Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCAN_00142 - Ondersteuning. Cultuur. Organisatie AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 13/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00142 - Ondersteuning. Cultuur. Organisatie AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCAN_00142 - Ondersteuning. Cultuur. Organisatie AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 14.335,00 EUR werd toegekend aan AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (MAD Festival, Kunstenlab), Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, 0738.734.281 .

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten organiseert in 2023 het MAD-festival dat bestaat uit een aantal gratis voorstellingen en participatieve projecten waarbij specifiek op de buurtbewoners wordt gemikt.

Argumentatie

“Mad Festival, a Circus State of mind” is een circusfestival dat de unieke sfeer voor en achter de circusscène zichtbaar wil maken. Het gaat door van 13 tot en met 16 april 2023. Het festival wordt een plek voor ontmoeting tussen circusartiesten en publiek waarbij de bezoeker reisgenoot wordt, op ontdekking gaat en de circuswereld van binnenuit beleeft. De organisatie is ervan overtuigd dat circus de kwetsbaren van de samenleving kan bereiken en bruggen bouwt tussen diverse groepen. De verbindende kracht van circus werkt als metafoor voor het samenleven in district Antwerpen en de stad.

Het festival programmeert een aantal gratis voorstellingen en participatieve projecten waarbij specifiek op buurtbewoners wordt ingezet. De voorstellingen en projecten kaderen binnen een breder opgezet festival waarvan district Antwerpen de activiteiten met een lokaal en buurtgebonden karakter ondersteunt.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten bedraagt 14.335,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 april 2023 tot en met 1 mei 2023, ter ondersteuning van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (MAD Festival, Kunstenlab) met ondernemingsnummer 0738.734.281, voor een bedrag van 14.335,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 14.335,00 EUR aan AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (MAD Festival, Kunstenlab) met ondernemingsnummer 0738.734.281, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (MAD Festival, Kunstenlab)
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0738.734.281
Rekeningnummer: BE78 7350 4029 3986
14.335,00 EURbudgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496430
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300
4505147966