Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCAN_00167 - GAC/2020/01392/P1/AN06 - Herstellen skatebowl Park Spoor Noord. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00167 - GAC/2020/01392/P1/AN06 - Herstellen skatebowl Park Spoor Noord. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring 2023_DCAN_00167 - GAC/2020/01392/P1/AN06 - Herstellen skatebowl Park Spoor Noord. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1621) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01392 voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel- en sportterreinen, perceel 1 "onderhouds- en herstelwerkzaamheden", te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Argumentatie

De grote en kleine skatebowl in Park Spoor Noord werden aangelegd in 2007. Na 16 jaar zijn de skatebowls toe aan een grondige renovatie.

Weersomstandigheden hebben na 16 jaar hun sporen nagelaten. Neerslag zorgt ervoor dat de zachte cementdelen van de betonsamenstelling weggespoeld worden. Hierdoor zijn de oorspronkelijk gladde glijvlakken van het beton ruw geworden. Dit kan leiden tot ernstige kwetsuren bij het vallen.  

Door werken in de grondlagen zijn er verschillende scheuren ontstaan. Die moeten best zo snel mogelijk behandeld worden om verdere degradatie te voorkomen. Zo werden bepaalde segmenten omhoog gestuwd of zijn ze verzakt. 

Naast het herstellen en polieren van de glijvlakken wordt ook een coating aangebracht die de betonoppervlakte verhardt. Het verharden van die oppervlakte zal voor een langere levensduur zorgen.

De werken die worden voorgesteld, zijn: 

  • verwijderen van graffiti op rijoppervlakken;
  • herstellen van alle betonbeschadigingen;
  • repareren van tegelwerk en staalconstructies;
  • polijsten van alle betonoppervlakten;
  • impregneren van alle betonoppervlakten;
  • diverse andere herstellingen die werden overlopen met de aannemer.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01392 perceel 1, een nieuwe deelopdracht AN06 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 172.158,80 EUR (btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de uitvoering van het budget voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) keurde de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goed. De skatebowl in Park Spoor Noord is een lokaal speelterrein.

Algemene financiële opmerkingen

District Antwerpen maakte voor deze werken bestelbon 4005548446 op voor een bedrag van 142.280,00 EUR + 21% btw = 172.158,80 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010503 - Sporten, spelen & beleven

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01392/P1/AN06 goed, voor het herstellen van de skatebowls  op het speelterrein in Park Spoor Noord, voor een bedrag van 142.280,00 EUR + 29.878,80 EUR (21% btw) = 172.158,80 EUR. Op basis van bestek GAC/2020/01392 perceel 1 kunnen de werken uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Herstellen skatebowls Park Spoor Noord 

GAC/2020/01392/P1/AN06

vast te leggen op
Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke
ondernemingsnummer: NBE0405.009.246
IBAN: BE12 2930 3945 3692

172.158,80 EUR
inclusief btw 
budgetplaats speel: 5001500000 
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010503M01360
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300 
4005548446 

Bijlagen

  • offerte_skatebowl.xlsx