Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_DCBZL_00209 - Ondersteuning - Reglement - Werkingsondersteuning vrijetijdsverenigingen - Opheffing - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 10/10/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00209 - Ondersteuning - Reglement - Werkingsondersteuning vrijetijdsverenigingen - Opheffing - Goedkeuring 2022_DCBZL_00209 - Ondersteuning - Reglement - Werkingsondersteuning vrijetijdsverenigingen - Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed. 

Op 21 oktober 2019 {jaarnummer 80 } keurde de districtsraad het reglement werkingstoelage goed. 

Argumentatie

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil verenigingen ondersteunen in hun werking zodat zij een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod kunnen uitwerken en de leden aangemoedigd worden om te participeren aan het lokaal verenigingsleven.

De gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2020 (Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid, jaarnummer 595) voorzag dat bestaande ondersteuningsproducten (reglementen) uiterlijk vóór 31 december 2022 vormelijk aangepast dienen te worden opdat ze  op het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zouden zijn afgestemd.

Het ondersteuningsreglement Werkingstoelagen werd vormelijk aangepast in functie van het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid en afgestemd op de andere ondersteuningsreglementen van het district.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023  en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd.

  • Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het reglement lokale cultuursubsidies en lokale erfgoedsubsidies.
  • Artikel 3 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het reglement lokale sportsubsidies.
  • Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het reglement lokale jeugdsubsidies.
  • Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het reglement lokale seniorensubsidies.
  • Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan: SUB_NR/INTERN/2300-2400-2500/5021000000 en 5021500000/6496800/2BZL010601A00000/2BL090710.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad heft het reglement 'Werkingstoelagen' zoals beslist door de districtsraad op 21 oktober 2019 (jaarnummer 80) op, met ingang van 31 december 2022.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement 'Werkingsondersteuning vrijetijdsverenigingen' goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221010_reglement_werkingsondersteuning.pdf