Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_DCBZL_00206 - Zandvlietse Dorpstraat (tussen de Ruytermansweg en depot ‘De Lijn’). Wegeniswerken - Opdracht SWOU11779C - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 10/10/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00206 - Zandvlietse Dorpstraat (tussen de Ruytermansweg en depot ‘De Lijn’). Wegeniswerken - Opdracht SWOU11779C - Goedkeuring 2022_DCBZL_00206 - Zandvlietse Dorpstraat (tussen de Ruytermansweg en depot ‘De Lijn’). Wegeniswerken - Opdracht SWOU11779C - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 
Opdracht SWOU11779
Aangepast definitief ontwerpGoedkeuring districtscollege
21 juni 2021125

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 1 - cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het districtscollege keurde op 21 juni 2021 (jaarnummer 125) het aangepast definitief ontwerp voor de wegeniswerken in de Zandvlietse Dorpstraat (tussen de Ruytermansweg en depot ‘De Lijn’), district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU11779C ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWOU11779C op, voor een bedrag van 177.253,40 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
177.253,40
61.508,06
50.139,91
288.901,37
Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak:augustus 2022
posten exclusief bitumineuze verhardingen

39.802,47

22,97%

actuele prijsherziening
overschrijding VH

21.705,59

10%


Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Zandvlietse Dorpstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005526397 opgemaakt voor een bedrag van 288.901,37 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M01706 - SWOU11779 Zandvlietse Dorpstraat (Depot De Lijn)

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWOU11779C, Zandvlietse Dorpstraat (tussen de Ruytermansweg en depot ‘De Lijn’), district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 177.253,40 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 288.901,37 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWOU11779C
Zandvlietse Dorpstraat
(tussen de Ruytermansweg en depot ‘De Lijn’)

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
288.901,37 EUR
budgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101M01706
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005526397

Bijlagen

  • 20220725_11779B_raming_UIT.xlsx
  • 20220906_11779_UP_BT_NT.pdf