Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCAN_00126 - Antwoord collegiale brief college van burgemeester en schepenen - Buslijn 36 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Tom Van den Borne, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Paul Cordy, voorzitter districtscollege
2023_DCAN_00126 - Antwoord collegiale brief college van burgemeester en schepenen - Buslijn 36 - Kennisneming 2023_DCAN_00126 - Antwoord collegiale brief college van burgemeester en schepenen - Buslijn 36 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 5 september 2022 (jaarnummer 427) een brief aan het college van burgemeester en schepenen goed met als onderwerp: Buslijn 36. 

Het districtscollege vroeg het college om de bekommernissen van het district met betrekking tot het omvormen van de route van buslijn 36 en het niet in gebruik nemen van tramlijn 12 over te maken aan De Lijn en De Lijn met aandrang te vragen een oplossing te vinden voor de in de brief uiteengezette problematiek.

De administratie van district Antwerpen ontving op 24 februari 2023 een antwoordbrief van het college. 

Argumentatie

Het college formuleerde een antwoord op de collegiale brief van het districtscollege met betrekking tot buslijn 36.

Juridische grond

Artikels 290 en 132 van het decreet over het lokaal bestuur met betrekking tot de registratie van briefwisselen gericht aan het districtsbestuur.

Het collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 173 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur de behandeling van de briefwisseling organiseert. Artikel 125, §3 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat artikel 173 van overeenkomstige toepassing is op de districtssecretaris.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het antwoord van het college van 13 januari 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.