven gegund aan Studio Jan Vermeulen Architecture & Urbanism en de infrastructuur werd ontworpen en begeleid in uitvoering door Groep Infrabo.

Het bouwdossier voorziet een inrichting van twee identieke gebouwen, type meergezinswoning (54 sociale appartementen), met vijf bouwlagen die gespiegeld aan elkaar zijn opgesteld. De hoofdtoegangen bevinden zich aan de noord- en zuidgevel.

Op vraag van de brandweer wordt een volledige brandweg rondom de gebouwen voorzien. Tevens zal de onverharde brandweerweg tussen ‘Bouwveld 10’ en de oorspronkelijke Arro-ontwikkeling in het project worden opgenomen in de parkeerpocket ‘Bouwveld 10’ zodat een volwaardige ontsluiting van de Arro-ontwikkeling wordt voorzien.
Vanaf de Ekersesteenweg wordt een vlotte doorwaadbaarheid voetgangers en fietsersverbinding over ‘Bouwveld 10’ naar het park voorzien. 

Om een eenvormig beeld op Rozemaai te krijgen wordt de beplanting van het park doorgetrokken en in de parkeerpocket ‘'de vogelbosjes’ voorzien zoals de parking op ‘Bouwveld 15B’.
De koppen van de parking worden beplant met laagblijvende kruipwilg en houten hekwerk om doorlopen te vermijden.
De verhardingsmaterialen en straatmeubilair worden voorzien volgens de draaiboeken en straatmeubilaris Openbaar Domein stad Antwerpen.
In dit voorontwerp is een voorstel grens openbaar-privaat opgenomen. De rooilijn, overdrachtslijn volgt de bouwlijn van de gebouwen en alle parkeerplaatsen en tussenliggende beplanting blijven privaat.

Mobiliteitsvoorwaarden

Deze straten zijn in het mobiliteitsplan geselecteerd als woonstraten:

Voetgangers:

 • voorzieningen voor slechtzienden (geleidetegels);
 • aanwezigheid van aansluiting trage wegen: die aansluiting moet vrijgehouden worden van geparkeerde voertuigen en moet zichtbaar zijn in functie van gebruik door actieve weggebruikers en in functie van conflictpresentatie;
 • in woonstraten (zone 30) waar langs- of haaksparkeren van toepassing is, zouden ook regelmatig plaatsen moeten worden voorzien waar voetgangers veilig kunnen oversteken (dit wil zeggen geen belemmering van het zicht op/van de voetganger). Wanneer plateaus worden gebruikt als snelheidsremmer kan dit uiteraard gecombineerd worden.

 Fietsers:

 • verkeerssamenstelling gemengd verkeer:
  • fietsen en speedpedelecs in beide richtingen toegelaten;
  • fietsbeugels.

 Openbaar vervoer: niet van toepassing.

 Auto:

 • snelheidsregime:
  • 30km/u (Zone 30). verhoogde inrichting (conform voorrangsregeling). Herhalingstickers ‘30’ om de circa 250m;
 • Snelheidsremmers;
 • voorrangsregeling: voorrang aan rechts;
 • parkeerorganisatie:
  • haaks;
  • aandachtspunt voor de parkeerorganisatie:
   • vermijden van parkeerplaatsen minimaal 5 meter voor de oversteekplaatsen (al dan niet gemarkeerd met zebrapaden);
  • parkeerplaats voorbehouden voor andersvaliden (met wit logo op blauwe achtergond);
  • parkeerplaats voorbehouden voor elektrische wagens (met logo op groene achtergrond);
  • aan publieke laadpalen ruimte houden voor twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.

Parkeerbalans
Er worden op het bouwveld 33 parkeerplaatsen voorzien waarvan 2 voor andersvaliden.

Bomenbalans.
De bestaande waardevolle bomen worden behouden en er worden nieuwe bomen voorzien. In de parkeerzones worden groenstroken met bomen voorzien.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Het regenwater komende van de gebouwen wordt via een baangracht naar de Donksebeekvallei afgeleid en het oppervlaktewater infrastructuur zal geïnfiltreerd worden (wadi's).
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Renaat Veremansstraat is een lokale straat.
Ontwikkelingen (nieuw openbaar domein) en mobiliteitsvoorwaarden blijven een bevoegdheid van het college.
Het districtsbestuur heeft adviesbevoegdheid ingevolge artikel 138 Decreet Lokaal bestuur.

Adviezen
Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig advies

Het Coördinatieoverleg openbaar domein van 21 februari 2022 gaf gunstig advies op voorontwerp met volgende opmerkingen:

 • de buitenruimte landschappelijk afgestemd wordt op het ontwerp van het park;
 • de eigendomslijnen tussen privaat en openbaar domein verder verduidelijkt worden in het ontwerp en waar nodig aangepast worden in functie van een zuivere en beheerbare stedebouwkundige percelering en figuur;
 • onderzocht wordt of in de parkeerclusters volwaardige bomen voorzien kunnen worden;
 • de beplantingzone rondom de gebouwen herbekeken wordt in functie van het toekomstig beheer;
 • de nieuwe bomen met een minimum stamomtrek-maat van 28 voorzien worden, om voldoende groenmassa op korte termijn te realiseren;
 • bodemverbetering wordt voorzien in functie van optimaal behoud van de bestaande bomen;
 • standaardmaterialen Stad Antwerpen en straatmeubilair (onder andere zitbanken met of zonder leuning, hekwerk, ..;) conform de straatmeubilaris van Stad Antwerpen voorzien worden;
 • onderzocht wordt of de baangracht in het project kan doorgetrokken worden en ruimtelijk geïntegreerd wordt;
 • in functie van het toekomstig beheer de ruimte tussen baangracht en gevel wordt herbekeken (minimaal 2 m) om onderhoud mogelijk te maken;
 • onderzocht wordt of er natuurlijke spelaanleiding kunnen voorzien worden, zoals in de andere (reeds gerealiseerde) bouwvelden.

