Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_DCEK_00247 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Veltwijckpark, district Ekeren (dossiernummer 20/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 20/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00247 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Veltwijckpark, district Ekeren (dossiernummer 20/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring 2022_DCEK_00247 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Veltwijckpark, district Ekeren (dossiernummer 20/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In het Veltwijckpark, district Ekeren, moet één boom vervangen worden. Deze boom staat in een bosgebied.

Argumentatie

Het betreft één Fagus sylvatica (gewone beuk - stamomtrek 250 cm). De boom bevindt zich in zeer slechte gezondheidstoestand en is gedeeltelijk afgestorven. Deze boom moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door bosgoed van tien Quercus robur (zomereik - plantmaat 80/100 cm), vijftien Rhamnus frangula (sporkelhout - plantmaat 60/80 cm) en vijftien (Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes - plantmaat 60/80 cm). Het bosgoed wordt in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Bij regentsbesluit van 18 november 1949 werd het kasteel “Veltwijck� gerangschikt als monument en het omliggend park als landschap (datum Belgisch staatsblad 2 april 1949).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1992 werd de omgeving van het kasteel “Veltwijck� uitgebreid als bescherming tot landschap (datum Belgisch staatsblad 9 oktober 1992).

De kapping gebeurt uit veiligheidsoverwegingen en moet enkel gemeld worden aan Agentschap voor Natuur en Bos. In navolging van het soortenbesluit worden de bomen nagekeken op vleermuizen en broedende vogels. Ook de schoontijd van 1 april tot en met 30 juni wordt gerespecteerd.

Het wijkoverleg van het district Ekeren moet de buurtbewoners op de hoogte te brengen van de geplande ingreep.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Artikel 6.4.4., §1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed bepaalt dat handelingen aan of in beschermde goederen die niet onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning niet kunnen worden aangevat zonder toelating van het Vlaams Instituut voor het onroerend erfgoed.

Sinds 13 juni 1990 is het Bosdecreet de wettelijke basis voor het Vlaamse bosbeleid en -beheer. Het Bosdecreet is van toepassing op zowel openbare bossen als bossen in privébezit. De nadruk van dit decreet ligt op de bescherming en het duurzaam gebruik van het bos. Eveneens worden de meervoudige functies die bossen vervullen formeel erkend. 

Hoofdstuk VI Bijzondere bepalingen voor de openbare bossen.

Artikel 50 van het bosdecreet van 13 juni 1990.

Met uitzondering van de kappingen nodig voor sanitaire of veiligheidsredenen, een kapping in andere dan domeinbossen die niet is opgenomen in het beheerplan slechts kan worden uitgevoerd met de machtiging van het Agentschap voor natuur en bos.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

Het Veltwijckpark is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010101 - Ekeren is een groen en bloemrijk district

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Fagus sylvatica (gewone beuk - stamomtrek 250 cm) wordt geveld in het Veltwijckpark, district Ekeren. De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door bosgoed van tien Quercus robur (zomereik - plantmaat 80/100 cm), vijftien Rhamnus frangula (sporkelhout - plantmaat 60/80 cm) en vijftien (Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes - plantmaat 60/80 cm). Het bosgoed wordt in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Artikel 2

Het college beslist toelating aan te vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111 - 113, bus 53, 2018 Antwerpen, voor het vellen van de in artikel 1 vermelde boom.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/GB district Ekeren inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
EK-SL/WO/SWO in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

Bijlagen

  • Inplantingsplan_en _foto__Veltwijckpark_20_22.pdf