Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00196 - Onderwijsorganisatie - Modernisering secundair onderwijs - Concordanties in het eerste leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en concordanties van opleidingen van het stelsel van leren en werken naar duale opleidingen - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00196 - Onderwijsorganisatie - Modernisering secundair onderwijs - Concordanties in het eerste leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en concordanties van opleidingen van het stelsel van leren en werken naar duale opleidingen - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00196 - Onderwijsorganisatie - Modernisering secundair onderwijs - Concordanties in het eerste leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en concordanties van opleidingen van het stelsel van leren en werken naar duale opleidingen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt.

Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit van de Vlaamse Regering dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. Deze nota legt de principes vast op basis waarvan het aanbod zich dient te ontwikkelen. 

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021. 

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - een blik op de toekomst' goed.

Vanaf 1 september 2023 worden progressief, leerjaar per leerjaar vanaf de derde graad, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs. De matrix wordt in bijlage toegevoegd.  De concordantie naar de nieuwe structuuronderdelen gebeurt volgens de tabellen in bijlage. Daar waar de concordantie alternatieven voorziet, komt het aan het schoolbestuur toe om per school slechts één van die alternatieven te kiezen. 

Argumentatie

De uiteindelijke concordanties zijn het gevolg van automatische concordanties of van een keuze indien een huidige richting kan concorderen naar meer dan één structuuronderdeel. In bijlage wordt een overzicht toegevoegd van alle concordanties, waarbij wordt vermeld of er een keuze mogelijk was. Per keuzeconcordantie is in bijlage de motivering toegevoegd. 

In het voltijds secundair onderwijs onderscheiden we drie mogelijke keuzes:   

  • finaliteitskeuze: een structuuronderdeel concordeert naar twee vergelijkbare richtingen in twee verschillende finaliteiten.
  • domeinkeuze: een structuuronderdeel concordeert naar eenzelfde richting in twee of meer domeinen.
  • een combinatie uit bovenstaande keuzes

Bij opleidingen van het stelsel van leren en werken kan er ook, indien van toepassing, naar afzonderlijke opleidingen duaal leren voor de 2de graad, voor de 3de graad en voor Se-n-Se uit de matrix geconcordeerd worden.

De voorgestelde keuzes door de directies werden getoetst aan de strategische aanbodnota en het addendum: 

1. Een breed aanbod waarin elke leerling zijn gading vindt

We willen met alle scholen van het Stedelijk Lyceum samen alle finaliteiten, onderwijsvormen en alle studiedomeinen en een zo ruim mogelijk aanbod van studierichtingen aanbieden. De studierichtingen in de domeinen STEM en Maatschappij en Welzijn zijn goed vertegenwoordigd in het aanbod. De aantrekkelijkheid van het BSO-aanbod wordt verhoogd en het bestaande aanbod geoptimaliseerd.

2. Doorlopende leerlijnen

Binnen elke school moeten er voldoende keuzemogelijkheden naar finaliteit/onderwijsvormen (doorstroomgericht, arbeidsmarktgericht en dubbele finaliteit) en/of inhoud (domeinoverschrijdend (aso) en binnen de 8 domeinen) aanwezig zijn. Op deze manier kunnen leerlingen en voor een bepaalde school kiezen en een keuze maken die het best past bij hun individueel ontwikkelingstraject. Binnen elke school willen we daarom zorgen voor een logische samenhang, een maximale doorstroom en zinvolle alternatieven bij de studiekeuze.

Om de doorstroom binnen elke school mogelijk te maken willen we volledige verticale leerlijnen kunnen aanbieden (6-jarige structuren). Hoe minder een leerling van school moet veranderen, hoe hoger zijn welbevinden en schoolbetrokkenheid en hoe lager de kans dat hij de school vroegtijdig zal verlaten. Binnen elke school willen we voldoende logische alternatieven aanbieden binnen de verschillende finaliteiten en onderwijsvormen.

3. Duaal leren

Omwille van de voortrekkersrol die het AG Stedelijk Onderwijs wil opnemen in duaal leren, de ontwikkelingskansen die dit stelsel biedt voor leerlingen en het perspectief dat centra voor deeltijds onderwijs op termijn hun hele aanbod moeten omzetten naar duaal leren, wil het AGSO zoveel mogelijk kansen benutten om duale opleidingen in te richten en een ruim aanbod te creëren. 

Juridische grond

SO 61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs, wettelijke basis codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011).

SO 60 Studieaanbod voltijds secundair onderwijs, wettelijke basis codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011).

SO/2008/08 Stelsel van leren en werken, wettelijke basis codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor het programmeren van nieuwe studierichtingen. 

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers (28 september 2022 )

Overleg met de representatieve vakorganisaties (15 november 2022 )

Overleg directies secundair (9 november 2022 )

Overleg met de schoolraad (24 november 2022)

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de concordanties derde graad gewoon secundair onderwijs en de concordanties van opleidingen leren en werken naar duaal leren goed, zoals opgenomen in de bijlagen.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 melding AGODI Anne Van Gaens  30 november 2022

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Concordantietabel Voltijds secundair onderwijs.docx
  • Concordantietabel Opleidingen Leren en Werken.docx
  • Aanbod 2022-2023.xlsx
  • Concordanties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024_finaal.xlsx
  • Concordanties 2023-2024 - Motivering keuzeconcordanties_finaal.pdf