 Alle opmerkingen COD worden met de stadsdiensten in werkgroepen besproken en meegenomen naar Definitief ontwerp.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies op het voorontwerp (10 februari 2022)  ‘Bouwveld 10 Rozemaai’, Renaat Veremansstraat, district Ekeren mits rekening te houden met volgende punt:

 • De districtsraad adviseert op basis van resolutie 123 van het bestuursakkoord om bij nieuwbouwprojecten niet hoger te gaan dan vier bouwlagen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DCEK_00294 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
6.

2022_DCEK_00294 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

2022_DCEK_00294 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 164) werd de heer Marc Elseviers aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Met het bericht van 2 november 2022 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren dat op 7december 2022 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname;
 • Verslag Algemene Vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring;
 • Actieplan 2023. Goedkeuring;
 • Begroting 2023. Goedkeuring;
 • Varia.
Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren dient de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Ekeren te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren keurde op 12 oktober 2022 het actieplan en de begroting 2023 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Ekeren en de Algemene Vergadering.

Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde actieplan van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Ekeren kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

De districtsraad Ekeren geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 7 december 2023 goed te keuren.

De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 947) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren goed.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 265) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 (jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 747) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 44 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur een ontwerp van budget opmaakt en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering en de districtsraad voorlegt.

Artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren jaarlijks een actieplan voor het volgende werkingsjaar opstelt met het oog op de realisatie van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sociocultureel aanbod op maat van het district. Het actieplan dient aan de districtsraad ter goedkeuring worden voorgelegd voor 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren van 7 december 2022:

 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname;
 • Verslag Algemene Vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring;
 • Actieplan 2023. Goedkeuring;
 • Begroting 2023. Goedkeuring;
 • Varia.

Artikel 2

De districtsraad keurt het actieplan 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de begroting 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren goed.

Artikel 4

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DCEK_00306 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
7.

2022_DCEK_00306 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00306 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 22 maart 2022 (jaarnummer 67) de vergaderdata voor de districtsraad voor het tweede semester 2022 goed.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 28 november 2022 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen:

 • Beleids- en Beheerscyslus - Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring;
 • Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring;
 • Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Advies- Goedkeuring;
 • Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring;
 • vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring;
 • Districtsraad - Notulen Districtsraad 24 oktober 2022;
 • Districtsraad - Notulen Districtscollege 4, 11, 18 en 25 oktober 2022 - Kennisneming;
 • Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023 - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 21 november 2022 samen te roepen.

 • Toelichting: Bouwveld 10 en 15A Rozemaai (om 20.00 uur);
 • Toelichting: Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 (om 20.45 uur);
 • Toelichting: Lokaal Cultuurbeleid - Actieplan en begroting (om 21.30 uur);

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_DCEK_00307 - District Ekeren - Bestelbonnen goedgekeurd onder budgethouderschap. Periode oktober 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
8.

2022_DCEK_00307 - District Ekeren - Bestelbonnen goedgekeurd onder budgethouderschap. Periode oktober 2022 - Kennisneming

2022_DCEK_00307 - District Ekeren - Bestelbonnen goedgekeurd onder budgethouderschap. Periode oktober 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 11 december 2018 (jaarnummer 318) werd een nieuw delegatiebesluit budgethouderschap aan de districtssecretaris goedgekeurd.

Argumentatie

Om het districtscollege een transparant beeld te geven van alle bestellingen die worden goedgekeurd onder budgethouderschap, wordt maandelijks een lijst ter kennisgeving voorgelegd.

Juridische grond

In zitting van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) bepaalde de gemeenteraad dat alle handelingen met betrekking tot de gewone dienst onder dagelijks bestuur vallen. Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus in 2011 dient gewone dienst te worden gelezen als exploitatiebudget.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet Lokaal Bestuur: de bepalingen betreffende de planning en het financieel beheer van de gemeenten zijn van toepassing op de planning en het financieel beheer van de districten met dien verstande dat:

De bepalingen van titel 4 zijn van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, §3, artikel 256 en 264, tweede lid en met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

 1. "de gemeente" als "het district";
 2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
 3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
 4. "de gemeenteraad","de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "de districtsraad";
 5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
 6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toepassing van de bepalingen van het eerste en het tweede lid op de districten.

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bestelbonnen, goedgekeurd onder budgethouderschap, voor de periode  oktober 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_DCEK_00308 - Districtscollege Ekeren - Notulen 8 november 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
9.

2022_DCEK_00308 - Districtscollege Ekeren - Notulen 8 november 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00308 - Districtscollege Ekeren - Notulen 8 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 8 november 2022. Iedereen was aanwezig.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 8 november 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
10.

2022_DCEK_00309 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
10.

2022_DCEK_00309 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

2022_DCEK_00309 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.
Argumentatie
Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

 10 november 2022

 2022_CBS_09030

Ondersteuning - Deelname Antwerpse Stadstrommelaars Sinterklaasstoet - district Ekeren - Goedkeuring

 10 november 2022

2022_CBS_08784

Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2022-2023 - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.