Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRBZL_00049 - Ondersteuning - Reglement - Buurtmakers - Activiteit - Opheffing - Goedkeuring

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 24/10/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Verontschuldigd

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_DRBZL_00049 - Ondersteuning - Reglement - Buurtmakers - Activiteit - Opheffing - Goedkeuring 2022_DRBZL_00049 - Ondersteuning - Reglement - Buurtmakers - Activiteit - Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 21 oktober 2019 (Jaarnummer 76) keurde de districtsraad het reglement buurt- en gemeenschapsversterkende initiatieven goed.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed. 

Argumentatie

De gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2020 (Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid, jaarnummer 595) voorzag dat bestaande ondersteuningsproducten (reglementen) uiterlijk vóór 31 december 2022 vormelijk aangepast dienen te worden opdat ze op het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zouden zijn afgestemd.

In functie van deze noodzakelijke afstemming op het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid werd het Toelagereglement voor buurt- en gemeenschapsversterkende initiatieven (reglement Stadsmakers) aangepast en opgesplitst in een aantal afzonderlijke ondersteuningsreglementen. Vanaf 1 januari 2023 gaat de ondersteuning verder onder de benaming Buurtmakers.

Met dit ondersteuningsreglement wil het districtsbestuur activiteiten ondersteunen, op niveau van een straat of een buurt waardoor initiatiefnemers en deelnemers bijdragen tot het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie. Het contact tussen de bewoners van het district wordt door deze activiteiten bevorderd.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor volgende bevoegdheden over participatie en verenigingsleven:

  • aanvullende regels voor inspraak en participatie over het lokaal beleid;
  • het reglement voor het aanwenden van districtsbudgetten specifiek voor wijk- of burgerinitiatieven;
  • het reglement voor het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk;
  • het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan: SUB_NR/INTERN/2300/5024500000/6496500-6496800/2BZL010601A00000/2BL090710, SUB_NR/INTERN/2400/5024500000/6496500-6496800/2BZL010601A00000/2BL090710 en SUB_NR/INTERN/2500/5024500000/6496500-6496800/2BZL010601A00000/2BL090710.

Besluit

De districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad heft het 'toelagereglement buurt- en gemeenschapsversterkende initiatieven' Hoofdstuk 2 zoals beslist door de districtsraad op 21 oktober 2019 (jaarnummer 76) op, met ingang van 31 december 2022.


Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement 'Buurtmakers - Activiteit' goed, met een looptijd van  1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220926_reglement_buurtmakers_activiteit.pdf