Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00034 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Kunstkaai- 1ste graad - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00034 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Kunstkaai- 1ste graad - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00034 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Kunstkaai- 1ste graad - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties  in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 26 november 2021 keurde de raad van bestuur de volgende bewegingen goed: de hergroepering (programmatie) van de Kunst & creatie-studierichtingen van Stedelijk Lyceum Eilandje naar Stedelijk Lyceum Cadix (nu: Kunstkaai), de overheveling (programmatie) van de Se-n-Se Grime van Stedelijk Lyceum Olympiade naar Stedelijk Lyceum Cadix (nu: Kunstkaai) en de verhuis van de verschillende vestigingen van Stedelijk Lyceum Cadix (nu: Kunstkaai) naar het gerenoveerde Van Averbeke gebouw en de nieuwbouw Kempischdok.

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021) opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Op 23 februari 2022  keurde de raad van bestuur de herprofilering van het Stedelijk Lyceum Merksem goed waarbij de bestaande middenschool wordt omgevormd tot een 6-jarige structuur met doorstroomfinaliteit. In dit besluit werd ook de overheveling van de bestaande B-stroom op Stedelijk Lyceum Merksem naar Stedelijk Lyceum Eilandje, Stedelijk Lyceum Cadix (nu: Kunstkaai) en Stedelijk Lyceum Lakbors goedgekeurd. 

Op 25 november 2022 keurde de raad van bestuur de programmatie goed van de derde graad Beeldende vorming in Kunstkaai met de focus op het verbreden van het aanbod met doorstroomfinaliteit in de derde graad binnen het domein Kunst en creatie. In dit besluit werd ook de inrichting van 1A en 1B voor Kunstkaai vanaf schooljaar 2023-2024 goedgekeurd op de tijdelijke vestigingsplaats Eikenstraat/Lange Klarenstraat. 

Op 13 februari 2023 keurde het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen het projectvoorstel goed om de 'interne renovatiewerken fase 2' op te starten op de locatie Lange Klarenstraat / Eikenstraat naar aanleiding van de tijdelijke huisvesting van de eerste graad van Kunstkaai vanaf september 2023, en dit voor een projectkost van € 244.941,02 incl. btw.

De programmatie van het eerste leerjaar (A + B) van de eerste graad voor Kunstkaai is een beleidsbeslissing waarmee het aanbod van Kunstkaai wordt verruimd op basis van de principes van de aanbodnota.  Kunstkaai wordt op die manier immers uitgebouwd tot een volwaardige zesjarige structuur.

Argumentatie

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De programmatie van de eerste graad (A + B stroom) is wenselijk voor Kunstkaai met de focus op het realiseren van doorlopende leerlijnen waarbij leerlingen reeds vanaf de eerste graad les kunnen volgen op Kunstkaai. Tot op heden is de eerste graad in Stedelijk Lyceum Merksem (nu: Villa Cresco) verbonden met Kunstkaai, maar de instroom vanuit Merksem is zeer beperkt. Tussen  2017 en 2020  kwam gemiddeld slechts 8% van de instroom in Kunstkaai uit Stedelijk Lyceum Merksem (nu: Villa Cresco).  Bovendien zal Stedelijk Lyceum Merksem onder de nieuwe naam Villa Cresco vanaf schooljaar 2023-2024 worden uitgebouwd tot een zesjarige structuur en geherprofileerd tot een school met een doorstroomgericht domeinoverschrijdend aanbod.

Vanaf 2028 zal Kunstkaai haar eerste graad kunnen huisvesten op 200 meter van de hoofdvestigingsplaats, in het nieuwe Madrasgebouw (Madrasstraat). In afwachting van de oplevering van dit nieuwe schoolgebouw start Kunstkaai vanaf schooljaar 2023-2024 met een eigen eerste graad die tijdelijk zal worden gehuisvest op vestigingsplaats Lange Klarenstraat. 

De A-stroom op Kunstkaai is nieuwe capaciteit. De B-stroom (1 klas 1B in 2023-2024 en 1 klas 2B in 2024-2025) is echter bestaande capaciteit die gefaseerd wordt overgeheveld vanuit Stedelijk Lyceum Merksem (nu: Villa Cresco). 

Het betreft beide vrij programmeerbare structuuronderdelen.

De invulling van de eerste graad met de basisopties Kunst en creatie, STEM-technieken en Maatschappij en welzijn sluit enerzijds aan bij de bovenbouw binnen het domein Kunst en creatie en de opleiding Haarzorg binnen het domein Maatschappij en welzijn. Anderzijds wil de school de eerste graad voldoende breed openstellen om voldoende leerlingen aan te trekken. Indien leerlingen op het einde van de eerste graad niet wensen te kiezen voor de structuuronderdelen binnen de aangeboden domeinen in de tweede graad van Kunstkaai, zullen zij geheroriënteerd worden, onder andere naar het Stedelijk Lyceum Eilandje met een sterke focus op STEM.   

Impact patrimonium en HR

Vanuit patrimonium komt een positief advies voor de inrichting van de eerste graad van Kunstkaai op vestigingsplaats Lange Klarenstraat na grondig onderzoek naar de noden van de verschillende (tijdelijke en meer permanente) gebruikers van site Meir. De financiële impact van de (tijdelijke) inrichting van de eerste graad van Kunstkaai op vestigingsplaats Lange Klarenstraat zit reeds vervat in het renovatiedossier 'interne renovatiewerken fase 2' dat werd goedgekeurd door het directiecomité op 13 februari 2023.

Het behoort tot de opdrachten van de directeur om hier indien nodig bijkomende leerkrachtenprofielen voor aan te trekken. De voorbereidingen van dit traject zijn lopende.

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

Schooljaar 2022-2023

  • Vrije programmatie 1A en 1B
  • Inschrijvingen Meld je aan voor 1ste jaar

Schooljaar 2023-2024

  • Inrichten 1 x 1A en 1 x 1B
  • Basisopties programmeren
  • Afbouw 1B Villa Cresco (Stedelijk Lyceum Merksem)

Schooljaar 2024-2025

  • Inrichten nieuwe basisopties 2A (Kunst en creatie* en STEM-technieken) en 2B (Kunst en creatie*, Maatschappij & welzijn en STEM-technieken)
  • Inrichten extra 1A (onder voorbehoud van een ruimtelijke oplossing)
  • Afbouw 2B Villa Cresco (Stedelijk Lyceum Merksem)

Schooljaren 2025-2026

  • Inrichten extra 2A (onder voorbehoud van een ruimtelijke oplossing)

(*=niche-opleidingen met een aanbodbeperking)

Inspraak

Met de directies secundair werd overlegd op 1 maart 2023.

Het overleg met de representatieve vakorganisaties gaat door op 21 maart 2023.

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie goed van het eerste en tweede leerjaar A en B in de eerste graad in Kunstkaai per 1 september 2023. 

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
Melding Agodi Elise Schillebeeckx  31/03/2023

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.