Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00200 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Topsportschool Antwerpen - derde graad Topsport-bedrijfswetenschappen (niche) & basisoptie 2B Sport (niche) - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00200 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Topsportschool Antwerpen - derde graad Topsport-bedrijfswetenschappen (niche) & basisoptie 2B Sport (niche) - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00200 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Topsportschool Antwerpen - derde graad Topsport-bedrijfswetenschappen (niche) & basisoptie 2B Sport (niche) - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur de programmatie goed van Stedelijk Lyceum Topsport voor de basisoptie 2A Sport en de richting 'topsport-economie' met het oog op het realiseren van horizontale studiemobiliteit. 

Op 26 november 2021 keurde de raad van bestuur de programmatie goed  van Stedelijk Lyceum Topsport voor de basisoptie 2B Sport met het oog op het realiseren van doorlopende leerlijnen. Deze programmatieaanvraag werd echter niet goedgekeurd door de Vlaamse regering. 

Op 26 april 2022 keurde de raad van bestuur de programmatie van het internaat 'Topsporthuis' goed.

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021)  opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs. De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

Topsportschool Antwerpen wenst de doorlopende leerlijnen in de school te bevorderen door in te zetten op studiecontinuïteit vanaf de eerste graad en voldoende keuzemogelijkheden te voorzien in de tweede en derde graad. 

De programmatie van de  derde graad Topsport-bedrijfswetenschappen is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van Topsportschool verruimd wordt op basis van de principes van de aanbodnota. 

De programmatie van de basisoptie 2B Sport werd op 26 november 2021 reeds goedgekeurd door de raad van bestuur. Vermits de Vlaamse regering op 18 maart 2022 echter besliste om deze programmatie-aanvraag niet toe te staan, vragen we de goedkeuring om deze programmatie dit jaar opnieuw aan. 

Argumentatie

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De school zorgt op deze manier voor doorlopende leerlijnen en een verbreding van het aanbod. 

Topsport-bedrijfswetenschappen

De derde graad Topsport-bedrijfswetenschappen (niche; tso – doorstromingsgericht) is wenselijk voor Topsportschool Antwerpen met het oog op verbreding van het aanbod in de derde graad. Zowel uit onderzoek van Sport Vlaanderen als uit onze eigen data blijkt dat een groot deel topsporters na het afronden van hun studies secundair onderwijs voor een economische richting kiest in het hoger onderwijs (het gaat om de studiegebieden Economische en toegepaste economische wetenschappen en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde). Om leerlingen uit de tweede graad Topsport-economie voldoende keuzemogelijkheden te bieden in de derde graad wensen we de opleiding Topsport-bedrijfwetenschappen te programmeren en de bestaande opleiding Moderne talen-topsport te concorderen naar Topsport-economie'.  Op die manier kunnen leerlingen op Topsportschool Antwerpen een keuze maken die past bij hun individueel ontwikkelingstraject. 

Basisoptie 2B Sport

We vroegen deze opleiding vorig jaar reeds aan, maar kregen deze niet toegekend door de Vlaamse regering. We geloven echter dat de beslissing om deze programmatie-aanvraag te weigeren, gebaseerd was op onjuiste premissen. Zo werd er bijvoorbeeld verkeerdelijk van uitgegaan dat de aangevraagde basisoptie 2B Sport de leerlingen zou toeleiden naar Sport en beweging BSO in de tweede graad. Ook werd ervan uitgegaan dat de hoofdschool (Stedelijk Lyceum Linkeroever, instellingsnummer 29306) ook over de basisoptie 2B Sport zou beschikken, maar deze school heeft enkel een A-stroom. 

