Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DCBZL_00255 - Zoutestraat. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWOU12977A - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 21/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00255 - Zoutestraat. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWOU12977A - Goedkeuring 2022_DCBZL_00255 - Zoutestraat. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWOU12977A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2020/01434
Bestek en procedureGoedkeuring college15 januari 2021

386

Publicatie
18 januari 2021
GunningGoedkeuring college9 april 2021

2930

Toewijzingsbrief
30 april 2021


 Op 9 april 2021 (jaarnummer 2930) gunde het college de raamovereenkomst "onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, perceel 1 – cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem", aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434.

De sluiting opdracht werd verzonden op 30 april 2021 met ingangsdatum 3 mei 2021.

De werken omvatten de vernieuwing van de toplaag asfalt in de Zoutestraat tussen Zandvlietse Dorpstraat en De Keyserhoeve.
De klinkers, inclusief fundering, op het kruispunt Zoutestraat – Walenhoek worden opgebroken en vervangen door asfalt. Over de volledige lengte werd een langssleuf uitgevoerd door Water-Link. Over de breedte van de sleuf zal een nieuwe onderlaag geplaatst worden. Dit, samen met de helft van de toplaag, zal via een herbestratingsbon afgerekend worden aan Water-Link. De raming voor vastlegging omvat enkel het aandeel voor het district.

Tussen de Zandvlietse Dorpstraat en Walenhoek zal langs weerszijden een grijze fietssuggestiestrook (in asfalt) van 1,60m breed worden aangelegd (1,90m inclusief goot). Deze zal,  langs de pare zijde, onderbroken worden ter hoogte van de Hulkstraat.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12977A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWOU12977A op, voor een bedrag van 53.156,96 EUR (exclusief btw).
 Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten late vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
District Berendrecht - Zandvliet - Lillo

53.156,96

20.107,37

15.385,51

88.649,84

Uitvoeringstermijn: 10 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak: mei 2022
 

posten bitumineuze verhardingen

12.150,61

35,51%

actuele prijsherziening
posten exclusief  bitumineuze verhardingen

2.641,06

15,59%

actuele prijsherziening
overschrijding VH
5.315,70
10%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Zoutestraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
 Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005535877 opgemaakt voor een bedrag van 88.649,84 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02163 - SWOU12977 Zoutestraat (asfalt)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWOU12977A, Zoutestraat, district Berendrecht - Zandvliet - Lillo, onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen, goed voor een bedrag van 53.156,96 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 88.649,84 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWOU12977A
Zoutestraat

 VHP Wegenbouw bvba
Steenborgerweert 20
 2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0822.942.060
Rekeningnummer: BE68 1030 2365 4934

88.649,84EUR

budgetplaats: 5022500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2BZL010101M02163
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode: 2300
4005535877Bijlagen

  • 20221019_Zoutestraat_SWOU12977_aandeel_district_fss160_zandvldorpstr_tot_walenhoek.xlsx
  • werktekening_Zoutestraat_12977.PNG