Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

Notulen  districtscollege Merksem

do 22/12/2022 - 10:00 collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege

Agendapunten

1.

2022_DCME_00318 - Districtscollege - Notulen 12 december 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
1.

2022_DCME_00318 - Districtscollege - Notulen 12 december 2022 - Goedkeuring

2022_DCME_00318 - Districtscollege - Notulen 12 december 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 12 december 2022. 

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. 

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgegekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd. 

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 12 december 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Dienst 

Taak 

Districtssecretaris 

De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden. 

2.

2022_DCME_00319 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen november 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2.

2022_DCME_00319 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen november 2022 - Kennisneming

2022_DCME_00319 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen november 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst. 

Argumentatie

In de maand november 2022 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad. 

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad. 

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden. 

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges. 

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten. 

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget november 2022: 

Omschrijving 

Raming 

Bestelbonnummer 

Budgetplaats 

Goedgekeurd besluit 

Correctiebestelling voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in de Glasstraat 

 

Verbruggen BV 

19.488,33 EUR 

4105061808 

5072500000 

Zitting 10 november 2022 

Jaarnummer 293 

Vernieuwen openbare verlichting Fort van Merksem 

 

Fluvius System Operator 

87.576,46 EUR 

4005534515 

5074000000 

Zitting 10 november 2022 

Jaarnummer 295 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DCME_00320 - Openbare verlichting. SWPR13317H Forfaitair onderhoud. - Correctiebestelling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
3.

2022_DCME_00320 - Openbare verlichting. SWPR13317H Forfaitair onderhoud. - Correctiebestelling - Goedkeuring

2022_DCME_00320 - Openbare verlichting. SWPR13317H Forfaitair onderhoud. - Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Merksem voorziet een budget om de facturen van het forfaitair onderhoud 2022 van de openbare verlichting te betalen. Om de te verwachte facturen te kunnen betalen dient het nodige budget te worden voorzien. 

Argumentatie

Voor het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022 dient men een budget te voorzien om de te verwachte facturen te kunnen betalen. 
Fluvius System Operator bezorgde een offerte aan de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor een bedrag van 29.257,83 EUR (exclusief btw), dat per kwartaal (Q) gefactureerd zal worden. 

Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de prijzen enorm gestegen waardoor het district onvoldoende budget heeft om de te verwachte facturen te kunnen betalen. 

De prijsstijgingen zijn onder ander te wijten aan: 

  • de afschaffing van het overhevelen van de prestatiekosten van het onderhoud naar de energiefactuur van de eindgebruikers (de zogenaamde openbare dienstverplichting of ODV). Dit is een beslissing van de Vlaamse Overheid waardoor deze prestatiekosten worden opgenomen in het onderhoudstarief dat aangerekend wordt aan de steden en gemeenten; 

  • significante stijging van de aannemersprijzen (ongeveer 16,2%). 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om het nog beschikbare budget (gebaseerd op de kosten voor forfaitair onderhoud 2021) van 12.895,17 EUR (exclusief btw) vast te leggen. 

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018. 

Op 6 december 2018 (jaarnummer 345) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed. 
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw): 

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum; 

  • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie; 

  • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring; 

  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum. 

Juridische grond

Fluvius System Operator is overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 de door de VREG vergunde werkmaatschappij voor 14 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). 

Artikel 398 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt in paragraaf 1 dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband, waarbij in paragraaf 2, 3° de opdrachthoudende vereniging wordt gedefinieerd als een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen. 

Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren. 

Artikel 30§3 (gezamenlijke In-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 is van toepassing. 
§ 3. De aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan : 

1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten; 
2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en 
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting op lokale straten en pleinen. 

Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) besliste het college dat convenanten, die de rechtspersoon ‘stad Antwerpen’ afsluit met andere overheden, nutsmaatschappijen, telematicabedrijven en intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college. De districtsraden en de districtscolleges zijn gebonden aan deze convenanten. Wanneer de financiële inbreng van de districten verwacht wordt, worden zij mee betrokken bij de opmaak en uitvoering van deze convenanten. 

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt met betrekking tot overheidsopdrachten, binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007. 

Algemene financiële opmerkingen

Voor het betalen van het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022 (Q1 en Q2 deels) werd voor het aandeel van het district correctiebon 4105062059 opgemaakt voor een bedrag van 15.603,16 EUR (inclusief btw). 

Voor het saldo zal een correctiebon worden opgemaakt op 2LMS030112A00000/61414/5153000000/2200/2SA020670/SUB_NR_INTERN en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college. 

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt correctiebon 4105062059 goed voor een bedrag van 15.603,16 EUR (inclusief btw), voor het betalen van het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022, op naam van Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

SWPR13317H 

forfaitair onderhoud 

openbare verlichting 

Q1 en Q2 deel 

Fluvius System Operator 

Brusselsesteenweg 199, 

9090 Melle 

ondernemingsnummer: 

0477 445 084 

rekeningnummer: 

BE16 0910 1312 8674 

15.603,16 EUR  budgetplaats: 5072500000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2MER010102A00000 
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090200 
budgetperiode: 2200
4105062059