Het opnieuw aanvragen van de programmatie van de basisoptie Sport (1ste graad B-stroom) (niche-opleiding) is wenselijk voor Topsportschool Antwerpen omwille van de volgende redenen:

  • Deze basisoptie garandeert studiecontinuïteit door het creëren van een logische vooropleiding voor beloftevolle topsporters die in de tweede graad de opleiding Topsport (arbeidsmarktgerichte finaliteit) wensen te volgen. Logischerwijze zouden we hier de opleiding 2B Topsport wensen aan te vragen, maar vermits deze opleiding niet bestaat, zijn we genoodzaakt de opleiding 2B Sport aan te vragen.
  • Voor beloftevolle  topsporters zonder diploma  basisonderwijs  of  voor  wie  de  eerste  graad  A-stroom  geen haalbare kaart is, is de inrichting van een B-stroom op de Topsportschool Antwerpen noodzakelijk. Zij volgen nu  hun  eerste  graad elders,  waar  het  deze  beloftevolle  sporters  aan  de  juiste  omkadering  en  nodige sportinfrastructuur  ontbreekt.  Dit bemoeilijkt de combinatie tussen het succesvol afwerken van hun onderwijscurriculum en het uitbouwen van een sportcarrière op hoog  niveau. Hierdoor  krijgen  zij  niet dezelfde kansen als hun medetopsportstudenten uit de A-stroom. Dit is ook de reden dat de sportfederaties zelf vragende partij zijn (zie brief in bijlage) om beloftevolle sporttalenten reeds in de 1ste graad les te laten volgen in de Topsportschool.
  • Het is ook belangrijk om erop te wijzen dat de 2B Sport enkel toegankelijk zal zijn voor topsporters. Hiervoor worden, in  nauwe samenwerking met de sportfederaties, strenge selectievoorwaarden toegepast. Er is dan ook geen sprake van  concurrentie met scholen van andere netten die reeds 2B sport aanbieden in de nabije omgeving.

Het betreffen beide niet vrij programmeerbare structuuronderdelen waarvoor bovendien een aanbodbeperking geldt. Het zijn beide niche-structuuronderdelen. 

Voor deze programmaties zijn enkel extra cursussen nodig bij de opstart van de opleiding. Dit heeft een beperkte financiële impact die binnen het schoolbudget zal worden opgenomen.  

Topsportschool Antwerpen beschikt over een volledig uitgeruste en nieuwe campus conform de onderwijs- en veiligheidsvoorschriften. De lokalen voor het beperkt aantal extra lesuren die hiervoor nodig zijn, zijn aanwezig. Dit werd bevestigd door patrimonium. 

De uren voor basisoptie 2B Sport worden grotendeels opgevangen door de trainers en leerkrachten binnen het schoolteam. De leerlingen van de eerste graad B-stroom zullen waar mogelijk samenzitten met de leerlingen van de A-stroom. Er worden 8 bijkomende lesuren voorzien (voor PAV) in het schooljaar 2023-2024. Topsportschool Antwerpen kan hier zelf voor zorgen. Dit werd bevestigd door HR. 

De personeelsuren voor de opleiding Topsport-bedrijfswetenschappen zullen vanaf schooljaar 2023-2024 verder worden uitgebreid naar de derde graad. Daarnaast beschikt het team over de nodige expertise in functie van deze nieuwe opleiding.  

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

In schooljaar 2022-2023 wordt de programmatie aangevraagd voor de basisoptie 2B Sport en 1B (vrije programmatie) met het oog op opstart vanaf schooljaar 2023-2024.

In schooljaar 2022-2023 wordt de programmatie aangevraagd voor de derde graad Topsport-bedrijfswetenschappen met het oog op een gefaseerde opstart vanaf schooljaar 2023-2024.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers op 28 september 2022

Overleg met de representatieve vakorganisaties op 15 november 2022

Overleg directies secundair op 9 november 2022

Overleg met de schoolraad op 24 november 2022

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt in Topsportschool Antwerpen de programmatie goed van de derde graad Topsport-bedrijfswetenschappen per 1 september 2023. 

Artikel 2

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt in Topsportschool Antwerpen de programmatie goed van de basisoptie 2B Sport per 1 september 2023. 

Artikel 3

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Elise Schillebeeckx  30/11/2022

 

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Topsportschool Antwerpen_programmatiedossier_2023-2024.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Brief federaties 2B Sport.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx