Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCBZL_00237 - Bestelling - bloembollen - najaar 2022 - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 07/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00237 - Bestelling - bloembollen - najaar 2022 - Goedkeuring 2022_DCBZL_00237 - Bestelling - bloembollen - najaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt een vastlegging van bestelbon voor het leveren en aanplanten van bloembollen via het raamcontract GAC/2021/01580 dat werd goedgekeurd door het college in zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6997).  

De aankoop zal gebeuren bij firma VANACKER GEERT, Brugsesteenweg 26 bus A000 te 8531 Harelbeke, met ondernemingsnummer 0676.300.925. 

Argumentatie

De bestelde bloembollen worden gebruikt voor invulling en aanplanting op verschillende plaatsen in het district, zowel in diverse plantsoenen alsook in de bomenbank voor de tulpenpluk 

Juridische grond

Wet op de overheidsopdrachten
Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

 

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie:

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale groenaanplantingen.

Gunningswijze 

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 § 3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districten, over te dragen aan districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010101 - Kwalitatief groen versterkt het district

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om voor de aankoop  van bloembollen, op verschillende locaties in het district, een bedrag van 21.020,77 EUR inclusief btw vast te leggen via bestelbon 4005532327 bij de firma Vanacker Geert, Brugsesteenweg 26-A000, 8531 Harelbeke met als ondernemingsnummer NBE0676300925 op basis van raamcontract GAC/2021/01580.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Vanacker Geert
Brugsesteenweg 26-A000
8531 Harelbeke
Ond.nr.: 0676.300.925
Iban nr.: BE85 4649 1775 1106


21.020,77 EUR

budgetplaats: 5024000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2BZL010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode: 2200

4005532327


Bijlagen

  • bloembollen_BZL.xlsx