Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCAN_00138 - District Antwerpen. Kasteelpleinstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Tom Van den Borne, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Paul Cordy, voorzitter districtscollege
2023_DCAN_00138 - District Antwerpen. Kasteelpleinstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCAN_00138 - District Antwerpen. Kasteelpleinstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Kasteelpleinstraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 17 september 2007 (jaarnummer 2050);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Binnenstad"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van het reglement "Gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen".

De Kasteelpleinstraat werd heraangelegd.

Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden en maakt het manoeuvreren dikwijls onmogelijk.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk.

Voor de Kasteelpleinstraat kwamen er meerdere dossiers binnen. Naar aanleiding van deze aanvragen heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. MPA stelt voor om markeringen aan te brengen aan de inritten.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • fietspaden aan beide zijden werden aangelegd over de gehele lengte van de straat op gelijk niveau met het voetpad (artikel 1);
 • bijkomende oversteekplaatsen voor voetgangers werden voorzien aan de kruispunten en op de verhoogde inrichting (artikel 4);
 • aan de inritten worden volgende verdrijvingsvlakken gemarkeerd (artikel 5):
  • ter hoogte van nummer 22, beide zijden;
  • ter hoogte van de scheiding van nummers 26 en 28;
  • ter hoogte van nummer 35, rechts;
  • tussen de inrit van nummer 39-41 en de inrit van nummer 43;
  • ter hoogte van nummer 45/47, beide zijden;
  • ter hoogte van nummer 51, beide zijden;
 • voetpaduitstulpingen werden aangebracht om de parkeerzones te verduidelijken;
 • om de snelheid te beperken, werden verhoogde inrichtingen aangelegd.

De parkeerbalans is beperkt negatief, van 100 plaatsen in de bestaande toestand naar 99 plaatsen in de nieuwe toestand. Dit is een gevolg van de aanleg van de voetpaduitstulping (veiligheid aan de schoolomgeving) en een aanplant die zorgt voor een positieve bomenbalans.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;  
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;   
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;   
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;   
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 6 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Kasteelpleinstraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 september 2007 (jaarnummer 2050).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Kasteelpleinstraat_22_plan_1van7.jpeg
 • Kasteelpleinstraat_26_28_plan_2van7.jpg
 • Kasteelpleinstraat_35_plan_3van7.jpg
 • Kasteelpleinstraat_39_41_plan_4van7.jpg
 • Kasteelpleinstraat_39-41_43_plan_5van7.jpg
 • Kasteelpleinstraat_45-47_plan_6van7.jpg
 • Kasteelpleinstraat_51_plan_7van7.jpg
 • AVR_Kasteelpleinstraat_20230131.pdf