Terug
Gepubliceerd op 23/09/2022

2022_DCEK_00240 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 september 2022 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 13/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00240 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 september 2022 - Goedkeuring 2022_DCEK_00240 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 22 maart 2022 (jaarnummer 67) de vergaderdata voor de districtsraad voor het tweede semester 2022 goed.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 26 september 2022 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen:

 • Districten Antwerpen, Ekeren, Hoboken, Wilrijk. Slimme Slimme Schakels - 13 locaties. SWOU12159. Conceptontwerp. Advies - Goedkeuring;
 • Patronaatstraat - Verkaveling - SWPR13543 - Overdracht Grond - Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring;
 • Nieuw Openbaar domein - Hoogpadlaan 4 - SWOU11726 - Overdracht naar openbaar domein. Advies - Goedkeuring;
 • Nieuw Openbaar domein - Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond - Affectatie naar openbaar domein. Advies - Goedkeuring;
 • Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming;
 • Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2022 - Kennisneming;
 • Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming;
 • Dagelijks bestuur. Tabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen tweede kwartaal 2022 - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen jeugdraad en kinderraad district Ekeren - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen Cultuurplatform en Cultuurraad - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming;
 • Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 juni 2022 - Goedkeuring;
 • Districtsraad - Notulen Districtscollege 7, 14, 21 en 28 juni 2022, 5, 12 en 26 juli 2022, 16 en 30 augustus 2022 - Kennisneming;
 • Mededelingen - Briefwisseling. Selectie districtssecretaris periode van 13 augustus tot 26 augustus 2022 - Kennisneming.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 19 september 2022 samen te roepen.

 • Toelichting: Maatschappelijke veiligheid en Lokale Politie Antwerpen - Veiligheid, leefbaarheid en netheid (om 20.00 uur).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.