Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_DCEK_00248 - GAC/2020/01405/EK02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 20/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00248 - GAC/2020/01405/EK02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht - Goedkeuring 2022_DCEK_00248 - GAC/2020/01405/EK02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 11 juni 2021 (jaarnummer 4777) besliste het college om het raamcontract GAC/2020/01405 voor het plaatsen van straatmeubilair op het openbaar domein in diverse districten te gunnen aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Argumentatie

Om in 2023 te kunnen inspelen op ad hoc vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in het district Ekeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om de deelopdracht GAC/2020/01405/EK02 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 20.031,89 EUR (btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) werden de bevoegdheden waarover het college beschikt op grond van artikel 57 §3, 4°, 5°en 6° van het gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, overgedragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De straten die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale straten.

Algemene financiële opmerkingen

District Ekeren maakte voor deze werken bestelbon 4005526258 op voor een bedrag van 16.555,28 EUR + 3.476,61 EUR (21% btw) = 20.031,89 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01405/EK02 goed, om op ad hoc vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in district Ekeren te kunnen inspelen, voor een bedrag van 16.555,28 EUR + 3.476,61 EUR (21% btw) = 20.031,89 EUR. De werken kunnen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

plaatsen straatmeubilair
deelopdracht GAC/2020/01405/EK02

BOAD 20220111

vast te leggen op:
Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer: 0439.524.816
IBAN: BE48 3930 0894 6927


20.031,89 EUR
inclusief btw

budgetplaats: 5052500000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2EKE010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090200
budgetperiode: 2300 

4005526258


Bijlagen

  • raming.pdf